PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

 

Sudija: g. Claude Jorda, predsjednik Suda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 21. maja 2001.

 

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA
i
BILJANE PLAVŠIĆ

NALOG PREDSJEDNIKA KOJIM SE IMENUJU
SUDIJE U TROČLANO ŽALBENO VIJEĆE

 

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Nicola Piacente

Odbrana:

g. Deyan Ranko Brashich i g. Goran Nešković za Momčila Krajišnika
g. Robert Pavich za Biljanu Plavšić

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev da se odobri ulaganje žalbe na odluku Pretresnog vijeća po zahtjevu Biljane Plavšić za odvajanje suđenja", koji je branilac Biljane Plavšić podnio na engleskom jeziku 4. maja 2001.,

NA OSNOVU člana 14(3) Statuta Međunarodnog suda i pravila 27, 72 i 73 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

POSAVJETOVAVŠI SE SA sudijama Međunarodnog suda,

IZ TIH RAZLOGA,

NALAŽEM da se, uz uvažavanje odredbi pravila 22(B) Pravilnika, a u svrhu rješavanja po zahtjevu da se odobri ulaganje žalbe, u tročlano žalbeno vijeće imenuju sljedeće sudije:

  • sudija Vohrah
  • sudija Shahabuddeen
  • sudija Nieto-Navia

Sastavljeno na francuskom i engleskom, pri čemu se francuska verzija smatra mjerodavnom.


/potpis na originalu/
Claude Jorda
Predsjednik

Dana 21. maja 2001.
U Hagu (Nizozemska)

[pečat Međunarodnog suda]