PRED PRETRESNIM VIJEĆEM


U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA
i
BILJANE PLAVŠIĆ

ODLUKA PO PRIJEDLOGU MOMČILA KRAJIŠNIKA DA SE SPRIJEČI UPOTREBA
ODREĐENIH DOKUMENATA OBJELODANJENIH U SKLADU S PRAVILOM 66

Tužilaštvo:

g. Mark Harmo
g. Nicola Piacente

Odbrana:

g. Deyan Brashich za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich za Biljanu Plavšić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO Prijedlogu Krajišnikove odbrane da se spriječi upotreba dokumenata koji izlaze izvan vremenskih okvira a koji su objelodanjeni u skladu sa pravilom 66, podnesenom 9. aprila 2001. (dalje u tekstu: prijedlog), kojim optuženi traži da se Kancelarija tužioca (dalje u tekstu: Tužilaštvo) spriječi da koristi, predlaže kao dokaze ili na neki drugi način upotrebi materijale koji se odnose na događaje nakon 1. januara 1993., zasnivajući to na tvrdnji da se oni ne odnose na relevantno razdoblje navedeno u optužnici i da bi razmatranje takvog materijala prekomjerno opteretilo odbranu koja ionako ima ograničene resurse;

IMAJUĆI U VIDU Odgovor tužioca na prijedlog odbrane da se spriječi upotreba određenih dokumenata objelodanjenih u skladu sa pravilom 66 koji je Tužilaštvo dostavilo 20. aprila 2001., a u kojem Tužilaštvo traži da taj prijedlog bude odbijen, inter alia, iz sljedećih razloga:

(a) time bi se prekršilo načelo ravnopravnosti među stranama;

(b) iako datum događaja o kojima se govori u nekom dokumentu može biti relevantan u razmatranju dokazne vrijednosti tog dokumenta, to je samo jedan od faktora koje Pretresno vijeće mora uzeti u obzir kada razmatra dokument u skladu s pravilom 89; i

(c) nalog koji optuženi traži je preuranjen;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Tužilaštvo ne mora završiti s objelodanjivanjem u skladu s pravilom 66 do 22. juna 2001., te da nije obavezno dostaviti svoj spisak dokaznih predmeta u skladu s pravilom 65 ter(E)(v) do 29. juna 2001., pa da bi stoga nalog koji se traži bio preuranjen;

U SKLADU S PRAVILOM 54 PRAVILNIKA

OVIME ODBIJA prijedlog.


Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

/potpis na originalu/
Richard May
Predsjedavajući

Dana 27. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]