PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

 

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA
i
BILJANE PLAVŠIĆ

 

ODLUKA PO PRIJEDLOGU BILJANE PLAVŠIĆ
ZA ODVOJENO SUĐENJE

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Nicola Piacente

Odbrana:

g. Deyan Brashich za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich za Biljanu Plavšić

 

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO Prijedlogu za odvojeno suđenje podnesenom u ime optužene Biljane Plavšić 9. aprila 2001 (dalje u tekstu: Prijedlog), kojim optužena traži da se njeno suđenje odvoji od suđenja njenom suoptuženom u ovom postupku, i to iz sljedećih razloga:

(a) tužilac je više od osam mjeseci odgađao objelodanjivanje optužnice dok je, koristeći se predmetom Krajišnik kao "sredstvom", pripreman predmet protiv nje, čime joj je nanesena šteta jer su joj mogućnosti da se prikladno pripremi za suđenje ograničene; i

(b) odbrana nema odgovarajuće resurse kada se usporedi sa onima koji su na raspolaganju Kancelariji tužioca (dalje u tekstu: Tužilaštvo);

IMAJUĆI U VIDU Odgovor tužioca na prijedlog Biljane Plavšić za odvojeno suđenje kojeg je Tužilaštvo dostavilo 20. aprila 2001., a u kojem predlaže da se taj zahtjev odbije iz sljedećih razloga:

(a) s obzirom na to da je nalogom od 23. februara 2001. Pretresno vijeće spojilo predmet Biljane Plavšić s predmetom suoptuženog u ovom postupku, Momčila Krajišnika, a da je rok za podnošenje molbe za dozvolu za ulaganje žalbe na tu odluku istekao 2. marta 2001., Pravilnik o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) ne ostavlja optuženoj na raspolaganju niti jedan pravni lijek

(b) Pretresno vijeće se pitanjem nanošenja štete koje je odbrana pokrenula u svom Prijedlogu pozabavilo u svojoj Odluci o spajanju optužnica;

(c) pitanja koja se tiču resursa odbrane i datuma obavijesti o optužnici nisu relevantna za razmatranje pitanja odvajanja suđenja u skladu s pravilom 82 (B) Pravilnika

UZEVŠI U OBZIR da je Pretresno vijeće u svojoj Odluci o spajanju optužnica odlučilo o relevantnim tvrdnjama koje je pokrenula optužena i odlučilo da spajanjem suđenja neće doći do sukoba interesa već da će to biti u interesu pravde, te je stoga naložilo da se suđenja spoje;

UZEVŠI U OBZIR da optužena nije iznijela nove relevantne argumente s obzirom na pravilo 82(B);

U SKLADU S PRAVILIMA 54 TE 82 PRAVILNIKA

OVIME ODBIJA Prijedlog.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je engleska verzija mjerodavna.

/potpis na originalu/
Richard May
Predsjedavajući

Dana 27. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]