PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 18. aprila 2002.

 

TUŽILAC

protiv

MOMČILA KRAJIŠNIKA

i

BILJANE PLAVŠIĆ


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA PRISTUP PRILOGU "A" ODREĐENOG PODNESKA OD 22. MARTA 2002. RADI IZMJENE ZAŠTITNIH MJERA

 

Tužilaštvo:

Tužilac protiv Plavšićeve i Krajišnika

Tužilac protiv Miloševića

g. Mark Harmon i g. Alan Tieger
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:

Tužilac protiv Plavšićeve i Krajišnika

g. Deyan Brashich i g. Nikola P. Kostich za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich, g. Eugene O'Sullivan i g. Peter Murphy za Biljanu Plavšić

Tužilac protiv Miloševića

Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu za pristup Prilogu "A" određenog podneska od 22. marta 2002. radi izmjene zaštitnih mjera" koji je odbrana optuženog Momčila Krajišnika (dalje u tekstu: Krajišnikova odbrana) podnijela 26. marta 2002. (dalje u tekstu: zahtjev),

IMAJUĆI U VIDU da Krajišnikova odbrana traži pristup povjerljivom i ex parte Prilogu koji je optužba podnijela uz jedan drugi podnesak, a koji sadrži spisak od 36 predloženih svjedoka za suđenje u predmetu Tužilac protiv Miloševića, tvrdeći da navodni neksus između predmeta Tužilac protiv Miloševića i ovog postupka daje Krajišnikovoj odbrani pravo da bude obaviještena o identitetu svjedoka koje optužba namjerava pozvati u postupku protiv Miloševića,

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na Zahtjev za pristup Prilogu "A" određenog podneska od 22. marta 2002. radi izmjene zaštitnih mjera" koji je Tužilaštvo podnijelo 10. aprila 2002., a u kojem tvrdi da Krajišnikova odbrana nema pravo da zna koji su svjedoci iz ex parte Priloga zajednički suđenju u predmetu Milošević i ovom postupku, da optuženom u predmetu Milošević još nije objelodanjen identitet tih svjedoka, te da optuženi u ovom predmetu nema pravo na pristup takvim podacima,

UZEVŠI U OBZIR da u Pravilniku o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) ne postoje odredbe kojima se optuženom garantuje takav pristup i da, obzirom na činjenicu da se radi o svjedocima u drugom, odvojenom postupku pred Međunarodnim sudom, nije primjereno odobriti takav zahtjev,

SHODNO PRAVILU 73 Pravilnika,

OVIM ODBIJA zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući sudija

Dana 18. aprila 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]