PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

 

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 18. juna 2002.

 

TUŽILAC

protiv

MOMČILA KRAJIŠNIKA

i

BILJANE PLAVŠIĆ


ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE ZA IZUZIMANJE DOKAZA I OGRANIČENJE OBIMA SUĐENJA

 

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Deyan Brashich i g. Nikola Kostich za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich i g. Eugene O'Sullivan za Biljanu Plavšić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: "Međunarodni sud"),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu Biljane Plavšić da se izuzmu dokazi i ograniči obim suđenja", koji je odbrana Biljane Plavšić podnijela 9. maja 2002. i priključenju tom zahtjevu dostavljenom istog dana u ime Momčila Krajišnika (dalje u tekstu, zajedno: "zahtjev"), u kojem odbrana traži da Pretresno vijeće izda naloge kojima sprečava Tužilaštvo (dalje u tekstu: optužba) (1) da na suđenju izvodi dokaze u vidu dokumenata koji nisu prevedeni na engleski do dana zavođenja pretpretresnog podneska optužbe; (2) da poziva na suđenje svjedoke čija imena ili pseudonimi nisu navedeni na spisku svjedoka koji se nalazi u prilogu pretpretresnog podneska optužbe; (3) da poziva na suđenje sudske vještake čiji izvještaji nisu objelodanjeni odbrani do 2. maja 2002.; (4) da proširuje obim predmeta izvodeći na suđenju dokaze koji se odnose na događaje u Hrvatskoj; i (5) da proširuje obim predmeta izvodeći na suđenju dokaze koji se odnose na događaje nakon 31. decembra 1992. godine,

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na zahtjev Biljane Plavšić da se izuzmu dokazi i ograniči obim suđenja", koji je optužba dostavila 24. maja 2002. (dalje u tekstu: "odgovor optužbe"),

IMAJUĆI, takođe, U VIDU da su strane sporazumno riješile pitanje navodnog proširenja obima predmeta uvođenjem dokaza koji se odnose na događaje u Hrvatskoj,

IMAJUĆI U VIDU nalog pretpretresnog sudije od 11. marta 2002., kojim traži da odbrana dostavi pretpretresne podneske do 1. septembra 2002.,

SASLUŠAVŠI strane na usmenoj raspravi održanoj 31. maja 2002.,

UZEVŠI U OBZIR hitnu potrebu da se u ovom predmetu u novembru 2002.brzo počne sa suđenjem pošto jedan optuženi u pritvoru očekuje suđenje više od dvije i po godine, a optužba je imala sve to vrijeme da pripremi svoju tezu,

UZEVŠI U OBZIR da se gorenavedeni zahtjev može najbolje zadovoljiti, a interesi pravde zaštititi tako što će se optužba spriječiti da (bez dozvole) proširuje materijal na koji se poziva mimo onoga koji je stavljen na raspolaganje 1. jula 2002., a odbrani produžiti rok za dostavu svojih pretpretresnih podnesaka,

OVIME NALAŽE kako slijedi:

  1. optužba neće izvoditi kao dokaze nijedan dokument koji nije preveden na jedan od radnih jezika Međunarodnog suda i objelodanjen odbrani na tom jeziku do 1. jula 2002.;
  2. optužba može zatražiti od Pretresnog vijeća dozvolu da izvede sve eventualne dokaze koji nisu objelodanjeni na taj način;
  3. optužba neće pozivati svjedoke koji nisu navedeni na spisku na osnovu pravila 65 ter, dostavljenom 2. maja 2002., bez dozvole Pretresnog vijeća;
  4. izvještaji svih sudskih vještaka na čije se svjedočenje optužba namjerava pozivati objelodaniće se odbrani na jednom od radnih jezika Međunarodnog suda najkasnije do 30. jula 2002.;
  5. optužba može izvoditi dokaze o događajima nakon 31. decembra 1992. ukoliko se ti dokazi odnose na zločine navedene u optužnici ili se izvode kako bi se njima pokazalo da je optuženi imao namjeru, da je znao ili da je propustio spriječiti ili kazniti podređene u vezi sa navodnim zločinima; i
  6. odbrana će dostaviti pretpretresne podneske najkasnije do ponedjeljka, 30. septembra 2002. godine.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

    /potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući sudija
     
Dana 18. juna 2002.
U Hagu,
Nizozemska
   

[pečat Međunarodnog suda]