PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

 

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 12. jula 2002.

 

TUŽILAC

protiv

MOMČILA KRAJIŠNIKA

i

BILJANE PLAVŠIĆ


ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA POTVRDU NA OSNOVU PRAVILA 73(B)

 

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Deyan Brashich i g. Nikola P. Kostich za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich, g. Eugene O'Sullivan i g. Peter Murphy za Biljanu Plavšić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: "Međunarodni sud"),

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu optužbe za potvrdu na osnovu pravila 73(B)", koji je Tužilaštvo (dalje u tekstu: "optužba") podnijelo 25. juna 2002. (dalje u tekstu: "zahtjev"), u kojem optužba od Pretresnog vijeća traži potvrdu na osnovu pravila 73(B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: "Pravilnik") za interlokutornu žalbu na dijelove njegove "Odluke po zahtjevu odbrane za izuzimanje dokaza i ograničenje obima suđenja", izdane 18. juna 2002. (dalje u tekstu: "odluka");

IMAJUĆI U VIDU odgovore koje je odbrana Momčila Krajišnika i odbrana Biljane Plavšić dostavila 27. juna 2002., odnosno 2. jula 2002., u kojima se oboje protive odobravanju potvrde,

IMAJUĆI U VIDU argumente optužbe u prilog svog zahtjeva da:

  1. izuzimanje dokaza onemogućuje izvođenje dokaza koji bi razjasnili neka pitanja pred Pretresnim vijećem i pomogli u tumačenju složenih dokaza političke, vojne, medicinske i kulturne prirode;
  2. izuzimanje dokumenata zbog toga što još nisu prevedeni vjerovatno bi za posljedicu imalo izuzimanje ključnih dokaza kojima se dokazuje krivica otpuženog i nanosi šteta suštinskim elementima teze optužbe;
  3. izuzimanje dokaza će onemogućiti ekspeditivno vođenje suđenja pošto će optužba morati tražiti dozvolu da predoči kao dokaz svaki objelodanjeni dokument koji nije preveden do 1. jula 2002.;
  4. odbrana neće biti oštećena dokle god joj se pruži dovoljno vremena prije izvođenja ovih dokaza pred Pretresnim vijećem, naročito pošto je obaviještena o tezi optužbe i od nje se isključivo traži da u svojim pretpretresnim podnescima predoči svoju tezu u opštim crtama;
  5. potrebno je smjesta riješiti ovo pitanje pošto bi optužba mogla da bude spriječena da na suđenju izvodi značajne dokaze, čime bi se njenoj tezi nanijela trajna šteta;
  6. poželjno je da Žalbeno vijeće razmotri ovo pitanje kako bi se razriješili različiti pristupi raznih pretresnih vijeća zbog kojih je optužba u nekoliko predmeta osujećena u efikasnoj pripremi izvođenja dokaza;

IMAJUĆI U VIDU relevantne odredbe odluke u kojima navodi sljedeće:

  1. optužba neće uvrštavati u dokaze nijedan dokument koji nije preveden na jedan od radnih jezika Međunarodnog suda i objelodanjen odbrani na tom jeziku do 1. jula 2002.;
  2. optužba može zatražiti dozvolu Pretresnog vijeća da uvrsti u sudski spis svaki eventualni dokaz koji nije objelodanjen na taj način;
  3. optužba neće pozivati svjedoke koji nisu navedeni na spisku u skladu sa pravilom 65 ter, dostavljenom 2. maja 2002., bez dozvole Pretresnog vijeća;
  4. izvještaji svih sudskih vještaka na čije se svjedočenje optužba namjerava pozivati objelodaniće se odbrani na jednom od radnih jezika Međunarodnog suda najkasnije do 30. jula 2002.;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 73 (B) zahtijeva da se zadovolje dva kriterijuma prije nego Pretresno vijeće primijeni svoje diskreciono pravo da potvrdi odluku o podnošenju interlokutorne žalbe: (1) da se odluka tiče pitanja koje bi u značajnoj mjeri uticalo na pravično i ekspeditivno vođenje postupka ili ishod suđenja i (2) da bi, po mišljenju pretresnog vijeća, promptno rješenje pitanja bitno pospješilo postupak,

UZIMAJUĆI U OBZIR da razlozi koje navodi optužba nisu novi i da ih je Pretresno vijeće već uzelo u obzir tokom donošenja odluke;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optužnica potvrđena u februaru 2000. i da se jedan od optuženih nalazi u pritvoru više od dvije godine, za koje vrijeme je optužba imala dovoljno mogućnosti da pripremi ovaj materijal za suđenje,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se svaka potencijalna šteta nanesena optužbi može odstraniti zahtjevom upućenim Pretresnom vijeću da dopusti da se u prihvate dokazi ili svjedoci koji nisu objedodanjeni u skladu s odlukom;

UZIMAJUĆI, takođe, U OBZIR da se odredba u operativnom paragrafu (3) odluke, prema kojoj optužba može zatražiti dozvolu da pozove dodatne svjedoke, odnosi i na sudske vještake,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno vijeće nije uvjereno da bi to pitanje značajno uticalo na pravično i ekspeditivno vođenje sudskog postupka ili na ishod suđenja, ili da bi promptno rješenje ovog pitanja bitno ubrzalo postupak,

NA OSNOVU pravila 73 (B) Pravilnika.

OVIME ODBACUJE zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

   

/potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući sudija

     

Dana 12. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska

   

[pečat Međunarodnog suda]