PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

 

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 26. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

MOMČILA KRAJIŠNIKA

i

BILJANE PLAVŠIĆ


ODLUKA PO DRUGOM ZAHTJEVU OPTUŽBE ZA ZAŠTITNE MJERE ZA SVJEDOKE KOJI SU OSJETLJIV IZVOR INFORMACIJA

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Deyan Brashich i g. Nikola Kostich za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich, g. Eugene O' Sullivan i g. Peter Murphy za Biljanu Plavšić

I. HISTORIJAT
 1. Tužilaštvo (dalje u tekstu: "optužba") je 19. juna 2002. dostavilo povjerljivi, ex parte "Drugi zahtjev optužbe za zaštitne mjere za svjedoke koji su osjetljiv izvor informacija" (dalje u tekstu: "zahtjev"). U zahtjevu se traži:

   1. da Pretresno vijeće preispita svoju prethodnu odluku (dalje u tekstu: "prva odluka")[1], kojom odbija vanredne zaštitne mjere za jednog svjedoka koga je optužba navela kao osjetljiv izvor informacija (T8-40) na osnovu novih informacija optužbe o tome da ovom svjedoku i njegovoj porodici prijeti opasnost;
   2. da se odbrani objelodane neredigovane izjave i dokazni predmeti u vezi sa svjedokom T8-40 ne manje od 30 dana prije očekivanog svjedočenja tog svjedoka;
   3. dozvola da spisku svjedoka optužbe doda imena i podatke ostala tri svjedoka kojima su u prvoj odluci odbijene vanredne zaštitne mjere, T8-68, T8-69 i T8-70; i

   4. da se svjedocima dodijele pseudonimi T8-68, T8-69 i T8-70 i da se pominju pod tim pseudonimima sve dok ne bude prikladno da se zatraže zaštitne mjere u vezi s njihovim svjedočenjem.

  II ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE

 2. Optužba se poziva na pravila 69, 75 i 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: "Pravilnik").

 3. Optužba traži da Vijeće preispita svoj nalog kojim odbija vanredne zaštitne mjere za svjedoka označenog kao T8-40 u prvoj odluci. Vijeće je u prvoj odluci već navelo test koji treba zadovoljiti s tim u vezi i nema potrebe da to ovdje ponavlja. U toj oduci je Vijeće bilo mišljenja da informacije o tome da je bezbjednost svjedoka i njegove porodice ugrožena, navedene u zahtjevu optužbe, nedovoljno opravdavaju tražene vanredne mjere. Optužba sada u Dodatku A ovog zahtjeva nudi sasvim drugačiju sliku od one koju je ponudila na početku. Sada se očito govori o prilično velikoj opasnosti po bezbjednost svjedoka i Pretresno vijeće bi, da je o tome bilo propisno obaviješteno u prvom zahtjevu, odobrilo tražene mjere. Pretresno vijeće smatra, na osnovu popratnih informacija u Dodatku A, da postoje izuzetne okolnosti koje opravdavaju tražene vanredne mjere na osnovu toga što će svjedok i/ili njegova porodica biti izloženi velikoj opasnosti ukoliko se sazna da će svjedok svjedočiti u ovom postupku i to u vezi s važnim pitanjima u ovom postupku.

 4. Optužba takođe traži pravni lijek u vezi sa ostala tri svjedoka (T8-68, T8-69 i T8-70), navedena u njezinom prvom zahtjevu, kojima nisu odobrene tražene vanredne mjere. Pošto su mjere za te svjedoke tražene istog dana kada je optužba dostavila svoj spisak svjedoka na osnovu pravila 65 ter, oni nisu uvršteni u spisak svjedoka, iako su njihove izjave i imena objelodanjeni odbrani 31. maja 2002. Optužba sada traži da se informacije navedene u Dodatku B zahtjeva (navođenje informacija prema pravilu 65 ter (E)(ii)) uključe u spisak svjedoka optužbe. Pretresno vijeće konstatuje da je optužba preduzela sve razumne mjere da u potpunosti ispuni svoje obaveze u vezi s objelodanjivanjem podataka o tim svjedocima i da svjedoci nisu uvršteni u postojeći spisak svjedoka prema pravilu 65 ter samo zato što zahtjev da im se dodijeli status zaštićenih svjedoka još nije bio riješen dana kada je isticao rok za dostavu tog spiska. Pretresno vijeće će, prema tome, odobriti taj zahtjev.

 5. Na kraju, optužba navodi da namjerava da bliže početku suđenja uloži zahtjev za izricanje zaštitnih mjera za svjedoke T8-68, T8-69 i T8-70 u vezi s njihovim svjedočenjem, a u međuvremenu traži da se u svim javnim spisima i javnim raspravama pred Međunarodnim sudom ti svjedoci pominju pod psuedonimom. Pretresno vijeće će odobriti ovaj zahtjev na osnovu toga što postoje izgledi da se ovim svjedocima dodijele zaštitne mjere na suđenju prema pravilu 75, iako okolnosti u kojima se nalaze ne zahtijevaju primjenu vanrednih mjera ranije traženih za svjedoke koji su osjetljiv izvor informacija. Imena i izjave tih svjedoka već su objelodanjeni odbrani i takav nalog im neće nanijeti nikakvu štetu.
 6. IV. DISPOZITIV

 7. Iz gorenavednih razloga, Pretresno vijeće NALAŽE sljedeće:

  1. Svjedoku označenom kao T8-40 odobravaju se zaštitne mjere u skladu s pravilima 69 i 75 Pravilnika, kako slijedi:

   1. svjedoku će se dodijeliti pseudonim naveden u Dodatku A i on će se pominjati pod tim pseudonimom sve dok ne bude podesno da se zatraže zaštitne mjere u vezi s njegovim svjedočenjem; i

   2. neredigovane izjave svjedoka i dokazni predmeti koji se na njega
   3. odnose objelodaniće se odbrani ne manje od 30 dana prije očekivanog
   4. svjedočenja tog svjedoka;

  2. Svjedoci označeni kao T8-69, T8-70 i T8-71 identifikovaće se i pominjati po tim pseudonimima sve dok ne bude podesno da se zatraže zaštitne mjere u vezi s njihovim svjedočenjem;
  3. Svjedoci označeni kao T8-69, T8-70 i T8-71 dodaće se spisku svjedoka optužbe, a materijal u Dodatku B zahtjeva biće uključen u taj spisak.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

   

/potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući sudija

     

Dana 26. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]  

[1] "Prva odluka po zahtjevu optužbe za zaštitne mjere za svjedoke koji su osjetljiv izvor informacija", 24. maj 2002.