PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 18. oktobra 2002.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA
i
BILJANE PLAVŠIĆ


ODLUKA PO DRUGOM ZAHTJEVU MOMČILA KRAJIŠNIKA KOJIM SE TRAŽI ODBACIVANJE OPTUŽNICE ILI ALTERNATIVNI PRAVNI LIJEK

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Deyan Brashich za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich i g. Eugene O'Sullivan za Biljanu Plavšić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO Zahtjevu Momčila Krajišnika kojim se traži odbacivanje optužnice ili alternativni pravni lijek, koji je advokat optuženog Momčila Krajišnika (dalje u tekstu: optuženi) dostavio 17. juna 2002. (dalje u tekstu: zahtjev), a kojim se traži ili donošenje naloga za odbacivanje optužnice ili da Pretresno vijeće izda uputstvo Sekretarijatu da obezbijedi dovoljna sredstva za Krajišnikov tim odbrane kako bi se osiguralo "kompetentno zastupanje i pravično suđenje",

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno vijeće 18. juna 2002. pozvalo Sekretarijat da komentira zahtjev odbrane kojim se traži odbacivanje optužnice ili alternativni pravni lijek,

IMAJUĆI U VIDU Komentare Sekretarijata povodom poziva Vijeća da iznese primjedbe na zahtjev odbrane kojim se traži odbacivanje optužnice ili alternativni pravni lijek, a koje je Sekretarijat iznio 1. jula 2002. (dalje u tekstu: komentari Sekretarijata),

IMAJUĆI U VIDU Odgovor tužioca na Krajišnikov zahtjev kojim se traži odbacivanje optužnice ili alternativni pravni lijek, dostavljen 1. jula 2002., a kojim se, bez da se pritom iznosi ikakav stav u vezi sa zahtjevom za dodatnim sredstvima, pojašnjava nekoliko činjeničnih tvrdnji iznesenih u zahtjevu,

IMAJUĆI U VIDU da u zahtjevu Krajišnikova odbrana iznosi sljedeće pritužbe:

(i) tužilac će tokom postupka objelodanjivanja dostaviti 104.000 dokumenata koji se sastoje od više od 300.000 stranica;

(ii) dana 3. aprila 2002. Sekretarijat je obavijestio Krajišnikovu odbranu da je tim iscrpio dodijeljene radne sate i informirao je odbranu o mjesečnoj kvoti radnih sati do početka suđenja;

(iii) mjesečna kvota nije dovoljna da bi Krajišnikov tim ispunio sve nužne zadatke, tako da su potrebni dodatni sati,

IMAJUĆI U VIDU da se u smislu pravnog lijeka konkretno traže dva dodatna pravna konsultanta sa kvotom od najmanje 175 sati mjesečno, kao i 200 sati mjesečno za koordinatora predmeta i dodatno administrativno osoblje,

IMAJUĆI U VIDU da u komentarima Sekretarijata zamjenik sekretara objašnjava sljedeće:

(i) budući da je sistem pravne pomoći u tranziciji, postoje dva sistema plaćanja, a Krajišnikova odbrana prima mjesečne nadoknade i broj radnih sati po starom sistemu (koji je vrijedio do 31. decembra 2000.);

(ii) Krajišnikov tim odbrane primio je u periodu od aprila 2000. do aprila 2002. naknade u visini od otprilike 885.750 USD,

(iii) mjesečna kvota sati za Krajišnikov tim odbrane do početka suđenja:

(a) 175 radnih sati za glavnog branioca (g. Brashich);

(b) najviše 700 sati za pravnog konsultanta (g. Kostich);

(c) do 30. septembra za dodatno administrativno osoblje mjesečno 450 radnih sati, koje će glavni branilac raspodijeliti na pravne pomoćnike/istražitelje,

IMAJUĆI U VIDU da je Krajišnikova odbrana Sekretarijatu saopštila da je do sada od tužioca dobila 225.000 stranica dokumenata; 5.000 stranica materijala u skladu sa pravilom 92bis; 3.000 audio traka i 100 video traka; te oko 2.000 stranica materijala u skladu sa pravilom 68;

IMAJUĆI U VIDU da je Sekretarijat odbrani stavio na raspolaganje do 20 prevodilaca za pregledavanje materijala koje je objelodanio tužilac;

IMAJUĆI U VIDU da se Krajišnikov tim odbrane trenutno sastoji od jednog glavnog branioca (Brashicha), jednog konsultanta (Kosticha), dva istražitelja i nekoliko pravnih pomoćnika,

IMAJUĆI U VIDU stav Sekretarijata, prema kojem se predmet Krajišnik ubraja među najsloženije predmete (predmet "nivoa složenosti 3 plus"), da je Krajišnikov tim odbrane dobio dovoljna sredstva, da su sredstva Sekretarijata ograničena, te da bi Sekretarijat, ako bi Pretresno vijeće odobrilo traženi pravni lijek, bilo izvrgnuto dodatnim troškovima od oko 100.000 USD do početka suđenja,

BUDUĆI DA u vezi sa zahtjevom za odbacivanje optužnice odbrana nije uspjela iznijeti nikakve argumente o pravnoj utemeljenosti zahtjeva za odbacivanje,

BUDUĆI DA, što se tiče pitanja da li treba odobriti dodatna sredstva, Krajišnikova odbrana, osim što je u opštim crtama navela zadatke koje treba izvršiti, nije na jasan i detaljan način prikazala svoje potrebe, odnosno u dovoljnoj mjeri opravdala na koji način bi zapošljavanje još dva pravna konsultanta sa kvotom od barem 175 sati i dodatnih 200 radnih sati za koordinatora predmeta i dodatno administrativno osoblje doprinijeli pripremi predmeta za suđenje, a nije ni navela kakva joj je konkretno šteta navodno nanesena,

BUDUĆI DA Pretresno vijeće smatra da su za Krajišnikovu odbranu obezbijeđena dovoljna sredstva,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika

OVIM ODBACUJE ZAHTJEV.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući sudija
Dana 18. oktobra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  [pečat Međunarodnog suda]