PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 11. novembra 2002.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA
&
BILJANE PLAVŠIĆ


ODLUKA PO KRAJIŠNIKOVOM ZAHTJEVU ZA PRISTUP EX PARTE ČINJENIČNOJ OSNOVI IZJAŠNJENJA O KRIVICI PLAVŠIĆEVE

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Deyan Brashich za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich, g. Eugene O’Sullivan i g. Peter Murphy za Biljanu Plavšić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO Zahtjevu za pristup podnesku o ex parte činjeničnoj osnovi u prilog izjašnjenja o krivici Biljane Plavšić, koji je 16. oktobra 2002. podnijela odbrana optuženog Momčila Krajišnika (u daljnjem tekstu: odbrana), a u kojem odbrana traži pristup ex parte činjeničnoj osnovi za optuženu Biljanu Plavšić, na osnovu toga što:

a) ima pravo pristupa činjeničnoj osnovi budući da se ona odnosi na krivicu optužene Biljane Plavšić, koja je povezana s optužbama protiv Momčila Krajišnika;

b) ima pravo na takve informacije kako bi se pripremila za izvođenje dokaza i kako bi istražila činjenice koje su tamo navedene; i

c) ima pravo pristupa “svim postupcima i informacijama”, s nekim iznimkama, u ovom spojenom krivičnom gonjenju,

S OBZIROM NA Odgovor optužbe na Krajišnikov zahtjev za pristup činjeničnoj osnovi u predmetu Plavšić, koji je optužba podnijela 30. oktobra 2002. (u daljnjem tekstu: odgovor) i u kojem tvrdi da bi zahtjev trebalo odbiti zato što će u vrlo kratkom vremenu činjenična osnova postati javna (u trenutku održavanja ročišta o kazni zakazanog za 16 i 17. decembar 2002.) i zato što bi objelodanjivanje činjenične osnove odbrani u ovom trenutku predstavljalo prevelik potencijalni rizik za bezbjednost Biljane Plavšić,

BUDUĆI DA bi objelodanjivanje činjenične osnove odbrani u ovom trenutku povećalo rizik za bezbjednost Biljane Plavšić,

BUDUĆI DA će se činjenična osnova izjašnjenja o krivici objaviti u trenutku ročišta o kazni 16. i 17. decembra 2002. i da optuženom Momčilu Krajišniku time što će čekati do tog vremena neće biti učinjena šteta,

BUDUĆI DA se eventulna šteta koja bi mu se mogla nanijeti može riješiti po molbi odbrane nakon što se činjenična osnova objelodani javnosti,

NA OSNOVU pravila 73 i 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM ODBIJA zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim da je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući
Dana 11. novembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  [pečat Međunarodnog suda]