PRED PRETRESNIM VEĆEM

 

U sastavu:                  sudija Richard May, predsedavajući

                                    sudija Patrick Robinson

                                    sudija O-Gon Kwon

                                   

Sekretar:                    g. Hans Holthuis

 

Ispravak od:               12. marta 2003.

 

TUŽILAC

 

protiv

 

         SLOBODANA MILOŠEVIĆA

____________________________________________________________________

ISPRAVAK

ODLUKE PO ZAHTEVU ODBRANE MOMČILA KRAJIŠNIKA ZA PRISTUP POVERLJIVOM MATERIJALU

____________________________________________________________________

 

Tužilaštvo:                                                                  Amici curiae:

 

g. Geoffrey Nice                                                          g. Steven Kay

gđa Hildegard Uertz-Retzlaff                                         g. Branislav Tapušković

g. Dermot Groome                                                       g. Timothy McCormack

g. Mark Harmon

g. Alan Tieger

 

Optuženi:

 

Slobodan Milošević

 

Branilac Momčila Krajišnika:

 

g. Deyan Brashich


 

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

 

IMAJUĆI U VIDU da treći paragraf “Odluke po zahtevu odbrane Momčila Krajišnika za pristup poverljivom materijalu” koju je Pretresno veće donelo 31. januara 2003. (u daljem tekstu: Odluka) sadrži štamparsku grešku,

 

Proprio motu,

 

OVIM NALAŽE da se treći paragraf Odluke (stranica 19213 u evidenciji Sekretarijata) ispravi kako sledi:

 

umesto: u periodu od 1. jula do 30. decembra 1992:

treba da stoji:    u periodu od 1. jula 1991. do 30. decembra 1992:

 

I da se prvi operativni paragraf Odluke (stranica 19212 u evidenciji Sekretarijata) ispravi kako sledi:

 

umesto: koji se odnose na period posle 30. decembra 1992.

treba da stoji:    koji se odnose na period pre 1. jula 1991. ili posle 30. decembra 1992.

 

 

 

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

Richard May,

predsedavajući

 

Dana 12. marta 2003.

U Hagu,

Holandija

[pečat Međunarodnog suda]