PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsjedavajući
sudija Liu Daqun
sudija Amin El Mahdi

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. aprila 2003.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA


ODLUKA PO ZAHTJEVU JOKIĆEVE ODBRANE ZA PRISTUP POVJERLJIVIM PODNESCIMA

Tužilaštvo u predmetu Tužilac protiv Krajišnika:

g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Tužilaštvo u predmetu Tužilac protiv Blagojevića i drugih:

g. Peter McCloskey

Odbrana u predmetu Tužilac protiv Krajišnika:

g. Deyan R. Braschich
g. Goran Nešković

Odbrana u predmetu Tužilac protiv Blagojevića i drugih:

g. Miodrag Stojanović i gđa Cynthia Sinatra za Dragana Jokića

PRETRESNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.,

RJEŠAVAJUĆI PO “Zahtjevu odbrane Dragana Jokića za pristup odgovoru Tužilaštva na zahtjev za izuzimanje presretnutih razgovora koji je trenutno zaveden kao povjerljiv u predmetu Tužilac protiv Momčila Krajišnika i Biljane Plavšić” (dalje u tekstu: Zahtjev za pristup) podnesenom 8. januara 2003.,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 22. januara 2003. Tužilaštvo predalo odgovor na Zahtjev za pristup u kojem od Vijeća traži da taj Zahtjev odbaci jer je Jokićeva odbrana usmeno izrazila spremnost da ga povuče,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 23. januara 2003. Jokićeva odbrana zaista podnijela prijedlog za povlačenje Zahtjeva za pristup jer je Tužilaštvo u međuvremenu dostavilo traženi odgovor, koji se ranije smatrao povjerljivim,

ZAKLJUČUJUĆI, stoga, da nema razloga da Vijeće odlučuje o pitanju na koje se odnosi Zahtjev za pristup od 8. januara 2003.,

OVIM smatra da je Zahtjev za pristup povučen.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 17. aprila 2003.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
Alphons Orie,
predsjedavajući sudija
 
[pečat Međunarodnog suda]