PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsjedavajući
sudija Liu Daqun
sudija Amin El Mahdi

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. aprila 2003.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA


ODLUKA PO MOLBI TUŽILAŠTVA ZA DOZVOLU
DA DODA SVJEDOKA NA SPISAK SVJEDOKA


Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Deyan R. Braschich
g. Goran Nešković


PRETRESNO VIJEĆE I (u daljnjem tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.;

RJEŠAVAJUĆI PO "Molbi Tužilaštva za dozvolu da doda svjedoka na spisak svjedoka" (u daljnjem tekstu: Molba) od 14. novembra 2002., kojom se traži uvrštenje gđe Tatjane Ljujić-Mijatović na spisak svjedoka Tužilaštva;

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da je Tužilaštvo u svom "Podnošenju revidiranog spiska svjedoka Tužilaštva" od 21. marta 2003. izričito navelo da gđu Tatjanu Ljujić-Mijatović neće pozivati na suđenje i da neće tražiti da se njeno svjedočenje uvrsti u spis na osnovu pravila 92bis Pravilnika o postupku i dokazima, te da je prema tome zatražilo od Vijeća da ne preduzima daljnje radnje u vezi s ovom Molbom;

OVIM predmetnu Molbu smatra povučenom.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 17. aprila 2003.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
Alphons Orie,
predsjedavajući sudija
   
[pečat Međunarodnog suda]