PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsjedavajući
sudija Liu Daqun
sudija Amin El Mahdi

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. aprila 2003.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA


ODLUKA PO PRIJEDLOGU OPTUŽBE DA SE UKINU
ZAŠTITNE MJERE ZA SVJEDOKA IZ UN-a

Tužilaštvo:
g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:
g. Deyan R. Braschich
g. Goran Nešković

PRETRESNO VIJEĆE I (u daljnjem tekstu: ovo Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO "Prijedlogu optužbe da se ukinu zaštitne mjere za svjedoka iz UN-a" (u daljnjem tekstu: Prijedlog), podnesenom povjerljivo i ex parte 20. februara 2003., kojim se traži poništavanje "Odluke po zahtjevu optužbe za zaštitne mjere za svjedoka iz UN-a" od 10. septembra 2001. (u daljnjem tekstu: Odluka) koju je donijelo Pretresno vijeće III;

PODSJEĆAJUĆI da se Odlukom, koja se zasniva na pravilu 75 Pravilnika o postupku i dokazima (u daljnjem tekstu: Pravilnik), nalaže da se: predloženog svjedoka sasluša na zatvorenoj sjednici; da se distribucija transkripata i snimaka njegovog svjedočenja ograniči na Pretresno vijeće i njegovo osoblje, na Tužilaštvo i njegovo osoblje, te na optužene i njihove branioce, stručne savjetnike i istražitelje; da se sadržaj njegove izjave odnosno svjedočenja ne smije objelodaniti; da se ne smije objelodaniti nijedan dokument dostavljen od Ujedinjenih nacija, osim ukoliko je neposredno i u konkretnom smislu nužan za pripremu teze i izvođenje dokaza; da se svaki dokument dostavljen od Ujedinjenih nacija i ponuđen u dokazni materijal čuva pod pečatom; da optužba treba odbrani objelodaniti identitet svjedoka i sve eventualne zaštićene dokumente na koje će se svjedok oslanjati najkasnije 21 (dvadeset i jedan) dan prije nego što optužba namjerava pozvati ovog svjedoka.

IMAJUĆI U VIDU da je 28. novembra 2002. predsjednik Međunarodnog suda naložio da se dotični predmet dodijeli ovom Vijeću;

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba traži da se Odluka poništi, pozivajući se na pismo od 4. februara 2003. koje je optužbi uputio pomoćnik generalnog sekretara za pravne poslove Ujedinjenih nacija izjavljujući da dotični svjedok može da svjedoči na otvorenoj sjednici tokom ovog postupka i da se dokumenti na koje se oslanja svjedok mogu izvesti kao dokazni materijal na otvorenoj sjednici;

UZIMAJUĆI U OBZIR, nadalje, da nije iznesen nijedan prigovor na ovakav predloženi način postupanja;

NALAZEĆI da su pismom pomoćnika generalnog sekretara za pravne poslove Ujedinjenih nacija okolnosti izmijenjene;

IZ SVIH GORENAVEDENIH RAZLOGA,

NA OSNOVU PRAVILA 54, 73, 75, 78, 81 PRAVILNIKA,

OVO PRETRESNO VIJEĆE

ODLUČUJE poništiti "Odluku po zahtjevu optužbe za zaštitne mjere za svjedoka iz UN-a" od 10. septembra 2001.;

NALAŽE optužbi da ispuni svoje obaveze objelodanjivanja koje izviru iz Pravilnika u odnosu na identitet svjedoka, kao i u odnosu na ranije ograničene dokumente koji se tiču njegovog svjedočenja pred Međunarodnim sudom.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 17. aprila 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  Alphons Orie,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]