PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Liu Daqun

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 13. maja 2003.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA


ODLUKA PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA ZA UVRŠTENJE SVJEDOKA

Tužilaštvo:
g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:
g. Goran Nešković

I. Uvod

PRETRESNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO podnesku u kojem Tužilaštvo (dalje u tekstu: optužba) od Vijeća traži dozvolu da doda svjedoka Milana Babića na svoj spisak svjedoka (dalje u tekstu: podnesak), čime će, kako tvrdi, ispuniti obavezu objelodanjivanja prema pravilu 66(A)(ii) Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik),

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, prema odlukama Pretresnog vijeća III od 18. juna 2002.[1] i 12. jula 2002.,[2] Optužbi zaista potrebna dozvola Vijeća da bi dodala svjedoka na spisak svjedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da odbrana nije podnijela nikakav odgovor na taj podnesak,

IMAJUĆI U VIDU da, u prilog podnesku, Optužba navodi da je Milan Babić bio politički rukovodilac hrvatskih Srba, te da je u optužnici u predmetu Milošević naveden kao saučesnik u udruženom zločinačkom poduhvatu,[3]

IMAJUĆI U VIDU da je Optužba dostavila popratne informacije shodno pravilu 65ter(E)(ii) Pravilnika, stav (a), (b), (c), (e) i (f),

UZIMAJUĆI POSEBNO U OBZIR da Optužba u podnesku predviđa da će za svjedočenje Milana Babića trebati približno osam sati,

IMAJUĆI U VIDU, međutim, da Optužba u novom Revidiranom spisku svjedoka navodi da će za svjedočenje Milana Babića trebati otprilike dvadeset pet sati,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je svjedočenje Milana Babića prima facie relevantno za optužnicu u ovom predmetu,

PODSJEĆAJUĆI na “Odluku Vijeća po zahtjevu optužbe za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je presuđeno, te za prihvatanje pismenih izjava svjedoka na osnovu pravila 92bis” od 28. februara 2003.,[4] u kojoj Vijeće, između ostalog, Optužbi nalaže da podnese spisak svjedoka (maksimalno 101) koje će pozvati kao viva voce svjedoke na suđenje,

IMAJUĆI U VIDU da se, u postojećoj situaciji, dodavanjem novog svjedoka ne bi prekoračilo to ograničenje,

UZIMAJUĆI, MEĐUTIM, U OBZIR velik broj očekivanih svjedoka i predviđeno trajanje suđenja,

ZAKLJUČUJUĆI da bi dodavanje svjedoka čije bi svjedočenje uzelo znatno više od prosječnog broja sati na prvobitni spisak svjedoka zahtijevalo da se smanji broj sati za ispitivanje drugih svjedoka kako se ne bi produljilo trajanje postupka i time, između ostalog, ugrozilo pravo optuženog na ekspeditivno suđenje,

UZIMAJUĆI U OBZIR da će broj sati potrebnih za svjedočenje Milana Babića biti potrebno uskladiti sa smanjenjem procjenjenog broja sati za ispitivanje drugih svjedoka,

STOGA, IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

Na osnovu pravila 54 i 65ter Pravilnika

VIJEĆE OVIM

ODOBRAVA zahtjev optužbe da doda Milana Babića na svoj spisak svjedoka,

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 13. maja 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska /potpis na originalu/
  sudija Alphons Orie,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] “Odluka po zahtjevu odbrane za izuzimanje dokaza i ograničenje obima suđenja” od 18. juna 2002., pod 3.

[2] “Odluka po zahtjevu optužbe za potvrdu na osnovu pravila 73(B)” od 12. jula 2002., pod 4.

[3] Vidi par. 7 i par. 18 dijela optužnice u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića koji se odnosi na Hrvatsku, br. IT-02-54.

[4] “Odluka po zahtjevu za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je presuđeno, te za prihvatanje pismenih izjava svjedoka na osnovu pravila 92bis”, pod brojem 10.