PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquín Martín Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 6. juna 2003.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE ZA IZDAVANJE NALOGA I UPUTSTVA

Tužilaštvo:
Mark Harmon
Alan Tieger

Odbrana:
Goran Nešković

PRETRESNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI po Zahtjevu za izdavanje naloga i uputstva koji je g. Brashich podnio pro se 16. maja 2003. (dalje u tekstu: zahtjev) i u kojem, inter alia, traži nalog "koji bi ga uputio da postupi shodno određenoj odluci Sekretarijata od 2. maja 2003., te kojim se izdaju uputstva u pogledu opsega njegove odgovornosti";

IMAJUĆI U VIDU odluku sekretara Suda od 2. maja 2003. u skladu s članom 19(C) Uputstva za dodjelu branioca (dalje u tekstu: Uputstvo), u kojoj je sekretar Suda odlučio da povuče g. Brashicha s položaja glavnog branioca optuženog i premjesti ga na položaj pravnog savjetnika optuženog na period od tri mjeseca, podsjećajući na obaveze g. Brashicha shodno članovima 9(D) i 13(A) Profesionalnog kodeksa branilaca koji postupaju pred Međunarodnim sudom (dalje u tekstu: Profesionalni kodeks);

UZIMAJUĆI U OBZIR da član 17 Statuta Međunarodnog suda, koji je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio 25. maja 1993. postupajući prema poglavlju VII Povelje UN-a, kao i pravilo 33 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), uspostavljaju Sekretarijat kao zaseban organ Međunarodnog suda posebno zadužen za "administraciju i pružanje usluga" Međunarodnom sudu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je sekretar Suda Uputstvo u skladu s pravilom 45 Pravilnika izdao kako bi se, inter alia, optuženom obezbijedilo pravo na pravično suđenje kao što predviđa Statut;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je sekretar Suda Profesionalni kodeks u skladu s pravilom 46 Pravilnika o postupku i dokazima izdao zato što, inter alia, interesi pravde zahtijevaju od svih branilaca koji postupaju pred Međunarodnim sudom da se pridržavaju istog Profesionalnog kodeksa;

IMAJUĆI U VIDU da su odluke sekretara Suda po pitanjima koja potpadaju pod njegova ovlašćenja, uključujući i pomenutu odluku od 2. maja 2003., pravno obavezujuće i da ih se moraju pridržavati sve osobe na koje se te odluke odnose;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Vijeće ni na koji način nije ovlašćeno da potvrđuje obavezujuće odluke koje izdaje sekretar Suda;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je za svrhe ovog suđenja g. Brashich obavezan da postupi u skladu s odlukom sekretara Suda od 2. maja 2003. i da, u zavisnosti od naloga o zaštitnim mjerama, pruža pomoć u dostavi cjelokupnog dokaznog materijala i prenošenju znanja o predmetu sljedećem timu odbrane, čak i ako smatra da su njegove obaveze konfliktne zbog naloga koji je Žalbeni odsjek Vrhovnog suda, Prvi odsjek New Yorka, izdao 10. aprila 2003. i kojim mu je zabranjeno da počevši od 1. maja 2003. obavlja advokatsku praksu u državi New York (dalje u tekstu: nalog o zabrani);

PODSJEĆAJUĆI da se, u skladu sa svojim postojećim dužnostima prema članu 9(D) Profesionalnog kodeksa, g. Brashich već trebao u potpunosti angažovati da se pobrine da njegovo povlačenje s položaja branioca po službenoj dužnosti optuženom ne ugrozi njegova prava na pravično i ekspeditivno suđenje; da je g. Brashich trebao predvidjeti da će ga s njegovog položaja prisilno povući najkasnije do 10. aprila 2003., kada je izdan nalog o zabrani;

STOGA, ZBOG GORENAVEDENIH RAZLOGA,

U SKLADU S PRAVILOM 54 PRAVILNIKA

OVIM

ODBIJA zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 6. juna 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudija Alhons Orie,
  predsjedavajući sudija

[pečat Međunarodnog suda]