PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquín Martín Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 31. mart 2004.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA


ODLUKA O DVA VJEŠTAKA
(NIELSEN i RIEDELMAYER)

Tužilaštvo:
g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:
g. Nicholas Stewart
gđa Chrissa Loukas

  1. Christian Nielsen

 1. Dana 17. decembra 2003. ovo Pretresno vijeće (u daljem tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud) primilo je od optužbe, na osnovu pravila 94 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), izvještaj i biografiju Christiana Nielsena, jednog od predloženih vještaka.[1]

 2. Pravilo 94 bis (A) predviđa da se potpun izvještaj vještaka mora objelodaniti u roku koji odredi Pretresno vijeće. Kako primjećuje optužba, rok koji je odredilo Pretresno vijeće koje je ranije postupalo u ovom predmetu bio je 30. juli 2002. U to vrijeme, očekivalo se da suđenje započne u novembru 2002.

 3. Iako rok za juli 2002. nije ukinut, on više ne odgovara stvarnom stanju postupka. Početak suđenja je odgođen za februar 2004. zbog promjene tima odbrane. Dakle, Vijeće se slaže s optužbom da podnošenje 17. decembra 2003. dokumenata u vezi s Nielsenom - o čijem imenu je odbrana obaviještena već spiskom svjedoka iz marta 2003. - ne treba smatrati neblagovremenim zbog dejstva roka iz jula 2002. Pored toga, u odgovoru na podnesak optužbe u vezi s Nielsenom,[2] odbrana navodi da nema ništa da izjavi po pitanju rokova. Također, ne iznosi nikakav prigovor u vezi s zakašnjelim objelodanjivanjem. Tako se ta stvar smatra riješenom.

 4. U pravilu 94 bis (B) navodi se da u roku od 30 dana od dana objelodanjivanja izvještaja vještaka ili u neko drugo vrijeme koje odredi Pretresno vijeće suprotna strana mora podnijeti obavještenje o tome da li prihvata izvještaj vještaka, da li želi da unakrsno ispita vještaka, odnosno da li osporava izvještaj vještaka. Vijeće je dopustilo odbrani da do kraja marta 2004. odgovori na podnesak o Nielsenu (odnosno na podnesak o Riedlmayeru - vidi dolje), te je stoga njezin odgovor podnesen blagovremeno (zaveden je 25. marta).

 5. Odbrana izjavljuje da ne osporava Nielsenove kvalifikacije kao vještaka niti tvrdi da bi bilo koji paragraf njegovog izvještaja trebalo izuzeti zbog irelevantnosti. U skladu s pravilom 94 bis (B) (ii), odbrana izjavljuje da želi unakrsno ispitati Nielsena.

 6. 2. Andras Riedlmayer

 7. Dana 26. januara 2004. optužba je, u skladu s pravilom 94 bis, dostavila Vijeću izvještaj i biografiju još jednog predloženog vještaka, Andrasa Riedlmayera.[3] Taj podnesak je uključivao zahtjev, na osnovu pravila 92 bis (D) Pravilnika (koje se odnosi na uvrštavanje u spis transkripata svjedočenja u drugim postupcima), za uvrštavanje u spis izvoda iz Riedlmayerovog svedočenja u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića, koje se odnosi na razaranje kulturnog nasljeđa u vremenu i u opštinama na koje se odnosi optužnica u ovom predmetu i kojima se dokazuje nešto drugo a ne djela i ponašanje optuženog.

 8. Odbrana je obaviještena o statusu Riedlmayera kao predloženog vještaka optužbe spiskom svjedoka optužbe iz marta 2003. Optužba još jednom primjećuje da treba smatrati da rok za objelodanjivanje izvještaja vještaka treba smatrati nevažećim. Također se daje objašnjenje da je zašto je Riedlmayerov izvještaj podnesen tako kasno. Predlaže da se Riedlmayer pozove pri kraju izvođenja dokaza optužbe. Odbrana nema prigovora na kasnije objelodanjivanje, te se stoga stvar smatra razriješenom.

 9. Odbrana ne osporava Riedlmayerove kvalifikacije kao vještaka niti tvrdi da bi bilo koji dio tog izvještaja trebalo izuzimati zbog irelevantnosti, te izražava želju da ga unakrsno ispita. Konačno, odbrana se ne protivi uvrštavanju u spis izvoda Riedlmayerovog svjedočenja u predmetu Milošević koje je navela optužba, razumijevajući da i oni podliježu unakrsnom ispitivanju.

 10. IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

  VIJEĆE,

  NA OSNOVU PRAVILA 94 BIS PRAVILNIKA

  ZAKLJUČUJE da podnesci optužbe u vezi s njezinim vještacima Christianom Nielsenom i Andrasom Riedlmayerom nisu podneseni neblagovremeno;

  PRIMJEĆUJE da će ova dva vještaka biti pozvani radi svjedočenja pred Vijećem;

  UVRŠTAVA U SPIS njihove izvještaje i biografije;

  TE,

  NA OSNOVU PRAVILA 92 BIS PRAVILNIKA:

  UVRŠTAVA U SPIS navedene izvode Riedlmayerovog svjedočenja u predmetu Milošević, pri čemu ostaje otvorena mogućnost unakrsnog ispitivanja.

  Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Alphons Orie,
  predsjedavajući sudija
Dana 31. marta 2004.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] "Podnošenje izjave dr Christiana Nielsena", zavedeno 17. decembra 2003.

[2] "Odgovor odbrane na podnošenje od strane optužbe izjava dr Christiana Nielsena i Andrasa Riedlmayera i Prijedlog za uvrštavanje u spis na osnovu pravila 92 bis", zavedeno 25. marta 2004.

[3] "Podnošenje od strane optužbe izjave Andrasa Riedlmayera i prijedlog za uvrštavanje u spis na osnovu pravila 92 bis", zavedeno 26. januara 2004.