PRED PRETRESNIM VIJEĆEM I

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquín Martín Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 23. jula 2003.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA


KORIGENDUM
ODLUKE PO ZAHTJEVU ODBRANE
ZA IZDAVANJE NALOGA I UPUTSTVA

Tužilaštvo:
Mark Harmon
Alan Tieger

Odbrana:
Goran Nešković

PRETRESNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU Odluku po zahtjevu odbrane za izdavanje naloga i uputstva od 6. juna 2003. (dalje u tekstu: Odluka po zahtjevu);

IMAJUĆI U VIDU da zbog kašnjenja početka suđenja ovaj postupak još nije u fazi glavnog pretresa;

OVIM NALAŽE da u Odluci po zahtjevu broj predmeta umjesto "IT-00-39-T" treba da glasi "IT-00-39-PT".

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 23. jula 2003.  
U Hagu,  
Nizozemska  
  /potpis na originalu/
  sudija Alphons Orie,
  predsjedavajući

[pečat Međunarodnog suda]