Predmet br. IT-00-39-T
Tužilac protiv Momčila Krajišnika

ODLUKA

SEKRETAR SUDA,

UZIMAJUĆI U OBZIR Statut Međunarodnog suda, koji je Savjet bezbjednosti usvojio Rezolucijom 827 (1993.), a posebno član 21 Statuta;

UZIMAJUĆI U OBZIR Pravilnik o postupku i dokazima, koji je Međunarodni sud usvojio 11. februara 1994., s naknadnim izmjenama i dopunama, a posebno pravila 44 i 45 Pravilnika;

UZIMAJUĆI U OBZIR Uputstvo za dodjelu branioca po službenoj dužnosti (dalje u tekstu: Uputstvo), koje je Međunarodni sud usvojio 28. jula 1994., s naknadnim izmjenama i dopunama, a posebno članove 8, 10, 11(A)(ii) i 18 Uputstva;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 20. aprila 2000. g. Momčilo Krajišnik (dalje u tekstu: optuženi) podnio Sekretarijatu izjavu o imovinskom stanju tražeći da mu se dodijeli pravna pomoć uz obrazloženje da nema dovoljno sredstava da plati naknadu braniocu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 20. oktobra 2002. optuženi podnio novu izjavu o imovinskom stanju, u kojoj tvrdi da nema sredstava da plati naknadu braniocu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Sekretar, iako tada nije bio zadovoljan tvrdnjom da optuženi nema sredstava da plati branioca, ipak 24. aprila 2000. dodijelio optuženom branioca u interesu pravde i da bi zaštitio prava optuženog dok se ne obavi provjera njegovog finansijskog stanja;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, da bi provjerio finasijsko stanje optuženog, sekretar sproveo istragu o sredstvima optuženog na osnovu pravila 10(A) Uputstva;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Sekretarijat otkrio da optuženi u svojoj izjavi o imovinskom stanju nije prijavio dio svoje imovine ili ju je prijavio djelimično i da je procjena te imovine pokazala da optuženi ima sredstava da djelimično plati branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 3. aprila 2003. Sekretarijat dostavio optuženom konačni izvještaj sa svojim nalazima o finansijskom stanju optuženog i pozvao ga da dostavi komentare ili dopunsku dokumentaciju;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 18. aprila 2003. optuženi dostavio Sekretarijatu dopunsku dokumentaciju i komentare;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 12. juna 2003. sekretar Suda objavio “Odluku sekretara na osnovu člana 18(A)(ii) Direktive o dodjeli branioca po službenoj dužnosti” (dalje u tekstu: Odluka sekretara) u kojoj optuženog proglašava sposobnim da učestvuje u troškovima svoje odbrane sa 12.970 američkih dolara mjesečno tokom 48-mjesečnog perioda, koliko je tada procijenjeno da će suđenje trajati;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 15. jula 2003. optuženi podnio prijevod na engleski “Žalbe na odluku sekretara na osnovu člana 18(II) Direktive o dodjeli branioca po službenoj dužnosti”, u kojoj tvrdi da nema sredstava da plati svoju odbranu i traži od Pretresnog vijeća da ga proglasi optuženim potpuno lošeg materijalnog stanja;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 19. septembra sekretar Suda podnio “Odgovor Sekretarijata po žalbi optuženog protiv odluke sekretara u skladu s članom 18(II) Uputstva za dodjelu branioca po službenoj dužnosti” (dalje u tekstu: Odgovor sekretara), u kojem je sekretar smanjio vrijednost dijela imovine i mjesečnih prihoda domaćinstva na osnovu dokumenata koju su postali dostupni nakon što je objavljena Odluka sekreatara, zahvaljući čemu je učešće optuženog u troškovima njegove odbrane smanjeno na 10.912 američkih dolara mjesečno tokom 48-mjesečnog perioda;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 4. novembra 2003. optuženi podnio “Repliku na prigovor Sekretarijata”, u kojoj komentariše Odgovor sekretara;

UZIMAJUĆI U OBZIR da su 19. novembra 2003. optuženi i sekretar Suda iznijeli usmene argumente Pretresnom vijeću o tom pitanju i da je optuženi podnio Pretresnom vijeću dodatnu dokumentaciju i službeno obrazloženje;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 20. januara 2004. Pretresno vijeće donijelo “Odluku po zahtjevu odbrane da se izda nalog o ukidanju odluke sekretara kojom se Momčilo Krajišnik proglašava sposobnim da plati dio naknade branioca” (dalje u tekstu: Odluka Pretresnog vijeća), kojom ukida Odluku sekretara;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno vijeće u toj odluci utvrdilo da su određeni aspekti Odluke sekretara nerazumni i naložilo sekretaru da ponovo obračuna učešće optuženog u troškovima njegove odbrane u svjetlu nalaza Pretresnog vijeća;

IMAJUĆI U VIDU da je u paragrafu 53 Odluke Pretresnog vijeća ono predložilo da “sekretar suda treba da razmotri povećanje prosječnog mjesečnog iznosa sredstava odobrenih za troškove kako bi se uzeli u obzir troškovi posjeta [porodice] [optuženom u Hagu] u skladu s kriterijima koje sekretar smatra razumnim”;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Sekretarijat, poslije pažljive analize ovog prijedloga, smatra da bi takvo povećanje komponente prosječnih mjesečnih troškova u formuli koju je Sekretarijat koristio za procjenu finansijskog stanja nekog optuženog zapravo dovelo do nejednakog tretmana između optuženih potpuno lošeg materijalnog stanja koji ne dobijaju pomoć Međunarodnog suda za svrhu porodičnih posjeta i onih sa znatnijim sredstvima, koji bi dobili dodatna sredstva u okviru pravne pomoći kako bi im se nadoknadili troškovi porodičnih posjeta ako bi Sekretarijat prihvatio prijedlog Pretresnog vijeća;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, mada je Sekretarijat izostavio dio imovine iz imovinskog osnova optuženog i smanjio vrijednost druge imovine kako je naložilo Pretresno vijeće, optuženi ipak u stanju da djelimično plati branioca, kako je to pokazano u povjerljivom Dodatku ovoj Odluci (dalje u tekstu: Dodatak)

UZIMAJUĆI U OBZIR da je na pretpretresnoj konferenciji održanoj 3. februara 2004. Pretresno vijeće raspravljalo o procjeni trajanja suđenja i predložilo da ono traje oko dvije godine, a ne 48 mjeseci, kako je provobitno procijenjeno;

UZIMAJUĆI U OBZIR da, prema tome, stvarno trajanje suđenja vjerovatno neće premašiti 30 mjeseci;

UZIMAJUĆI U OBZIR Odluku Pretresnog vijeća i proistekle promjene u imovinskom osnovu optuženog, sekretar Suda je utvrdio da je raspoloživi mjesečni prihod optuženog 23.972 američka dolara, kako se to navodi u Dodatku;

UZIMAJUĆI U OBZIR pravo optuženog na efikasnu odbranu pred Međunarodnim sudom na osnovu člana 21 Statuta;

ODLUČUJE u svjetlu gore izrečenog i u skladu s članom 11(A)(ii) Uputstva da optuženi treba da učestvuje u troškovima svoje odbrane sa 9.589 američkih dolara mjesečno u periodu od 30 mjeseci počev od datuma početka suđenja i da se taj iznos oduzme od sredstava u okviru pravne pomoći koja Sekretarijat obezbjeđuje tokom faze suđenja po sadašnjem sistemu isplata Međunarodnog suda, kako je to objašnjeno u Dodatku;

ODLUČUJE, dalje, da izuzimajući doprinos optuženog, troškove navedene u članovima 22(B) i 27 Uputstva snosi Međunarodni sud.

  /potpis na originalu/
  David Tolbert,
  zamjenik sekretara Suda
  [pečat Međunarodnog suda]
Dana 3. februara 2003.  
U Haagu,  
Nizozemska