PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

 

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija Mohamed Fassi Fihri

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 1. maja 2001.

 

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA
i
BILJANE PLAVŠIĆ

NALOG O RASPOREDU

 

Tužilaštvo:

gđa Carla del Ponte
g. Mark Harmon
g. Nicola Piacente

Odbrana:

g. Deyan Brashich i g. Goran Nešković za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich za Biljanu Plavšić

JA, RICHARD MAY, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMENOVAN pretpretresnim sudijom u ovom predmetu nalozima Pretresnog vijeća od 13. aprila 2000. i 24. januara 2001.,

IMAJUĆI U VIDU da se posljednja statusna konferencija koju sam sazvao održala 4. aprila 2001.,

NA OSNOVU pravila 65ter Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik),

OVIM ZAKAZUJEM sljedeću statusnu konferenciju za srijedu, 23. maja 2001. s početkom u 16:30 sati.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Richard May
Pretpretresni sudija

Dana 1. maja 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]