PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

 

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 18. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

MOMČILA KRAJIŠNIKA

&

BILJANE PLAVŠIĆ


NALOG KOJIM SE PRIHVATA PODNESAK
TREĆE STRANE I NALAŽE DALJNJE PODNOŠENJE PODNESAKA

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Deyan Brashich i g. Nikola Kostich za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich, g. Eugene O' Sullivan i g. Peter Murphy za Biljanu Plavšić

Stabiliziacione snage (SFOR):

Generalpotpukovnik John Sylvester, komandant

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humantarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Obnovljenom zahtjevu za privremeno puštanje na slobodu", koji je branilac optuženog Momčila Krajišnika podnio 5. juna 2002. (dalje u tekstu: zahtjev),

IMAJUĆI U VIDU Nalog Pretresnog vijeća izdan 17. jula 2002. kojim se odbrana Momčila Krajišnika upućuje da od vlade Republike Srbije ishodi garanciju i da je podnese uz obnovljenu garanciju Savezne Republike Jugoslavije,

IMAJUĆI U VIDU da je odbrana 26. jula 2002. podnijela obnovljenu garanciju Savezne Republike Jugoslavije, a 2. augusta 2002. garanciju vlade Republike Srbije

(zajedno, dalje u tekstu: garancije),

IMAJUĆI U VIDU podnesak od 12. augusta 2002. kojim tužilac (dalje u tekstu: optužba) traži dozvolu da podnese daljnje podneske o prirodi i karakteru garancija,

IMAJUĆI U VIDU i povjerljivi ex parte dopis od 12. septembra 2002. koji je sekretar Međunarodnog suda uputio Pretresnom vijeću, postupajući u skladu sa svojim ovlastima na osnovu pravila 33(B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), skrećući pažnju Pretresnog vijeća na pismo komandanta Stabilizacionih snaga (dalje u tekstu: SFOR) od 11. augusta 2002. koje se odnosi na molbu za privremeno puštanje na slobodu optuženog Momčila Krajišnika koja je u postupku razmatranja (dalje u tekstu: pismo SFOR-a),

IMAJUĆI U VIDU da SFOR nije strana u postupku,

Međutim, UZIMAJUĆI U OBZIR pitanja koja je sekretar pokrenuo u dopisu, konkretno mandat SFOR-a kao tijela koje je osnovano na osnovu ovlasti Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, i pomoć koju pruža Međunarodnom sudu,

Proprio motu

NA OSNOVU pravila 54 i 74 Pravilnika

OVIME NALAŽE sljedeće:

(1) pismo SFOR-a treba formalno uvrstiti u spis u ovom postupku;

(2) pismo SFOR-a i dopis sekretara od 12. septembra 2002. smjesta treba uručiti stranama;

(3) strane u postupku moraju podnijeti svoje eventualne odgovore na pismo SFOR-a u kojima će se izjasniti o pitanjima koja su u tom pismu pokrenuta najkasnije do petka 27. septembra 2002.; i

(4) optužba mora podnijeti pismene podneske o prirodi i karakteru garancija najkasnije do petka 27. septembra 2002..

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

   

/potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući

     

Dana 18. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]