PRED PREDSJEDNIKOM MEĐUNARODNOG SUDA

Predsjednik: sudija Claude Jorda

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 28. novembra 2002.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA

 


NALOG PREDSJEDNIKA KOJIM SE PREDMET DODJELJUJE PRETRESNOM VIJEĆU

 

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Deyan Brashich

JA, Claude Jorda, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljnjem tekstu: Međunarodni sud),

S OBZIROM NA odluku Pretresnog vijeća III od 23. februara 2001. kojom se nalaže spajanje postupaka protiv optuženih Momčila Krajišnika i Biljane Plavšić;

S OBZIROM NA nalog o rasporedu Pretresnog vijeća III od 25. novembra 2002. u kojem se konstatuje da je predmet Momčila Krajišnika spreman za suđenje, ali da rečeno vijeće neće u skoroj budućnosti moći početi rješavati taj predmet;

BUDUĆI DA je u rečenom nalogu Pretresno vijeće III stoga 1) naložilo da se postupak protiv Momčila Krajišnika odijeli od postupka odmjeravanja kazne optuženoj Biljani Plavšić i 2) zamolilo predsjednika Međunarodnog suda da predmet Momčila Krajišnika dodijeli drugom pretresnom vijeću ili sekciji kako bi suđenje moglo početi što prije;

BUDUĆI DA je radi urednog sprovođenja pravde primjereno da se predmet br. IT-00-39-PT dodijeli nekom drugom pretresnom vijeću,

IZ TIH RAZLOGA,

ODLUČUJEM da se predmet br. IT-00-39-PT dodijeli Pretresnom vijeću I u sljedećem sastavu:

sudija Liu Daqun (predsjedavajući)

sudija Amin El Mahdi

sudija Alphons Orie

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan francuski tekst.

  /potpis na originalu/
Claude Jorda,
predsjednik
Dana 28. novembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  [pečat Međunarodnog suda]