PRED PRETPRETRESNIM SUDIJOM

Rješava: sudija Alphons Orie

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 5. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA


NALOG O RASPOREDU ZA DOSTAVLJANJE
DOPUNE PRETPRETRESNIH PODNESAKA


Tužilaštvo:
g. Mark B. Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:
g. Nicholas Stewart
gđa Chrissa Loukas

Ja, Alphons Orie, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU odluku predsjedavajućeg sudije od 11. marta 2003. da me, na osnovu pravila 65ter(A) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnika), imenuje za pretpretresnog sudiju u predmetu Tužilac protiv Momčila Krajišnika (u daljem tekstu: optuženi);

IMAJUĆI U VIDU da, u skladu s pravilom 65ter (E) Pravilnika, pretpretresni sudija treba naložiti tužiocu da, najmanje šest sedmica prije pretpretresne konferencije predviđene pravilom 73 bis, dostavi 1) konačnu verziju pretpretresnog podneska optužbe; 2) spisak svjedoka koje namjerava da pozove; i 3) spisak dokaznih predmeta koje namjerava predložiti;

IMAJUĆI U VIDU da, u skladu s pravilom 65ter (F), pretpretresni sudija treba naložiti odbrani da, najkasnije tri sedmice prije pretpretresne konferencije, dostavi pretpretresni podnesak;

IMAJUĆI U VIDU da, u skladu s pravilom 65ter (B), pretpretresni sudija treba preduzeti sve mjere potrebne da se predmet pripremi za pravično i ekspeditivno suđenje;

IMAJUĆI U VIDU nalog koje je izdalo Pretresno vijeće kojem je ovaj predmet ranije bio dodijeljen, u kojem je utvrđen raspored podnošenja pretpretresnih podnesaka u predmetu "Tužilac protiv Momčila Krajišnika i Biljane Plavšić"[1] i kasnije naloge tog Pretresnog vijeća, kojima se odobrava zahtjev optužbe da joj se odobri prekoračenje broja stranica pretpretresnog podneska a odbrani odobrava produženje roka za dostavljanje pretpretresnog podneska;[2]

IMAJUĆI U VIDU da je, u skladu sa gorenavedenim nalozima, optužba svoj pretpretresni podnesak dostavila 2. maja 2002., a da je odbrana svoj pretpretresni podnesak dostavila 14. oktobra 2002;

UZIMAJUĆI U OBZIR odluku sekretara od 2. maja 2003., kojom se povlači imenovanje g. Deyana Brashicha za glavnog branioca optuženog kao i odluke sekretara od 30. jula 2003. i 16. septembra 2003., kojima se g. Nicholas Stewart QC imenuje za glavnog branioca optuženog a gđa Chrissa Loukas za subranioca;

PODSJEĆAJUĆI da je, kako je to najavljeno stranama tokom posljednje statusne konferencije održane 26. septembra 2003., početak suđenja zakazan za 2. februar 2004;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, s obzirom na vrijeme koje je prošlo od podnošenja pretpretresnih podnesaka i promjene branilaca, u interesu pravde da se omogući stranama da dostave dopunu pretpretresnih podnesaka, ukoliko to žele, što je moguće prije;

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA,

NA OSNOVU pravila 54 i 65ter Pravilnika;

OVIM,

ODLUČUJEM da strane, ukoliko to žele, dostave dopunu pretpretresnih podnesaka najkasnije do 19. decembra 2003.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 5. decembra 2003.

 

U Hagu, Nizozemska

 
   
 

/potpis na originalu/

 

Alphons Orie,

 

pretpretresni sudija

[pečat Međunarodnog suda]


[1] "Nalog o rasporedu podnošenja pretpretresnih podnesaka", 11. mart 2002., predmet br. IT-00-39 & 40-PT.

[2] "Odluka po drugom zahtjevu optužbe za prekoračenje broja stranica pretpretresnog podneska", 16. april 2002., predmet br. IT-00-39 & 40-PT; uporedi takođe "Odluku po zahtjevu odbrane za izuzimanje dokaza i ograničenje obima suđenja", 18. juni 2002. (predmet br. IT-00-39 & 40-PT), kojom je to prethodno Vijeće u predmetu Tužilac protiv Momčila Krajišnika i Biljane Plavšić naložilo odbrani da svoj pretpretresni podnesak dostavi do 30. septembra 2002. Uporedi takođe "Nalog kojim se odobrava zahtjev optuženog Momčila Krajišnika za produženje roka za podnošenje pretpretresnog podneska", 30. septembar 2002., predmet br. IT-00-39 & 40-PT.