PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Alphons Orie, predsjedavajući
sudija Amin El Mahdi
sudija Joaquín Martín Canivell

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 19. jula 2004.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA


NALOG U VEZI SA ZAHTJEVIMA OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE DOKAZA NA OSNOVU PRAVILA 92 bis

Tužilaštvo:
g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:
g. Nicholas Stewart, QC
gđa Chrissa Loukas

PRETRESNO VIJEĆE I Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

PODSJEĆAJUĆI na Odluku ovog Vijeća od 28. februara 2003. kojom je utvrđen maksimalan broj svjedoka optužbe koji će svjedočiti viva voce i onih čiji će iskazi biti prihvaćeni u pismenom obliku u skladu s pravilom 92 bis, i to 101 ovih prvih i 168 ovih drugih;[1]

PODSJEĆAJUĆI da je svrha pravila 92 bis Pravilnika Međunarodnog suda da se ubrza izvođenje dokaza, uz poštivanje zahtjeva pravičnog suđenja;[2]

KONSTATUJUĆI da je primjena pravila 92 bis, naročito kada se radi o prihvatanju dokaza kojima se dokazuju navodi optužnice o "bazi zločina", dovodi do potrebe da se velika količina vremena utroši na rad van sudnice, i da to važi kako za strane u postupku tako i za Vijeće;

PODSJEĆAJUĆI da prihvatanje dokaza uvijek zavisi od "interesa pravde" (što uključuje staranje da obim predmeta ostane pod kontrolom)[3] i da "pravilo 92bis prepušta slobodnoj sudijskoj proceni odluku o tome da li da prihvati iskaz svedoka u pismenom obliku koji se ne odnosi na dela i na ponašanje optuženog za koja se on tereti u optužnici."[4]

PODSJEĆAJUĆI da je Vijeće ovlašteno da po svom nahođenju ograniči prihvatanje dokaza na osnovu pravila 92 bis po više osnova; naprimjer, zbog toga što predloženi dokazi nemaju nikakvu dokaznu vrijednost u kontekstu predmeta ili je ona neznatna, zato što su nepotrebno repetitivni, ili zato što se njima nepotrebno odugovlači postupak;[5]

ZAKLJUČIVŠI da bi ostajanje pri ranije utvrđenom broju od ukupno 168 svjedoka optužbe na osnovu pravila 92 bis, ako se uzme u obzir količina vremena koju iziskuje primjena ovog pravila, odnosno pažnja koju strane u postupku i Vijeće moraju posvetiti takvim dokazima, dovelo do nepotrebnog odugovlačenja postupka u ovom predmetu;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Vijeće, postupajući obazrivo, postepeno došlo do zaključka da od 33 svjedoka na osnovu pravila 92 bis koji su do sada prihvaćeni (od toga pet svjedoka koje treba unakrsno ispitati[6]) pružaju dokaze od kojih mnogi, kada se sagledaju u kontekstu svih drugih dokaza - uključujući iskaze viva voce - koji su do sada predočeni Vijeću, imaju ograničenu dokaznu vrijednost ili su nepotrebno repetitivni;

PODSJEĆAJUĆI na ovlaštenja Vijeća u pogledu nadzora nad izvođenjem dokaza koja proizlaze iz pravila 54 i 73 bis Pravilnika Međunarodnog suda;

IMAJUĆI U VIDU da spisak svjedoka optužbe od 4. decembra 2003. ukazuje na to da je za 61 svjedoka predviđeno da svjedoče viva voce u vezi s navodima o zločinima u nekim opštinama (ne računajući vještake i takozvane međunarodne svjedoke ili svjedoke o opštim/raznim pitanjima, od kojih neki trebaju predočiti dokaze o bazi zločina);

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi u tom kontekstu bio primjeren sličan broj svjedoka na osnovu pravila 92 bis (to jest, ukupno 61);

UZIMAJUĆI U OBZIR vrijeme davanja predmetne obavijesti optužbi o promjeni stava Vijeća u vezi s ukupnim brojem svjedoka koje je voljno prihvatiti na osnovu pravila 92 bis;

NALAŽE SLJEDEĆE:

(1) Prihvatljiv broj dodatnih svjedoka optužbe na osnovu pravila 92 bis (ne računajući broj takvih svjedoka prihvaćenih na dan izdavanja ovog naloga ili potencijalnih svjedoka koji su na spisku iz decembra 2003. navedeni u kategorijama koje se ne odnose na opštine) ovim se ograničava na 61;[7]

(2) Optužba treba obavijestiti Vijeće o svojoj eventualnoj namjeri da preispita i druge aspekte podnesaka na osnovu pravila 92 bis koje trenutno rješava Vijeće.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

 

/potpis na originalu/

 

sudija Alphons Orie,

 

predsjedavajući sudija

Dana 19. jula 2004.

 

U Haagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]


[1] "Odluka po zahtjevima optužbe za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je presuđeno, te za prihvatanje pismenih izjava svjedoka na osnovu pravila 92 bis", par. 26.

[2] "Dužina suđenja, količina dokaza i složenost postupka u ovoj jurisdikciji nagnali su Pretresna veća da razmotre ekspeditivne metode izvođenja dokaza, stalno vodeći pri tom računa o pravičnosti suđenja – kako u odnosu na optuženog tako i u odnosu na optužbu. Pravilna primena pravila 92 bis jeste jedan takav metod kojim se taj cilj može postići.": Tužilac protiv Miloševića, "Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje transkripata umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis (D) - Transkripti iskaza koji se odnose na Foču", 30. juni 2003., par. 25.

[3] Vidi pravilo 89(F) Pravilnika Međunarodnog suda i Tužilac protiv Galića, "Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi s pravilom 92 bis (C), 7. juni 2002., par. 12.

[4] Tužilac protiv Miloševića, "Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava u skladu sa pravilom 92 bis", 21. mart 2002., par. 5.

[5] "Pretresno vijeće primjećuje da, iako se pravilom 92 bis dopušta prihvatanje putem pismenih izjava kumulativnih dokaza o pitanjima koja se ne odnose na djela i ponašanje optuženog, ovo pravilo ni jedna strana u postupku ne bi smjela tumačiti kao poziv na nuđenje nepotrebno kumulativnih ili repetitivnih dokaza ...Prihvatanje nepotrebno kumulativnih ili repetitivnih dokaza može uticati na ekspeditivnost postupka, tako da se takvi dokazi neće dopustiti": Tužilac protiv Blagojevića i Jokića; "Prva odluka po zahtjevu optužbe za uvrštavanje izjava svjedoka i ranijih svjedočenja na osnovu pravila 92 bis, 12. juni 2003.", par. 20, naglasak u originalu.

[6] Optužba je odustala i od prijedloga da se na osnovu pravila 92 bis pozove svjedok Jovica Radojko, iako je ranije prihvaćen pod uslovom da bude unakrsno ispitan.

[7] Za ukupno 94 svjedoka optužbe na osnovu pravila 92 bis.