PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsjedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

MOMČILA KRAJIŠNIKA

&

BILJANE PLAVŠIĆ


NALOG KOJIM SE NALAŽE DA SE PODNESU GARANCIJE

 

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:

g. Deyan Brashich i g. Nikola Kostich za Momčila Krajišnika
g. Robert J. Pavich, g. Eugene O'Sullivan i g. Peter Murphy za Biljanu Plavšić

OVO PRETRESNO VIJEĆE Međunarodnog suda za krvično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Ponovljenom zahtjevu za privremeno puštanje na slobodu" koji je branilac optuženog Momčila Krajišnika podnio 5. juna 2002. (dalje u tekstu: zahtjev) tražeći da se optuženi do početka suđenja privremeno pusti na slobodu u skladu sa pravilom 65 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik),

SASLUŠAVŠI strane i vladu Republike Srpske na pretresu održanom 10. jula 2002.,

IMAJUĆI U VIDU da je na pretresu branilac optuženog izjavio da će od vlade Republike Srpske pokušati ishoditi garancije,

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi, bilo primjereno i od vlade Savezne Republike Jugoslavije ishoditi ažuriranu garanciju,

OVIME NALAŽE odbrani Momčila Krajišnika da ishodi takve garancije, te da ih najkasnije do srijede, 31. jula 2002. podnese na jednom od radnih jezika Međunarodnog suda, kako bi ih Pretresno vijeće moglo uzeti u obzir dok rješava po zahtjevu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsjedavajući

Dana 17. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]