PREDSJEDNIK MEĐUNARODNOG SUDA

Rješava: sudija Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 25. januara 2005.

TUŽILAC
protiv
MOMČILA KRAJIŠNIKA


NALOG O IMENOVANJU SUDIJA ZA PREDMET PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

Tužilaštvo:
g. Mark Harmon
g. Alan Tieger

Odbrana:
g. Nicholas Stewart, QC
gđa Chrissa Loukas

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU "Nalog predsjednika kojim se predmet dodjeljuje pretresnom vijeću", izdat 28. novembra 2002, kojim je ovaj predmet dodijeljen Pretresnom vijeću I;

UZIMAJUĆI U OBZIR potrebu za ubrzavanjem postupka;

OVIM NALAŽEM da Pretresno vijeće u predmetu broj IT-00-39-T, Tužilac protiv Momčila Krajišnika, radi u sljedećem sastavu, pri čemu ovaj nalog stupa na snagu odmah:

sudija Alphons Orie
sudija Joaquín Martín Canivell
sudija Claude Hanoteau

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 25. januara 2005.
U Haagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Theodor Meron,
predsjednik

[pečat Međunarodnog suda]