PRED PREDŽALBENIM SUDIJOM

Nije službeni dokument

Sudija:g. Theodor Meron, predžalbeni sudija

Sekretar:g. Hans Holthuis

Odluka od:16. jula 2002.

 

TUŽILAC

protiv

MILORADA KRNOJELCA


ODLUKA PO DALJNJIM ZAHTJEVIMA ZA PRODUŽENJE ROKA

Tužilaštvo:

g. Christopher Staker

Odbrana:

g. Mihajlo Bakrač

Ja, THEODOR MERON, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO "Drugom zahtjevu odbrane za produženje roka", koji je branilac Milorada Krnojelca (dalje u tekstu: odbrana) podnio 8. jula 2002. (dalje u tekstu: Zahtjev odbrane);

IMAJUĆI U VIDU “Odgovor optužbe na drugi zahtjev odbrane za produženje roka", koji je Tužilaštvo (dalje u tekstu: optužba) podnijelo 9. jula 2002. (dalje u tekstu: Odgovor, odnosno zahtjev optužbe);

IMAJUĆI U VIDU "Repliku odbrane na odgovor optužbe na drugi zahtjev za produženje roka", koju je odbrana podnijela 11. jula 2002.;

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtjevima za produženje roka" od 20. juna 2002. (dalje u tekstu: Odluka), kojom je odbrani naloženo da podnese svoj žalbeni podnesak najkasnije 31. jula 2002., a optužbi da podnese svoj žalbeni podnesak najkasnije 22. jula 2002.;

IMAJUĆI U VIDU da odbrana traži da se rok za podnošenje njenog žalbenog podneska produži za dodatnih 30 dana u odnosu na datum naznačen u Odluci na osnovu sljedećeg: (i) "prilično je nejasno da li će prijevod Presude biti završen do kraja sljedeće sedmice"; (ii) "mogu se pojaviti … druge potencijalne teškoće"; i (iii) "Međunarodni sud ima pauzu u radu od 3. do 26. augusta";

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje da "nakon što su mu podneskom izneseni dovoljni razlozi" Žalbeno vijeće može "produžiti ili skratiti svaki rok propisan ovim Pravilnikom ili koji proizlazi iz ovog Pravilnika";

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Odlukom odbrani odobreno produženje roka od 30 dana počev od dana kada joj se dostavi prijevod na bosanski/hrvatski/srpski jezik Presude koju je izreklo Pretresno vijeće (dalje u tekstu: Presuda), te da je u njoj navedeno da se očekuje da prijevod bude završen do 1. jula 2002.;

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da je odbrana zbog zastoja u Sekretarijatu, primila prijevod Presude na bosanski/hrvatski/srpski jezik tek 15. jula 2002.;

UZIMAJUĆI U OBZIR, nadalje, da nijedna od dvije osnove koje je navela odbrana ne čine dovoljan razlog u smislu pravila 127 Pravilnika da bi se na osnovu njih odobrilo produženje roka jer se produženje roka može odobriti samo ako se podneskom iznesu konkretne teškoće i da pauza u radu Suda nije relevantna u ovom kontekstu;

UZIMAJUĆI U OBZIR, međutim, da je u interesu pravde i pravičnosti prema optuženom odobriti odbrani nešto dodatnog vremena kako bi mogla da pripremi dobro obrazložen Žalbeni podnesak;

SMATRAJUĆI da, uzevši sve u obzir, postoji dovoljan razlog u smislu pravila 127 Pravilnika da se odbrani odobri ograničeno dodatno produženje roka za podnošenje njenog Žalbenog podneska;

IMAJUĆI U VIDU da optužba u svom Odgovoru takođe traži da se rok za podnošenje njenog Žalbenog podneska produži za dvije sedmice od datuma navedenog u Odluci, a na osnovu toga što: (i) najkasnije 15. jula 2002. mora da podnese odgovor optužbe u predmetu Kvočka, dužine do 320 stranica i što (ii) "je trenutno u toku rasprava o bitnim i opsežnim dodatnim dokazima, kao i o nekoliko kompleksnih pitanja vezanih za pravilo 115, u predmetima Blaškić i Kordić";

UZIMAJUĆI U OBZIR da razlozi koje je optužba navela u svom Odgovoru predstavljaju dovoljan razlog u smislu pravila 127 Pravilnika;

SMATRAJUĆI, stoga, da postoji dovoljan razlog da se odobri zahtjev optužbe;

IMAJUĆI U VIDU da je i odbrana tražila produženje roka za podnošenje svog odgovora na Žalbeni podnesak optužbe ukoliko se optužbi ne odobri produženje roka;

SHODNO pravilu 127 Pravilnika;

OVIM ODOBRAVAM, djelimično, Zahtjev odbrane i, u potpunosti, Zahtjev optužbe;

I NALAŽEM da odbrana podnese svoj Žalbeni podnesak najkasnije 21. augusta 2002., a da optužba podnese svoj Žalbeni podnesak najkasnije do 5. augusta 2002.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se mjerodavnim smatra engleski tekst.

potpis na originalu/
Theodor Meron,
predžalbeni sudija

Dana 16. jula 2002.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]