PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Mehmet GŁney

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 15. septembra 2003.

TUŽILAC
protiv
Radislava KRSTIĆA


ODLUKA PO MOLBI ZA PRIHVATANJE DALJNJIH DODATNIH DOKAZA U ŽALBENOM POSTUPKU


Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Nenad Petrušić
g. Norman Sepenuk

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivom “Zahtjevu za dozvolu da se predoče dodatni dokazi u prilog zahtjevu odbrane za izvođenje dodatnih dokaza na osnovu pravila 115” koji je Radislav Krstić podnio 7. augusta 2003. (dalje u tekstu: Zahtjev), a u kojem odbrana traži da se na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik) prihvate izjave dvojice svjedoka (dalje u tekstu: dva svjedoka) koje su priložene Zahtjevu kao prilozi A i B;

IMAJUĆI U VIDU “Odgovor optužbe na povjerljivi zahtjev molioca za dozvolu da se predoče dodatni dokazi u prilog zahtjevu odbrane za izvođenje dodatnih dokaza na osnovu pravila 115 i zahtjev optužbe za prekoračenje dozvoljenog broja stranica” podnesen na povjerljivoj osnovi 15. augusta 2003. u kojem optužba, između ostalog, tvrdi da dokazi koje je odbrana ponudila nisu prihvatljivi na osnovu pravila 115;

IMAJUĆI U VIDU “Odluku po zahtjevima za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku” koju je Žalbeno vijeće izdalo 5. augusta 2003. (dalje u tekstu: Prvobitna odluka na osnovu pravila 115), u kojoj je Žalbeno vijeće, između ostalog, razmatralo prihvatljivost dokaza koji se odnose na pomenuta dva svjedoka;

IMAJUĆI U VIDU Odluku Žalbenog vijeća po molbi da se izdaju subpoene koju je Žalbeno vijeće donijelo 1. jula 2003. (dalje u tekstu: Odluka o subpoenama), a kojom se usvaja zahtjev odbrane da se dvojici svjedoka izdaju subpoene da pristupe razgovoru s odbranom;

IMAJUĆI U VIDU da odbrana u Zahtjevu kao dodatne dokaze nudi izjave koje su ta dvojica svjedoka dala u tim razgovorima;

IMAJUĆI U VIDU da se prema pravilu 115 molba za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku mora “dostaviti sekretaru najkasnije 75 dana od datuma ₣prvostepeneğ presude, osim ako se pokaže valjan razlog za produženje tog roka”;

UZIMAJUĆI U OBZIR da nedostupnost dvojice svjedoka prije donošenja Odluke o subpoeni u ovim okolnostima predstavlja valjan razlog, te da se smatra da je Zahtjev blagovremeno podnesen;

S OBZIROM NA kompleksnost pitanja pokrenutih u Zahtjevu, u ovim je okolnostima primjereno odobriti zahtjev za prekoračenje dozvoljenog broja stranica na osnovu paragrafa 7 Uputstva o dužini podnesaka i zahtjeva (IT/184 Res. 1);

UZIMAJUĆI U OBZIR da se, da bi dodatni dokazi bili prihvaćeni u žalbenom postupku, od strane koja nudi takve dokaze traži da pokaže da ti dokazi “nisu bili dostupni u vrijeme suđenja” u bilo kom obliku[1] te da nisu mogli biti otkriveni primjenom dužne revnosti,[2] što znači da strana koja traži njihovo prihvatanje mora (između ostalog) da pokaže da je upotrijebila sve mehanizme zaštite i prisile predviđene Statutom i Pravilnikom da u ime optuženog Pretresnom vijeću podastre dokaze,[3]

UZIMAJUĆI U OBZIR da odbrana u svojim podnescima nije precizno navela koji pravni lijek traži, ali da to samo po sebi nije osnov da se zahtjev odbije;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Žalbeno vijeće uvjerilo da iskazi dvojice svjedoka priloženi u dodacima A i B Zahtjevu nisu na suđenju bili dostupni i da primjenom dužne revnosti nisu mogli biti otkriveni;

UZIMAJUĆI U OBZIR da dokazi koji nisu bili dostupni na suđenju i nisu mogli biti otkriveni primjenom dužne revnosti, da bi bili prihvatljivi na osnovu pravila 115, moraju biti relevantni za neko suštinsko pitanje, vjerodostojni, te takvi da su mogli uticati na presudu, tj. mogli su pokazati, u slučaju da je okrivljeni to zatražio, da bi osuđujuća presuda bila neutemeljena;[4]

UZIMAJUĆI U OBZIR da značaj dodatnih dokaza mora biti razmotren u kontekstu dokaza koji su izvedeni na suđenju, a ne izdvojeno,[5] te takođe u svjetlu relevantnih dokaza razmatranih u Prvobitnoj odluci na osnovu pravila 115;

S OBZIROM DA novi dokazi priloženi u dodatku A nisu takvi da su mogli uticati na presudu;

S OBZIROM DA novi dokazi priloženi u dodatku B nisu takvi da su mogli uticati na presudu;

S OBZIROM DA dokazi koje je odbrana ponudila u Zahtjevu stoga ne ispunjavaju uslove iz pravila 115;

OVIME odbacuje Zahtjev, i

naposljetku NAPOMINJE da će daljnji razlozi za sadašnju odluku biti dani u dogledno vrijeme.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 15. septembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 
   
 

/potpis na originalu/

 

sudija Theodor Meron,

 

predsjedavajući

   

[pečat Međunarodnog suda][1] Pravilo 115(B). Vidi takođe Tužilac protiv Krstića, IT-98-33-A, Odluka po molbi da se izdaju subpoene, 1. juli 2003. (dalje u tekstu: Odluka o subpoenama), par. 4.

[2] Tužilac protiv Tadića, predmet br. IT-94 -1-A, Odluka po molbi žalioca za produženje roka i prihvatanje dodatnih dokaza, 15. oktobar 1998. (dalje u tekstu: Odluka na osnovu pravila 115 u predmetu Tadić), paragrafi 35-45; Tužilac protiv Kupreškića i drugih, IT-95-16-A, Drugostepena presuda, 23. oktobar 2001., (dalje u tekstu: Presuda po žalbi na osuđujuću presudu u predmetu Kupreškić), par. 50, Tužilac protiv Delića, IT-96-21-R-R119, Odluka po prijedlogu za reviziju, 25. april 2002. (dalje u tekstu: Odluka o reviziji u predmetu Delić), par. 10.

[3] Odluka na osnovu pravila 115 u predmetu Tadić, paragrafi 40, 44-45, 47; Presuda po žalbi na osuđujuću presudu u predmetu Kupreškić, par. 50.

[4] Presuda po žalbi na osuđujuću presudu u predmetu Kupreškić, par. 68.

[5] Tužilac protiv Kupreškića i drugih, Odluka po zahtjevima žalilaca Vlatka Kupreškića, Drage Josipovića, Zorana Kupreškića i Mirjana Kupreškića da se prihvate dodatni dokazi, 26. februar 2001., par. 12; Tužilac protiv Kupreškića i drugih, Odluka o prihvatanju dodatnih dokaza nakon pretresa 30. marta 2001., 11. april 2001., par. 8; Presuda po žalbi na osuđujuću presudu u predmetu Kupreškić, paragrafi 66, 75.