PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Sudija: Theodor Meron, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 14. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
Radislava KRSTIĆA


ODLUKA PO VEOMA HITNOM ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA
ZA PRODUŽENJE ROKA


Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Nenad Petrušić
g. Norman Sepenuk

  1. Tužilaštvo traži produženje roka za podnošenje dokaza u pobijanju na dopunske dokaze žalioca koje je Žalbeno vijeće usvojilo u spis 5. augusta 2003. Nalogom o rasporedu od 24. septembra 2003. Tužilaštvo je upućeno da do 3. oktobra 2003. obavijesti Žalbeno vijeće o tome da li će tražiti usvajanje u spis dopunskih dokaza u pobijanju. U skladu s Nalogom o rasporedu, Tužilaštvo je blagovremeno podnijelo povjerljivu "Obavijest Tužilaštva i predavanje dokaza u pobijanju i argumenata u skladu s Nalogom o rasporedu Žalbenog vijeća." Produženje roka koje ono sada traži odnosi se samo na svjedočenje gospodina Momira Nikolića i gospodina Dragana Obrenovića.

  2. U svom podnesku od 3. oktobra, Tužilaštvo je objasnilo da, uz izvedene dokaze, predviđa korištenje dokaza iz svjedočenja koja su dali gospodin Nikolić i gospodin Obrenović u predmetu Tužilac protiv Vidoja Blagojevića, IT-02-60-T. Gospodin Nikolić je završio svjedočenje 29. septembra 2003, dok je svjedočenje gospodina Obrenovića još bilo u toku. Tužilaštvo je tražilo produženje roka za sedam dana kako bi moglo ocijeniti svjedočenje gospodina Nikolića i odlučiti koje dijelove će predočiti kao dokaze u pobijanju. Tužilaštvo je tražilo slično produženje roka u pogledu gospodina Obrenovića, tražeći da krajnji rok koji je određen Nalogom o rasporedu bude odložen na sedam dana od posljednjeg dana svjedočenja gospodina Obrenovića.

  3. Dana 10. oktobra 2003. Tužilaštvo je podnijelo "Veoma hitan zahtjev za produženje roka", u kojem traži dodatno produženje roka u vezi sa gospodinom Nikolićem i sa gospodinom Obrenovićem. Tužilaštvo je ustanovilo da je svjedočenje gospodina Nikolića opširno, detaljno i da sadrži bitne potencijalne dokaze za pobijanje. Tužilaštvo je obrazložilo da će mu dodatno produženje roka omogućiti da ove dokaze predoči na organizovan i uvjerljiv način, i da će na taj način pomoći postupku pred ovim Vijećem. Što se tiče gospodina Obrenovića, Tužilaštvo je konstatiralo da se očekuje da će njegovo svjedočenje završiti tek krajem tog dana, 10. oktobra. Tužilaštvo je predvidjelo da će mu biti potrebna još tri dana (osim prvobitno zatraženih sedam) da izdvoji iz njegovog svjedočenja konkretne odlomke koje će koristiti kao dokaze u pobijanju.

  4. Tužilaštvo je takođe objasnilo da postoji znatno preklapanje u svjedočenju ovih dvaju svjedoka o detaljima koji se direktno odnose na dokaze žalioca. Tužilaštvo je mišljenja da će ono više pomoći Žalbenom vijeću ako dokaze iz svjedočenja pripremi u paketu. Iz ovih razloga, Tužilaštvo je tražilo produženje roka do ponedjeljka, 20. oktobra 2003. da obavijesti Žalbeno vijeće o tome da li će tražiti usvajanje u spis dokaza iz svjedočenja gospodina Nikolića i gospodina Obrenovića.

  5. Pravilo 127 (B) dozvoljava Žalbenom vijeću da usvoji zahtjev za produženje roka nakon što su mu izneseni valjani ralozi. U ovom slučaju, Tužilaštvo je ispunilo taj zahtjev. Podnesak koji je Tužilaštvo podnijelo 3. oktobra, koji sadrži veći dio dokaza u pobijanju koje Tužilaštvo želi da predoči, pokazuje da je ono uložilo dužni napor da se pridržava Naloga o rasporedu. Traženo produženje se odnosi samo na dva svjedočenja, koja su oba još bila u toku kad je Nalog izdat. Tužilaštvo smatra da su gospodin Nikolić i gospodin Obrenović bili podređeni žaliocu, i tako mogu izložiti dokaze veoma relevantne za ovu žalbu. Imajući na umu značaj koji Tužilaštvo pridaje ovom svjedočenju, razumljivo je što Tužilaštvo želi da ga pažljivo prouči. Takođe bi bilo u interesu i Žalbenog vijeća i žalioca da se ovi dokazi izvedu, kao što to Tužilaštvo obećava, na pažljivo odabran i organizovan način. Zahtjev Tužilaštva je dodatno opravdan time što ono primjećuje da su svjedočenja gospodina Nikolića i gospodina Obrenovića uzajamno povezana tako da je potrebno vremena da se utvrdi gdje se ona preklapaju i da se izbjegne preopširnost prilikom njihovog predočavanju Žalbenom vijeću. Iz ovih razloga, i imajući na umu da su oba svjedočenja završena tek nedavno, produžetak roka koji traži Tužilaštvo je razuman.

OVIM ODOBRAVAM "Veoma hitan zahtjev za produženje roka" koji je podnijelo Tužilaštvo i NALAŽEM da Tužilaštvo do kraja dana ponedjeljka, 20. oktobra 2003, mora obavijestiti Žalbeno vijeće o tome da li će tražiti usvajanje u spis nekog dokaza za pobijanje iz svjedočenja gospodina Momira Nikolića i gospodina Dragana Obrenovića u predmetu Tužilac protiv Vidoja Blagojevića, IT-02-60-T.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 14. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 
   
 

/potpis na originalu/

 

sudija Theodor Meron,

 

predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]