PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Rješava: g. Theodor Meron, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 15. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
Radislava KRSTIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE ZA PRODUŽENJE ROKA


Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Nenad Petrušić
g. Norman Sepenuk


  1. Odbrana traži produženje roka za podnošenje replike na obavijest optužbe i njeno podnošenje dokaza kojima se pobijaju navodi odbrane. Nalogom o rasporedu od 24. septembra 2003. Tužilaštvo je upućeno da do 3. oktobra 2003. obavijesti Žalbeno vijeće o dokazima u pobijanju za koje će tražiti da se uvrste u spis. Tužilaštvo je nakon toga zatražilo, i dobilo, produženje roka za podnošenje dokaza iz svjedočenja koja su dali g. Momir Nikolić i g. Dragan Obrenović u predmetu Tužilac protiv Vidoja Blagojevića, br. IT-02-60-T, do 20. oktobra 2003.

  2. Dana 13. oktobra 2003., odbrana je podnijela "Zahtjev za produženje roka za podnošenje replike na obavijest optužbe, te njeno podnošenje dokaza u pobijanju i argumenata u skladu s Nalogom o rasporedu Žalbenog vijeća". Odbrana traži produženje roka do 30. oktobra 2003. za podnošenje replike na dokaze za koje Tužilaštvo traži da se uvrste u spis. Odbrana svoj zahtjev obrazlaže time što je Tužilaštvu odobreno produženje roka i navodi da je u interesu postupka pred Žalbenim vijećem da odbrana podnese jedinstveni odgovor na sve dokaze Tužilaštva. Odbrana, nadalje, tvrdi da se Tužilaštvo slaže s tim argumentom i ne protivi se njenom zahtjevu.

  3. Pravilo 127 (B) dozvoljava Žalbenom vijeću da usvoji zahtjev za produženje roka nakon što su mu predočeni dovoljni razlozi. U ovom slučaju, zaključujem da je odbrana ispunila taj zahtjev. Kao što je već rečeno, Tužilaštvu je odobreno produženje roka za podnošenje dokaza iz svjedočenja koja su dali g. Nikolić i g. Obrenović do 20. oktobra 2003. Odbrana tvrdi da će Žalbenom vijeću pomoći ako bude imalo jedinstvenu repliku na dokaze u pobijanju Tužilaštva. Traži se kratko produženje roka i Tužilaštvo mu se nije usprotivilo.

    Iz tih razloga, ovim USVAJAM zahtjev odbrane za produženje roka i NALAŽEM da se rok u kojem odbrana može podnijeti repliku na obavijest optužbe o dokazima u pobijanju produži do četvrtka, 30. oktobra 2003.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 15. oktobra 2003.,  

U Hagu,

 

Nizozemska

/potpis na originalu/

 

Theodor Meron,

 

predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]