PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Rješava: g. Theodor Meron, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 7. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
Radislava KRSTIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE DA PODNESE
DODATNE PRAVNE IZVORE


Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Nenad Petrušić
g. Norman Sepenuk


Dana 22. oktobra 2003., odbrana je podnijela "Zahtjev da podnese dodatne pravne izvore u prilog žalbenom podnesku odbrane." Pravni izvori koje je navela odbrana mogli bi biti od pomoći Žalbenom vijeću u vođenju žalbene rasprave. Optužba je navela da nema prigovora na zahtjev odbrane. Zahtjev se, stoga, ODOBRAVA.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 7. novembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 
   
   
 

/potpis na originalu/

 

Theodor Meron,

 

predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]