PRED ŽALBENIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Mehmet GŁney
sudija Wolfgang Schomburg

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
RADISLAVA KRSTIĆA


ODLUKA PROPRIO MOTU DA SE UPUTI POZIV SVJEDOKU


Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Nenad Petrušić
g. N. Sepenuk

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.,

IMAJUĆI U VIDU iskaz g. Miroslava Deronjića dat u predmetu Tužilac protiv Nikolića, predmet br. IT-02-60/1-S;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je g. Deronjić u svom iskazu naveo da mu je Radovan Karadžić, predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant njenih oružanih snaga, neposredno prije napada vojske bosanskih Srba na Srebrenicu, rekao da Muslimani u Srebrenici "moraju biti ubijeni";[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je ovaj iskaz relevantan za pitanje da li je Radovan Karadžić namjeravao da uništi bosanske Muslimane u Srebrenici;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je taj iskaz takođe relevantan za pitanje da li su tu namjeru dijelili, ili su za nju znali, drugi visoki vojni i civilni rukovodioci Republike Srpske;

OVIM ODLUČUJE, na osnovu druge rečenice pravila 98 i pravila 107 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, da pozove g. Deronjića kao svjedoka proprio motu;

TE NALAŽE da g. Deronjić prisustvuje raspravi s izvođenjem dokaza koja će se održati 21. novembra 2003. i (prema potrebi) 24. novembra 2003.;

I DALJE NALAŽE da, ukoliko g. Deronjić tako želi, njegov branilac bude prisutan prilikom njegovog svjedočenja.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

sudija Theodor Meron,

 

predsjedavajući

   

Dana 19. novembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Tužilac protiv Nikolića, predmet br. IT-02-60/1-S, rasprava o kazni, 28. oktobar 2003., svjedočenje Miroslava Deronjića, transkript rasprave, str. 1565.