PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Mehmet GŁney
sudija Wolfgang Schomburg

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
RADISLAVA KRSTIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU OPTUŽBE DA SE U SPIS UVRSTE DODATNI DOKAZI

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Nenad Petrušić
g. N. Sepenuk

OVO ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.,

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev optužbe da se u spis uvrste dodatni dokazi", podnesen 11. novembra 2003. kao djelimično povjerljiv sa ex parte dodatkom, u kojem optužba traži da, na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima ovog Međunarodnog suda, kao dodatne dokaze predoči svjedočenje g. Miroslava Deronjića u predmetu Tužilac protiv Nikolića, predmet br. IT-02-60/1-S;

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Odgovor na zahtjev optužbe od 11. novembra 2003. da se u spis uvrste dodatni dokazi", koji je odbrana podnijela 17. novembra 2003.;

IMAJUĆI U VIDU djelimično povjerljivu "Repliku optužbe u vezi sa zahtjevom optužbe od 11. novembra 2003. da se u spis uvrste dodatni dokazi" od 18. novembra 2003.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da zahtjev nije podnesen u roku koji propisuje pravilo 115, te da optužba nije pokazala valjan razlog za kašnjenje;

OVIM ODBACUJE zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  sudija Theoodor Meron,
  predsjedavajući
Dana 19. novembra 2003.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]