PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Mehmet GŁney
sudija Wolfgang Schomburg

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 20. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
RADISLAVA KRSTIĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ODBRANE DA SE U SPIS UVRSTI IZVJEŠTAJ VOJNOG VJEŠTAKA ODBRANE

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Nenad Petrušić
g. N. Sepenuk

OVO ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.,

IMAJUĆI U VIDU povjerljivu "Repliku na obavještenje optužbe i daljnje obavještenje i podnošenje dokaza u svrhu pobijanja i argumente u skladu s nalogom o rasporedu Žalbenog vijeća”, koju je odbrana podnijela 30. oktobra 2003. i u kojoj traži da se u spis uvrsti izvještaj njenog vojnog vještaka;

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi “Zahtjev optužbe da se ne dopusti prihvatanje mišljenja vojnog vještaka žalioca, zahtjev za dopuštenje da komentariše nedavno osporavanje prihvatljivosti dokumenata u svrhu pobijanja i obavještenje o stavu prema neriješenim pitanjima izvođenja dokaza” podnesen 12. novembra 2003.;

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Dodatak zahtjevu optužbe da se ne dopusti prihvatanje mišljenja vojnog vještaka žalioca, zahtjev za dopuštenje da komentariše nedavno osporavanje prihvatljivosti dokumenata u svrhu pobijanja i obavještenje o stavu prema neriješenim pitanjima izvođenja dokaza” podnesen 13. novembra 2003.;

IMAJUĆI U VIDU “Odgovor na zahtjev optužbe da se ne dopusti prihvatanje mišljenja vojnog vještaka žalioca, zahtjev za dopuštenje da komentariše nedavno osporavanje prihvatljivosti dokumenata u svrhu pobijanja i obavještenje o stavu prema neriješenim pitanjima izvođenja dokaza”, koji je odbrana podnijela 16. novembra 2003.;

IMAJUĆI U VIDU “Repliku na ‘Odgovor na zahtjev optužbe da se ne dopusti prihvatanje mišljenja vojnog vještaka žalioca’”, koju je optužba podnijela 18. novembra 2003.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da materijal čije prihvatanje odbrana traži u žalbenom postupku nije prihvatljiv, osim ako se predoči u skladu s pravilom 115 Pravilnika o postupku i dokazima ovog Međunarodnog suda;

UZIMAJUĆI U OBZIR da odbrana nije tražila da se ovaj materijal predoči u skladu s pravilom 115;

OVIM odbija zahtjev odbrane.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  sudija Theoodor Meron,
  predsjedavajući
Dana 20. novembra 2003.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]