PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Theodor Meron, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mohamed Shahabuddeen
sudija Mehmet GŁney
sudija Wolfgang Schomburg

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 20. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
RADISLAVA KRSTIĆA


ODLUKA PO DODATNOM ZAHTJEVU ODBRANE ZA IZVOĐENJE DODATNIH DOKAZA

Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Nenad Petrušić
g. N. Sepenuk

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.,

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Dodatni zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza u skladu s pravilom 115", koji je odbrana podnijela 4. novembra 2003., u kojem traži da kao dodatne dokaze u žalbenom postupku predoči svjedočenje g. Dragana Obrenovića u predmetu Tužilac protiv Blagojevića, predmet br. IT-02-60-T;

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi "Odgovor optužbe na dodatni zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza u skladu s pravilom 115 ", podnesen 11. novembra 2003.;

IMAJUĆI U VIDU povjerljivu "Repliku odbrane na odgovor optužbe na dodatni zahtjev odbrane za izvođenje dodatnih dokaza u skladu s pravilom 115 " od 17. novembra 2003.;

UZIMAJUĆI U OBZIR da dokazi čije prihvatanje odbrana traži nisu bili dostupni u vrijeme suđenja, kako propisuje pravilo 15 Pravilnika o postupku i dokazima ovog Međunarodnog suda, te da su mogli utjecati na presudu o krivici; [1]

OVIM ODOBRAVA “Dodatni zahtjev odbrane”;

I NALAŽE da g. Obrenović prisustvuje raspravi sa izvođenjem dokaza 21. novembra 2003. i (ukoliko bude potrebno) 24. novembra 2003., te da, ukoliko svjedok to želi, svjedočenju prisustvuje njegov branilac.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  sudija Theoodor Meron,
  predsjedavajući
Dana 20. novembra 2003.  
U Haagu,  
Nizozemska  

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi Tužilac protiv Krstića, predmet br. IT-98-33-A, “Odluka po zahtjevima za prihvatanje dodatnih dokaza u žalbenom postupku”, 5. august 2003., str. 3.