PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Sudija: g. Theodor Meron, predsjednik

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 14. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
Radislava KRSTIĆA


NALOG O IMENOVANJU PREDŽALBENOG SUDIJE


Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Nenad Petrušić
g. Norman Sepenuk

JA, THEODOR MERON, predsjednik Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU žalbe koje je Radislav Krstić podnio 14. augusta 2001., a Tužilaštvo 16. augusta 2001.;

IMAJUĆI U VIDU nalog predsjedavajućeg sudije Žalbenog vijeća od 28. septembra 2001., kojim je sudija David Hunt imenovan za predžalbenog sudiju u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU da, prema nalogu predsjednika Međunarodnog suda od 24. jula 2003., sudija Hunt više nije član Žalbenog vijeća u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU član 14(2) Statuta Međunarodnog suda, kojI predviđa da je predsjednik Međunarodnog suda ex officio predsjedavajući sudija Žalbenog vijeća;

NA OSNOVU pravila 65 ter i pravila 107 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda;

OVIM IMENUJEM sebe za predžalbenog sudiju zaduženog za cjelokupan predžalbeni postupak u ovom predmetu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

Dana 14. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 
   
 

/potpis na originalu/

 

sudija Theodor Meron,

 

predsjednik

   

[pečat Međunarodnog suda]