PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Rješava: g. Theodor Meron, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 7. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
Radislava KRSTIĆA


NALOG KOJIM SE ODREĐUJE ROK ZA DOSTAVLJANJE ODGOVORA NA DOPUNSKI ZAHTJEV ODBRANE ZA IZVOĐENJE DODATNIH DOKAZA NA OSNOVU PRAVILA 115


Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Nenad Petrušić
g. Norman Sepenuk

  1. Dana 4. novembra 2003., odbrana je dostavila povjerljivi "Dopunski zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza na osnovu pravila 115." Odbrana traži da se kao dodatni dokaz predoči iskaz g. Dragana Obrenovića dat u predmetu Tužilac protiv Blagojevića, predmet br. IT-02-60-T.

  2. Rasprava s izvođenjem dokaza u ovom žalbenom postupku zakazana je za petak, 21. novembar 2003. Kako bi Žalbeno vijeće moglo propisno razmotriti zahtjev odbrane prije rasprave s izvođenjem dokaza, OVIM na osnovu pravila 65ter(K), 107 i 127 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda NALAŽEM optužbi da svoj odgovor na zahtjev odbrane dostavi najkasnije do utorka, 11. novembra 2003.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 7. novembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 
   
 

/potpis na originalu/

 

Theodor Meron,

 

predžalbeni sudija

[pečat Međunarodnog suda]