PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu: sudija Theodor Meron, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 12. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
RADISLAVA KRSTIĆA


NALOG KOJIM SE ODREĐUJE ROK ZA PODNOŠENJE ODGOVORA NA ZAHTJEV OPTUŽBE ZA PRIVATANJE DODATNIH DOKAZA


Tužilaštvo:
g. Norman Farrell

Odbrana:
g. Nenad Petrušić
g. Norman Sepenuk

  1. Dana 11. novembra 2003. optužba je podnijela djelimično povjerljivi “Zahtjev optužbe za prihvatanje dodatnih dokaza”. Optužba traži da, kao dodatne dokaze, na osnovu pravila 115 Pravilnika o postupku i dokazima ovog Međunarodnog suda iznese svjedočenje g. Miroslava Deronjića u predmetu Tužilac protiv Nikolića, predmet br. IT-02-60/1-S.

  2. Rasprava s izvođenjem dokaza u ovom žalbenom postupku zakazana je za petak, 21. novembar 2003. Da bi Žalbeno vijeće moglo valjano da razmotri zahtjev optužbe prije početka rasprave s izvođenjem dokaza, na osnovu pravila 65ter(K), 107 i 127, OVIM NALAŽEM da odbrana podnese svoj odgovor na zahtjev optužbe najkasnije u ponedeljak, 17. novembra 2003. u 13:00 časova, po lokalnom vremenu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

sudija Theodor Meron,

 

predžalbeni sudija

   

Dana 12. novembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]