MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

TUŽILAC
MEĐUNARODNOG SUDA
PROTIV
RADISLAVA KRSTIĆA
(REDIGOVANO)

 

OPTUŽNICA

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu s ovlašćenjem iz člana 18. Statuta Međunarodnog suda, optužuje:

RADISLAVA KRSTIĆA
(REDIGOVANO)

za GENOCID, ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI i KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, kako slijedi:


OSNOVNI PODACI

1. Nakon izbijanja oružanog sukoba u Republici Bosni i Hercegovini u proljeće 1992. godine, vojne i paravojne snage bosanskih Srba zauzele su gradove, mjesta i sela u istočnom dijelu zemlje i učestvovale u valu etničkog čišćenja što je kao posljedicu imalo masovni bijeg bosanskih Muslimana u enklave Srebrenice, Goražda i Žepe.

2. Dana 16. aprila 1993. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, postupajući u skladu sa poglavljem VII Povelje Ujedinjenih nacija, usvojio je rezoluciju broj 819, kojom je od svih strana u sukobu u Republici Bosni i Hercegovini zatraženo da se prema Srebrenici i okolini Srebrenice odnose kao prema "zaštićenoj zoni" koja neće biti izložena oružanim napadima niti bilo kakvom drugom činu neprijateljstva.

3. Dana 6. jula 1995, ili približno tog datuma, jedinice Drinskog korpusa vojske bosanskih Srba (VRS-a) granatirale su Srebrenicu i napale posmatračka mjesta Ujedinjenih nacija unutar zaštićene zone na kojima su bili Holanđani. Drinski korpus je nastavio s napadima na zaštićenu zonu Srebrenice do 11. jula 1995. godine, kad su snage "Drinskih vukova", Bratunačke brigade i drugih jedinica VRS-a ušle u Srebrenicu.

4. Bosanski Muslimani, muškarci, žene i djeca, koji su ostali u Srebrenici nakon početka napada VRS-a, postupili su tada na jedan od dva načina. Nekoliko hiljada žena, djece i nešto uglavnom starijih muškaraca pobjeglo je u krug baze UN-a u Potočarima, unutar srebreničke zaštićene zone, tražeći zaštitu holandskog bataljona. U Potočarima i okolini civili bosanski Muslimani ostali su od 11. do 13. jula 1995. godine, kad su pod kontrolom VRS-a evakuisani autobusima i kamionima.

5. Druga grupa, u kojoj je bilo otprilike 15.000 muškaraca bosanskih Muslimana, a uz njih i nešto žena i djece, okupila se uveče 11. jula 1995. u selu Šušnjari kod Srebrenice i u ogromnoj koloni krenula kroz šumu prema Tuzli. Otprilike jednu trećinu grupe činili su naoružani bosanski Muslimani pripadnici vojske. Ostali su bili nenaoružani pripadnici vojske i civili.

6. Dana 12. jula 1995. godine, ili približno tog datuma, Ratko Mladić i RADISLAV KRSTIĆ, uz druge predstavnike VRS-a i civilnih vlasti bosanskih Srba, sastali su se u hotelu "Fontana" u Bratuncu sa holandskim vojnim starješinama i predstavnicima izbjeglica bosanskih Muslimana koji su tada bili u Potočarima. Na tom sastanku je Ratko Mladić objasnio prisutnima da će on nadgledati "evakuaciju" izbjeglica iz Potočara i da želi da vidi sve muškarce bosanske Muslimane starosti između otprilike 16 i 60 godina radi provjere da među njima nema ratnih zločinaca.

7. Dana 12. jula 1995. godine, ili približno tog datuma, u prisustvu Ratka Mladića i RADISLAVA KRSTIĆA, u blizinu vojne baze UN-a u Potočarima stiglo je pedesetak ili šezdesetak autobusa i kamiona. Ubrzo nakon dolaska tih vozila počeo je i postupak deportacije izbjeglica bosanskih Muslimana. Kad su bosanski Muslimani - žene, djeca i muškarci - počeli ulaziti u autobuse i kamione, bosanski Srbi, pripadnici vojske, odvajali su muškarce od žena i djece i pritvarali ih u Potočarima i oko Potočara.

8. Od večeri 11. jula 1995. do jutra 12. jula 1995. bosanski Muslimani okupljeni u Šušnjarima formirali su ogromnu kolonu i krenuli da se kroz šumu pješice probiju do Tuzle.

9. Snage bosanskih Srba (REDIGOVANO), i uz podršku oklopnih transportera, tenkova, oruđa protivvazdušne odbrane i artiljerije, zauzeli su položaje duž ceste Bratunac-Milići u nakani da presretnu kolonu. Neke naoružane osobe iz kolone bosanskih Muslimana u povlačenju ušle su u borbu sa snagama bosanskih Srba. Na hiljade bosanskih Muslimana iz kolone u povlačenju bilo je zarobljeno ili su se sami predali vojnim snagama bosanskih Srba kojima su komandovali i rukovodili Ratko Mladić, RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO).

10. Od 11. jula 1995. do 18. jula 1995. godine, snage VRS-a kojima su komandovali i rukovodili Ratko Mladić, RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO) učestvovale su u nizu oportunističkih ubistava muškaraca bosanskih Muslimana, koristeći situaciju nakon zarobljavanja tih ljudi, a takođe i sistematski po kratkom postupku likvidirale one muškarce bosanske Muslimane koji su prvo pritvarani, a potom odvoženi na razna mjesta po teritoriji pod kontrolom Drinskog korpusa VRS-a gdje su i pogubljeni. Pripadnici snaga VRS-a, pod komandom i rukovodstvom Ratka Mladića, RADISLAVA KRSTIĆA (REDIGOVANO) smaknuli su hiljade muškaraca bosanskih Muslimana.

11. Od 10. jula 1995. do 18. jula 1995. godine, snage VRS-a kojima su komandovali i rukovodili Ratko Mladić, RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO) istjerale su ili ubile najveći dio populacije bosanskih Muslimana u srebreničkoj enklavi. Takvi postupci su doveli do toga da su snage VRS-a praktički eliminirale postojanje bosanskih Muslimana u području srebreničke enklave, nastavivši na taj način etničko čišćenje koje se počelo provoditi u proljeće 1992. godine.


OPTUŽENI

12. RADISLAV KRSTIĆ je prije oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini bio potpukovnik JNA. Krstić je bio na dužnosti komandanta 2. romanijske motorizovane brigade, koja je pripadala Sarajevsko-romanijskom korpusu dok u novembru 1992. godine nije pretpočinjena Drinskom korpusu. On je i dalje ostao komandant brigade i na toj je dužnosti bio do kraja 1994. godine. Od januara 1995. do 14. jula 1995. godine bio je načelnik štaba/zamjenik komandanta Drinskog korpusa VRS-a. U junu 1995. godine unapređen je u čin general-majora. Komandu Drinskog korpusa preuzeo je najkasnije 14. jula 1995. godine. Saopćenje o tome da je preuzeo dužnost komandanta javno je objavljeno 20. jula 1995. godine. U aprilu 1998. godine unapređen je u čin general-potpukovnika, a trenutno je na dužnosti komandanta 5. korpusa VRS-a u Sokolcu.

13. (REDIGOVANO)

14. (REDIGOVANO)


NADREĐENOST

15. U momentu kad je započinjala operacija Srebrenica, 6. jula 1995. ili približno tog datuma, RADISLAV KRSTIĆ je imao čin general-majora i obavljao dužnost načelnika štaba, odnosno zamjenika komandanta Drinskog korpusa. Kao načelnik štaba odnosno zamjenik komandanta Drinskog korpusa, RADISLAV KRSTIĆ je bio odgovoran za upravljanje djelatnostima štaba korpusa. Bio je odgovoran za praćenje aktivnosti svih jedinica i aktivnosti u zoni odgovornosti korpusa, a uz to je bio i savjetnik svom nadređenom starješini, komandantu korpusa. Kao načelnik štaba istovremeno je obavljao i dužnost zamjenika komandanta korpusa, s ovlašćenjem da u odsustvu komandanta u njegovo ime izdaje naređenja i da daje dodatna naređenja koja su trebala da obezbijede da će naređenje komandanta biti izvršeno. Kada je najkasnije 14. jula 1995. RADISLAV KRSTIĆ postao komandant Drinskog korpusa, njegove su se odgovornosti povećale, obuhvaćajući i planiranje i rukovođenje aktivnostima svih potčinjenih jedinica u njegovoj zoni odgovornosti, kao i praćenje njihovih aktivnosti kako bi osigurao da se njegova naređenja izvršavaju.

16. (REDIGOVANO)

17. (REDIGOVANO)


OPŠTI NAVODI

18. Sve vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, u Republici Bosni i Hercegovini postojalo je stanje oružanog sukoba.

19. Za sve to vrijeme RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO) bili su obavezni da se pridržavaju zakona i običaja ratovanja.

20. Sva djela i propusti koji se terete kao zločini protiv čovječnosti bili su dio rasprostranjenog i sistematskog napada na civile bosanske Muslimane u Srebrenici i okolini Srebrenice.

21. RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO) snose pojedinačnu odgovornost za zločine za koje se terete u ovoj optužnici, prema članu 7(1) Statuta Međunarodnog suda. Pojedinačna krivična odgovornost uključuje činjenje, planiranje, podsticanje, naređivanje ili pomaganje i učešće na bilo koji drugi način u planiranju, pripremi i izvršenju bilo kojeg drugog krivičnog djela iz članova 2 do 5 Statuta Međunarodnog suda.

22. RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO) kao komandanti takođe, ili alternativno, snose krivičnu odgovornost za postupke svojih potčinjenih u skladu sa članom 7 (3) Statuta Međunarodnog suda. Takva krivična odgovornost jeste odgovornost nadređenih za postupke svojih podređenih ako su nadređeni znali, ili je bilo razloga da znaju, da će njihovi podređeni počiniti takva djela, ili su ih već počinili, a oni nisu preduzeli potrebne i razumne mjere da to spriječe ili da kazne počinioce.

23. Opšti navodi iz stavova 18 do 22 ponovo se navode i sadržani su u svakoj pojedinoj tački optužnice koja slijedi.


OPTUŽBE

TAČKE 1-2
(Genocid)
(Saučesništvo u činu genocida)

24. U periodu od otprilike 11. jula 1995. do 1. novembra 1995. godine, RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO) u namjeri da unište dio bosansko-muslimanskog naroda kao nacionalnu, etničku ili vjersku grupu

a) ubijali su pripadnike te grupe, i

b) nanosili teške tjelesne i duševne povrede pripadnicima te zajednice.

25. U periodu od otprilike 11. jula 1995. do 1. novembra 1995. godine RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO) planirali su, podsticali, naređivali ili na drugi način pomagali i učestvovali u planiranju, pripremi i izvršenju oportunističkih ubistava koja su pripadnici VRS-a, koristeći situaciju, vršili nad zarobljenim muškarcima bosanskim Muslimanima iz zaštićene zone Srebrenica.

26. U periodu od otprilike 11. jula 1995. do 1. novembra 1995. godine, RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO) planirali su, podsticali, naređivali ili na drugi način pomagali i učestvovali u planiranju, pripremi i izvršenju planiranog i organiziranog masovnog pogubljenja hiljada zarobljenih muškaraca bosanskih Muslimana iz zaštićene zone Srebrenica.

27. Među mnogobrojnim i organiziranim ubistvima muškaraca bosanskih Muslimana što su se od 11. jula 1995. do 18. jula 1995. dešavala na nekoliko raznih lokacija unutar srebreničke enklave i oko nje, bila su i sljedeća ubistva:

27.1. Potočari: Između 12. jula 1995. i 13. jula 1995. godine, pripadnici (REDIGOVANO) VRS-a, pod komandom (REDIGOVANO) RADISLAVA KRSTIĆA, po kratkom su postupku smaknuli muškarce bosanske Muslimane po raznim lokacijama oko baze UN-a u Potočarima, gdje su se ti muškarci bosanski Muslimani ranije sklonili.

27.2. Kravica: Dana 13. jula 1995. ili približno tog datuma, vojnici VRS-a, pod komandom (REDIGOVANO) RADISLAVA KRSTIĆA, smaknuli su prijekim postupkom na stotine muškaraca bosanskih Muslimana koji su bili zatočeni u velikom skladištu u selu Kravica. Bosanske Muslimane koji su bili u skladištu vojnici VRS-a pobili su ručnim bombama i drugim oružjem.

27.3 Bratunac: Između 12. jula 1995. i 14. jula 1995. godine, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA (REDIGOVANO) prevezli su mnogo bosanskih Muslimana koji su ili bili zatočeni u Potočarima ili su zarobljeni na cesti Bratunac-Milići, do više lokacija u Bratuncu i okolini, zatvarajući ih u škole, zgrade i vozila parkirana uz cestu. Između 12. jula 1995. i 15. jula 1995. pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA i (REDIGOVANO) učestvovali su u brojnim oportunističkim ubistvima muškaraca bosanskih Muslimana zatočenih na raznim lokacijama širom Bratunca.

27.4 Tišća: Dana 12. jula 1995. i 13. jula 1995. godine, ili približno tih datuma, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, prevezli su žene i djecu bosanske Muslimane - koji su ranije u Potočarima odvojeni od muških članova svojih porodica - na mjesto u blizini sela Tišća. Većini žena i djece bosanskim Muslimanima koji su tako dovezeni u Tišću bilo je nakon toga dozvoljeno da pređu na teritoriju bosanskih Muslimana. Međutim, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, među njima su otkrili i izdvojili muškarce bosanske Muslimane, a izdvojili su i jedan broj žena bosanskih Muslimanki. Dana 12 jula 1995. i 13. jula 1995. godine, ili približno tih datuma, pripadnici VRS-a prisilili su muškarce i žene bosanske Muslimane da pješice pređu u obližnju školu, gdje su ih vojnici VRS-a vrijeđali i napadali. Dana 13. jula 1995. i 14. jula 1995. godine, ili približno tih datuma, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, ukrcali su 25 muškaraca bosanskih Muslimana u kamion, odvezli ih na udaljen pašnjak i po kratkom postupku pogubili.

27.5. Orahovac (kod Lažeta): Dana 14. jula 1995. godine, ili približno tog datuma, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, prevezli su na stotine muškaraca bosanskih Muslimana iz Bratunca i okoline do školskog centra Grbavci u blizini Orahovca. Dana 14. jula 1995. godine, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, po kratkom su postupku pogubili muškarce bosanske Muslimane koji su bili u školskoj zgradi i oko škole. Tog istog dana pripadnici VRS-a prevezli su grupu muškaraca bosanskih Muslimana, od kojih su mnogima oči bile povezane, iz škole Grbavci do obližnjeg sela Orahovac. Kad su stigli, pripadnici VRS-a iz (REDIGOVANO) pod komandom (REDIGOVANO) RADISLAVA KRSTIĆA, naredili su muškarcima bosanskim Muslimanima da siđu s kamiona i pogubili ih. Ubijene su stotine muškaraca bosanskih Muslimana. Dana 14. i 15. jula 1995, ili približno tih datuma, pripadnici VRS-a (REDIGOVANO) pod komandom (REDIGOVANO) RADISLAVA KRSTIĆA, zakopali su žrtve u masovne grobnice iskopane pomoću građevinskih mašina na mjestu gdje su pogubljeni, dok su se smaknuća i dalje nastavljala.

27.6. "Brana" kod Petkovaca: Dana 14. jula 1995. godine, ili približno tog datuma, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, odvezli su stotine muškaraca bosanskih Muslimana s raznih mjesta u Bratuncu gdje su bili zatočeni, do škole u Petkovcima. Dana 14. jula 1995. godine, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, pogubili su po kratkom postupku bosanske Muslimane u školskoj zgradi i oko škole. Uveče 14. jula 1995. godine i u ranim jutarnjim satima na dan 15. jula 1995. godine, ili otprilike u to vrijeme, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, prevezli su nekoliko stotina muškaraca bosanskih Muslimana iz škole u Petkovcima do mjesta ispod petkovačke "brane". Ljudi su iskrcavani iz vozila i u grupicama odvođeni na otvoren prostor, gdje su ih po kratkom postupku smaknuli pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA.

27.7. Cerska dolina: Počevši od 14. jula 1995, ili otprilike od tog datuma, i približno do 21. jula 1995. godine, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, prevezli su više od 100 muškaraca bosanskih Muslimana na jedan prostor uz neasfaltiranu cestu u Cerskoj dolini, po kratkom ih postupku pogubili i nabacali zemlju na njih.

27.8. Pilica: Od 14. do 16. jula 1995. godine, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, prevezli su stotine muškaraca bosanskih Muslimana s raznih mjesta u Bratuncu gdje su bili zatočeni, do škole u Pilici. Mnoge od tih muškaraca bosanskih Muslimana koji su bili zatočeni u školi u Pilici, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, pogubili su po kratkom postupku.

27.9. Poljoprivredno dobro Branjevo: Dana 16. jula 1995. godine, ili približno tog datuma, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, prevezli su stotine muškaraca bosanskih Muslimana iz škole u Pilici do poljoprivrednog dobra Branjevo. Vojnici VRS-a koji su pripadali 10. diverzantskom odredu i drugim jedinicama, te su muškarce bosanske Muslimane iskrcavali iz autobusa, u grupicama ih vodili do jednog mjesta na otvorenom i po kratkom postupku ih pogubili automatskim oružjem. Dana 16. i 17. jula 1995. godine, ili približno tih datuma, pripadnici VRS-a (REDIGOVANO) pod komandom (REDIGOVANO) RADISLAVA KRSTIĆA, pomoću građevinskih mašina (REDIGOVANO) zakopali su stotine žrtava u masovnu grobnicu u blizini tog mjesta.

27.10. Dom kulture Pilica: Dana 16. jula 1995. godine, ili približno tog datuma, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, nakon što su učestvovali u smaknućima na poljoprivrednom dobru Branjevo, prešli su i kratak put do sela Pilica. Ondje su automatskim oružjem i ručnim bombama pripadnici VRS-a po kratkom postupku pogubili otprilike 500 muškaraca koji su bili u Domu kulture Pilica.

27.11. Kozluk: Dana 16. i 17. jula 1995. godine, ili približno tih datuma, pripadnici VRS-a, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA, prevezli su na stotine muškaraca bosanskih Muslimana na jedno mjesto na osami nedaleko od Kozluka i po kratkom ih postupku pogubili. Dana 18. jula 1995, ili približno tog datuma, pripadnici VRS-a (REDIGOVANO) pod komandom (REDIGOVANO) RADISLAVA KRSTIĆA, pomoću građevinskih mašina (REDIGOVANO) zakopali su žrtve u masovnu gorbnicu u blizini tog mjesta.

28. Ni u toku ni nakon oportunističkih ubistava i masovnih smaknuća koja su se dešavala od 11. jula do 18. jula 1995. godine, RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO) nisu preduzeli istragu ni kaznili bilo koga od potčinjenih pripadnika VRS-a koji su bili odgovorni za ta ubistva i smaknuća. Štaviše, RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO), kao i jedinice pod njihovom komandom, učestvovali su u organiziranom i složenom radu kome je cilj bio da se ubistva i smaknuća prikriju, tako što su tijela žrtava zakopavana na osamljenim mjestima širom tog područja.

29. Kad je postalo jasno da je međunarodna zajednica saznala za ubistva i pogubljenja proizašla iz napada na zaštićenu zonu Srebrenice, RADISLAV KRSTIĆ, (REDIGOVANO), kao i jedinice pod njihovom komandom, učestvovale su u još jednom pokušaju da prikriju ubistva i smaknuća tako što su raskopali prvobitne masovne grobnice, vadili tijela i prebacivali ih u druge grobnice. Pripadnici VRS-a ili njihovi predstavnici, pod komandom RADISLAVA KRSTIĆA (REDIGOVANO), raskopali su sljedeće grobnice i tijela prebacili na druga mjesta:

29.1. Brana kod Petkovaca

29.2. Orahovac

29.3. Poljoprivredno dobro Branjevo

29.4. Kozluk

29.5. Glogova


Tačke optužnice

Svojim djelima i propustima opisanim u stavovima 24. i 29. RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO) počinili su

Tačka 1: Genocid, kažnjiv prema članu 4 (3) (a) i članu 7 (1) i 7(3) Statuta Međunarodnog suda; i

alternativno,

Tačka 2: Saučesništvo u činu genocida, kažnjivo prema članu 4 (3) (e) i članu 7 (1) i 7 (3) Statuta Međunarodnog suda.


TAČKA 3
(Istrebljenje)

30. Povezujući ih s ovom tačkom optužnice, Tužilac ponovo navodi i uvrštava u njen sadržaj stavove od broja 25. do broja 29.

Svojim djelima i propustima opisanim u stavovima 24. i 27. RADISLAV KRSTIĆ, (REDIGOVANO) počinili su djelo

TAČKA 3: Istrebljenja, čime su počinili ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5 (b) i članu 7 (1) i 7 (3) Statuta Međunarodnog suda.


TAČKE 4-5
(Ubistvo)

31. Povezujući ih s ovom tačkom optužnice, Tužilac ponovo navodi i uvrštava u njen sadržaj stavove od broja 25. do broja 29.

Svojim djelima i propustima opisanim u stavovima 24. i 27. RADISLAV KRSTIĆ, (REDIGOVANO) počinili su

TAČKA 4: Ubistvo, čime su počinili ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5 (a) i članu 7 (1) i 7 (3) Statuta Međunarodnog suda.

TAČKA 5: Ubistvo, čime su počinili KRŠENJE RATNIH ZAKONA I OBIČAJA, kažnjivo prema članu 3 i članu 7 (1) i 7 (3) Statuta Međunarodnog suda, u skladu sa članom 3 (1) (a) Ženevske konvencije.


TAČKA 6
(PROGONI)

32. Povezujući ih s ovom tačkom optužnice, Tužilac ponovo navodi i uvrštava u njen sadržaj stavove od broja 25. do broja 29.

33. Počevši od 11. jula 1995. godine pa sve do 1. novembra 1995. godine, RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO) počinili su, planirali, podsticali, naređivali ili na drugi način pomagali i učestvovali u planiranju, pripremi i izvršenju zločina protiv čovječnosti, to jest, progona civila bosanskih Muslimana na političkim, rasnim ili vjerskim osnovama, u Srebrenici i okolici Srebrenice.

34. Krivično djelo progona počinjeno je, izvršeno i izvedeno sljedećim putem odnosno na sljedeći način:

a) ubistvima hiljada civila bosanskih Muslimana, među kojima su bili muškarci, žene, djeca i starije osobe;

b) okrutnim i nečovječnim postupanjem prema civilima bosanskim Muslimanima, između ostalog i teškim premlaćivanjima;

c) teroriziranjem civila bosanskih Muslimana; i

d) uništavanjem lične imovine bosanskih Muslimana.

Tim djelima i propustima, te djelima i propustima opisanim u stavovima 25. do 29, RADISLAV KRSTIĆ (REDIGOVANO) počinili su

TAČKA 6: Progon na političkim, rasnim ili vjerskim osnovama, čime su počinili ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5 (h) i članu 7 (1) i 7 (3) Statuta Međunarodnog suda.

 

30. oktobar 1998. 
Hag, Holandija 

/potpisano na originalu/
Graham T. Blewitt,
Zamjenik tužioca