PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

 

U sastavu:

sudija Almiro Rodrigues, predsjedavajući
sudija Fouad Riad
sudija Patricia Wald

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. aprila 2001.

 

TUŽILAC
protiv
RADISLAVA KRSTIĆA

NALOG O RASPOREDU

 

Tužilaštvo:

g. Mark Harmon

Odbrana:

g. Nenad Petrušić

PRETRESNO VIJEĆE I (dalje u tekstu: Pretresno vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU Prijedlog Tužilaštva od 24. aprila 2001. da se Tužilaštvu dozvoli ponovno izvođenje dokaza u cilju predočavanja novih dokaznih materijala (dalje u tekstu: prijedlog),

IMAJUĆI U VIDU Preliminarni odgovor odbrane od 26. aprila (dalje u tekstu: odgovor), te Prijedlog odbrane od istog datuma kojim se traži objelodanjivanje zapečaćenih podnesaka i naloga (dalje u tekstu: prijedlog odbrane),

NA OSNOVU članova 20 i 21 Statuta Međunarodnog suda i pravila 54, 85, 86 i 89 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

UZEVŠI U OBZIR DA se pitanja pokrenuta u prijedlogu, odgovoru i prijedlogu odbrane, tiču, prije svega, dužne revnosti Tužilaštva u izvođenju svojih dokaza, kao i toga da li potreba za pravednim i ekspeditivnim suđenjem ima veću težinu od dokazne vrijednosti dokaza čije prihvaćanje traži Tužilaštvo,

UZEVŠI, NADALJE, U OBZIR DA su i prijedlog, i odgovor i prijedlog odbrane zavedeni zapečaćeni, Pretresno vijeće ovim želi samo napomenuti da se, na osnovu dokumenata priloženih uz prijedlog i odgovor odbrane, čini da je rješavanje po ovim pitanjima od određene važnosti za ovaj predmet,

UZEVŠI, STOGA, U OBZIR da su dotična neriješena pitanja takve prirode da ovo Pretresno vijeće nije u mogućnosti da o njima donese odluku do datuma predviđenog za podnošenje završnih podnesaka strana, odnosno prije današnjeg dana, niti prije datuma za koji su predviđene završne riječi u ovom predmetu, odnosno prije 1. maja 2001.,

UZEVŠI U OBZIR je u interesu pravde da se stranama da više vremena da razmjene argumente po ovom pitanju,

UZEVŠI, MEĐUTIM, U OBZIR DA je dužnost Pretresnog vijeća da optuženom obezbjedi ne samo pravično, već i ekspeditivno suđenje,

IZ SVIH TIH RAZLOGA,

PONIŠTAVA svoju odluku da se završni podnesci podnesu na današnji dan, a da se završne riječi iznesu u periodu od 1. do 4. maja 2001.,

ZADRŽAVA PRAVO da donese odluku po prijedlogu i prijedlogu odbrane,

NALAŽE odbrani da najkasnije do 4. maja 2001. podnese svoju konačnu repliku na prijedlog,

TRAŽI od sekretara da Pretresnom vijeću odmah, ex partibus i zapečaćene, dostavi prijedlog koji se navodi u paragrafu 3 b prijedloga odbrane, kao i odgovarajući nalog koji se navodi u pragrafu 4 tog istog prijedloga odbrane,

KONSTATIRA da je u interesu pravde da rok za podnošenje završnih podnesaka bude najkasnije do 29. maja 2001., a da se završne riječi iznesu u periodu od 5. do 8. juna 2001.,

Sastavljeno na francuskom i na engleskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

Dana 27. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

/potpis na originalu/
Almiro Rodrigues
Predsjedavajući sudija