PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patricia Wald, predsjedavajuća
sudija Lal Chand Vohrah
sudija Rafael Nieto-Navia
sudija Fausto Pocar
sudija Liu Daqun

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 24. aprila 2001.

 

TUŽILAC
protiv
ZORANA KUPREŠKIĆA
MIRJANA KUPREŠKIĆA
VLATKA KUPREŠKIĆA
DRAGE JOSIPOVIĆA
VLADIMIRA ŠANTIĆA

ODLUKA PO PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU
ZORANA I MIRJANA KUPREŠKIĆA ILI ZA RAZDVAJANJE POSTUPKA

 

Tužilaštvo:

g. Upawansa Yapa

Odbrana optuženih:

g. Ranko Radović, g. Tomislav Pasarić za Zorana Kupreškića
gđa Jadranka Sloković-Glumac, gđa Desanka Vranjican za Mirjana Kupreškića
g. Anthony Abell, g. John Livingston za Vlatka Kupreškića
g. Luka Šušak, gđa Goranka Herljević za Dragu Josipovića
g. Petar Pavković, g. Mirko Vrdoljak za Vladimira Šantića

 

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU da su Zoran i Mirjan Kupreškić (dalje u tekstu: žalioci) 27. februara 2000., odnosno 28. februara 2000., podnijeli najavu žalbe pred Žalbenim vijećem;

RJEŠAVAJUĆI PO po povjerljivom i ex parte Prijedlogu za privremeno puštanje na slobodu Zorana i Mirjana Kupreškića ili razdvajanje postupka kojeg je branilac žalilaca podnio 22. februara 2001. (dalje u tekstu: Prijedlog), kojim se predlaže:

(a) privremeno puštanje žalilaca na slobodu u skladu sa pravilom 65(B) Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) (dalje u tekstu: Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu); ili alternativno,
(b) da se žalbe žalilaca na presudu od 14. januara 2000. razdvoje od žalbi sužalilaca u skladu sa pravilom 82(B) Pravilnika (dalje u tekstu: Prijedlog za razdvajanje);

IMAJUĆI U VIDU da se razlozi navedeni u Prijedlogu za odobrenje privremenog puštanja na slobodu u velikoj mjeri temelje na materijalu koji je žaliocima objelodanjen i za koji se tvrdi da po svojoj prirodi predstavlja oslobađajući dokazni materijal (dalje u tekstu: materijal);

IMAJUĆI U VIDU povjerljivi i ex parte Odgovor tužioca na Prijedlog žalilaca Zorana i Mirjana Kupreškića za privremeno puštanje na slobodu ili razdvajanje postupka koji je Kancelarija tužioca (dalje u tekstu: Tužilaštvo) podnijela 2. marta 2001. (dalje u tekstu: odgovor), u kojem stoji da Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu i Prijedlog za razdvajanje postupka treba odbiti ;

UZEVŠI U OBZIR da pravilo 65(I) utvrđuje da Žalbeno vijeće može osuđenim osobama, dok traje žalbeni postupak, odobriti privremeno puštanje na slobodu, ako se uvjeri da će se te osobe pojaviti na pretresu i da neće predstavljati opasnost ni za jednu žrtvu, svjedoka ni bilo koju drugu osobu;

IMAJUĆI U VIDU da se Prijedlog za privremeno puštanje na slobodu uglavnom temelji na materijalu za koji će Žalbeno vijeće možda trebati odlučiti da li se na osnovu pravila 115 Pravilnika može prihvatiti kao dodatni dokaz u žalbenom postupku;

IMAJUĆI U VIDU da Žalbeno vijeće do ovog datuma taj materijal nije prihvatilo kao dokazni materijal;

UZEVŠI U OBZIR da žalioci nisu predočili potrebne informacije koje su relevantne za primjenu pravila 65(I), u mjeri u kojoj uključuje odredbu pravila 65(C) koje ovlašćuje Vijeće da odredi uvjete da bi se osiguralo prisustvo optuženog na suđenju i zaštita drugih;

UZEVŠI U OBZIR da, djelomično zbog pomenutog nedostatka konkretnih informacija u pogledu mjesta i predloženih uvjeta pod kojima bi se optužene moglo pustiti na slobodu, Žalbeno vijeće nije uvjereno, bez obzira na njegovo ovlaštenje prema pravilu 65(I) Pravilnika da određuje uvjete privremenog puštanja na slobodu koje smatra odgovarajućim, da bi se žalioci, kad bi bili privremeno pušteni na slobodu, pojavili u žalbenom postupku i da ne bi predstavljali opasnost ni za jednu žrtvu, svjedoka ili bilo koju drugu osobu;

UZEVŠI, NADALJE, U OBZIR da su žalioci propustili pokazati postojanje posebnih okolnosti u skladu s pravilom 65(I)(iii) koje će biti jamstvo za njihovo puštanje na slobodu dok traje žalbeni postupak, te da se očekuje da će odluka po njihovim žalbama biti donijeta u roku od nekoliko mjeseci;

UZEVŠI U OBZIR da pravilo 82(B) Pravilnika utvrđuje zajedničko i odvojeno suđenje i propisuje da se osobama koje su zajedno optužene može suditi odvojeno da bi se izbjegao sukob interesa koji bi mogao štetiti jednom od optuženih, ili da bi se zaštitili interesi pravde;

UZEVŠI U OBZIR da se pravilo 82(B) primjenjuje, mutatis mutandis, na žalbeni postupak na osnovu pravila 107 Pravilnika;

UZEVŠI U OBZIR da kao potpora Prijedlogu za razdvajanje nisu predočeni valjani razlozi;

UZEVŠI, STOGA, U OBZIR da žalioci nisu pokazali da je razdvajanje postupka nužno da se izbjegne sukob interesa koji bi mogao ozbiljno naškoditi žaliocima, ili da se zaštite interesi pravde;

OVIME ODBIJA Prijedlog.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, od kojih se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpisano/
Patricia Wald,
predsjedavajući sudija

Dana 24. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]