PRED ŽALBENIM VIJEĆEM


Sudija: Patricia Wald, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 23. marta 2001.

 

TUŽILAC
protiv
ZORANA KUPREŠKIĆA
MIRJANA KUPREŠKIĆA
VLATKA KUPREŠKIĆA
DRAGE JOSIPOVIĆA
VLADIMIRA ŠANTIĆA

NALOG KOJIM SE DAJE POJAŠNJENJE

 

Tužilaštvo:

g. Upawansa Yapa

Odbrana:

g. Ranko Radović, g. Tomislav Pasarić za Zorana Kupreškića
gđa Jadranka Sloković-Glumac, gđa Desanka Vranjican za Mirjana Kupreškića
g. Anthony Abell, g. John Livingston za Vlatka Kupreškića
g. Luka Šušak, gđa Goranka Herljević za Dragu Josipovića
g. Petar Pavković, g. Mirko Vrdoljak za Vladimira Šantića

JA, PATRICIA WALD, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMENOVANA u predžalbenog sudiju u ovom predmetu nalogom Žalbenog vijeća od 14. marta 2001.,

RAZMATRAJUĆI hitni Zahtjev Tužilaštva da se promijeni datum usmene rasprave i izmijeni nalog za izricanje zaštitnih mjera za određene svjedoke, koji je Kancelarija tužioca (dalje u tekstu: Tužilaštvo) dostavila 19. marta 2001. (dalje u tekstu: zahtjev Tužilaštva);

UZIMAJUĆI U OBZIR Nalog o rasporedu od 14. marta 2001. koji nalaže, inter alia, da se usmena rasprava održi u petak, 30. marta 2001., u 10:00 sati i da Vlatko Kupreškić usmeno iznese svoje argumente;

UZIMAJUĆI U OBZIR Odluku po zahtjevima žalilaca Vlatka Kupreškića, Drage Josipovića, Zorana Kupreškića i Mirjana Kupreškića da se prihvate dodatni dokazi, koju je Žalbeno vijeće donijelo 26. februara 2001. (dalje u tekstu: odluka od 26. februara 2001.);

UZIMAJUĆI U OBZIR povjerljivi Zahtjev žalioca Vlatka Kupreškića da se, u skladu sa pravilom 115, prihvate dodatni dokazi u žalbenom postupku, koji je advokat Vlatka Kupreškića podnio 5. septembra 2000. (dalje u tekstu: zahtjev u skladu sa pravilom 115), a kojim se, inter alia, traži da se pred Žalbeno vijeće iznesu izjave dodatnih svjedoka (dalje u teksu: dodatni svjedoci) i dodatni dokumenti;

UZIMAJUĆI, NADALJE, U OBZIR da se u zahtjevu u skladu sa pravilom 115 takođe sugerira da advokati Vlatka Kupreškića (dalje u tekstu: bivši advokati) na suđenju nisu pokazali dužni mar u pripremi i izvođenju dokaza odbrane;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Tužilaštvo u svom zahtjevu traži da Žalbeno vijeće odobri sljedeće naloge:

(a) da se promijeni datum usmene rasprave;

(b) da se otkrije identitet dodatnih svjedoka kako bi Tužilaštvo moglo uputiti njihove izjave bivšim advokatima i time im dati mogućnost da odgovore na konkretne navode o nekompetentnosti;

(c) da se ukine povjerljivost zahtjeva u skladu sa pravilom 115, kako bi se bivšim advokatima omogućio pristup svim relevantnim dokumentima navedenim u zahtjevu u skladu sa pravilom 115;

(d) da Žalbeno vijeće uputi Vlatka Kupreškića da predoči pismo kojim se odriče bivših advokata; i

(e) svaki drugi eventualni nalog kako bi se adekvatno sprovela procedura s ciljem pravičnog rješavanja ovog pitanja;

UZIMAJUĆI U OBZIR hitni Odgovor u ime Vlatka Kupreškića na hitni zahtjev Tužilaštva da se promijeni datum usmene rasprave i izmijeni nalog za izricanje zaštitnih mjera za određene svjedoke, koji je advokat Vlatka Kupreškkća dostavio 23. marta 2001. (dalje u tekstu: hitni odgovor) i kojim se odlučno protivi tome da se odobre zahtjevi Tužilaštva;

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 127 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) određuje da Žalbeno vijeće može primijeniti svoje ovlasti da produži bilo koji rok propisan Pravilnikom ukoliko se u zahtjevu za to navede valjan argument;

UZIMAJUĆI U OBZIR razloge navedene u zahtjevu Tužilaštva da se promijeni datum usmene rasprave;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Tužilaštvo, po svemu sudeći, smatra da će zakazivanjem usmene rasprave žalilac Vlatko Kupreškić trebati da organizuje dolazak na raspravu svjedoka koji žive u Hrvatskoj; da će Tužilaštvo unakrsno ispitivati iste svjedoke; te da će Tužilaštvo imati mogućnost da predoči dokaze kojima se pobijaju navodi odbrane;

IMAJUĆI U VIDU da je Tužilaštvo krivo shvatilo svrhu i razmjere usmene rasprave;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Vlatko Kupreškić u svom zahtjevu u skladu sa pravilom 115 isprva tražio da se prihvate izjave 19 dodatnih svjedoka i brojni dokazni predmeti (dalje u tekstu: predloženi dokazi), te je podijelio predložene dokaze u sedam kategorija;

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe pravila 115(A) Pravilnika da strana može podneskom zatražiti da pred žalbenim vijećem izvede dodatne dokaze koji joj nisu bili dostupni na suđenju i pravila 115 (B) da žalbeno vijeće odobrava izvođenje tih dokaza ako smatra da je to u interesu pravde;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Žalbeno vijeće u svojoj odluci od 26. februara 2001. odbilo predložene dokaze koji se odnose na pet od sedam kategorija zato što nisu zadovoljili uslove navedene u pravilu 115(B);

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Žalbeno vijeće zaključilo da dvije od sedam kategorija - dokazi o alibiju i drugi materijal koji se odnosi na 15. april 1993. i dokazi koji pobijaju tvrdnje Tužilaštva da je Vlatko Kupreškić bio povezan sa policijom - zadovoljavaju uslove pravila 115(B) te se na osnovu njih može zahtijevati da se u žalbenom postupku predoče dokazi, pod uslovom da Vlatko Kupreškić uvjeri Žalbeno vijeće da je ispunio uslove navedene u pravilu 115(A);

IMAJUĆI U VIDU da u pogledu uslova pravila 115(A) teret dokazivanja leži na Vlatku Kupreškiću;

IMAJUĆI U VIDU da je, što se tiče Vlatka Kupreškića, svrha usmene rasprave u tome da pruži priliku advokatima Vlatka Kupreškića da iznesu svoje argumente na osnovu materijala koji je već predočen Žalbenom vijeću u zahtjevu u skladu sa pravilom 115 i pokažu da li postoje prima facie dokazi da bivši advokati nisu pokazali dužni mar;

IMAJUĆI U VIDU da se, ukoliko se utvrdi da postoje prima facie dokazi, može zahtijevati da Tužilaštvo predoči dodatne dokaze o ponašanju bivših advokata Vlatka Kupreškića prije nego Žalbeno vijeće odluči o tome da li su zadovoljeni uslovi navedeni u pravilu 115(A);

IMAJUĆI U VIDU da, izuzimajući zahtjev za promjenu datuma usmene rasprave, Žalbeno vijeće u trenutnoj fazi postupka, stoga, ne mora odlučivati po drugim zahtjevima Tužilaštva;

IMAJUĆI, NADALJE, U VIDU da je osnova za zahtjev za promjenu datuma usmene rasprave krivo shvaćena i da, stoga, nije predočen valjan razlog za promjenu datuma usmene rasprave;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se hitnim odgovorom od Žalbenog vijeća traži da produži dozvoljeno vrijeme za iznošenje usmenih argumenata na jedan sat iz razloga što postoji prilično velik broj materijala o kojima treba raspravljati;

IMAJUĆI U VIDU da je pokazan valjan razlog da se produži vrijeme dozvoljeno za iznošenje usmenih argumenata;

OVIME ODBACUJE zahtjev Tužilaštva u dijelu koji se odnosi na promjenu datuma usmene rasprave i NALAŽE:

  1. da se donošenje odluke o zahtjevima od (b) do (e) odgodi dok Žalbeno vijeće ne procijeni da li postoje prima facie dokazi o tome da nije pokazan dužni mar;
  2. da se Vlatku Kupreškiću odobri jedan sat da na usmenoj raspravi iznese svoje argumente i da se vrijeme koje se dopušta Tužilaštvu da odgovori produži za dodatnih 15 minuta.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Patricia Wald, sudija
Predžalbeni sudija

Dana 23. marta 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]