PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

U sastavu: sudija Patricia Wald, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 3. aprila 2001.

 

TUŽILAC
protiv
ZORANA KUPREŠKIĆA
MIRJANA KUPREŠKIĆA
VLATKA KUPREŠKIĆA
DRAGE JOSIPOVIĆA
VLADIMIRA ŠANTIĆA

NALOG O RASPOREDU

 

Tužilaštvo:

g. Upawansa Yapa

Odbrana:

g. Ranko Radović, g. Tomislav Pasarić za Zorana Kupreškića
gđa Jadranka Sloković-Glumac, gđa Desanka Vranjican za Mirjana Kupreškića
g. Anthony Abell, g. John Livingston za Vlatka Kupreškića
g. Luka Šušak, gđa Goranka Herljević za Dragu Josipovića
g. Petar Pavković, g. Mirko Vrdoljak za Vladimira Šantića


JA, PATRICIA WALD, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

IMENOVANA za predžalbenog sudiju u ovom predmetu nalogom Žalbenog vijeća od 14. marta 2001.;

IMAJUĆI U VIDU da je presuda Pretresnog vijeća u ovom predmetu izrečena 14. januara 2000.;

IMAJUĆI U VIDU da je obavijest o žalbi, u skladu sa pravilom 108 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (dalje u tekstu: Pravilnik), Vladimir Šantić dostavio 24. januara 2000., Drago Josipović 26. januara 2000., Vlatko Kupreškić 26. januara 2000., Zoran Kupreškić 27. januara 2000., Mirjan Kupreškić 28. januara 2000., a Kancelarija tužioca 31. januara 2000.;

IMAJUĆI U VIDU da potpravilo 65bis(B) Pravilnika o postupku i dokazima nalaže da "žalbeno vijeće ili sudija žalbenog vijeća mora sazvati statusnu konferenciju unutar sto dvadeset dana od podnošenja obavještenja o žalbi i u razmacima od najviše sto dvadeset dana od posljednje statusne konferencije, kako bi se svakoj osobi koja se nalazi u pritvoru dok traje žalbeni postupak omogućilo da pokrene pitanja u vezi sa žalbom, uključujući i duševno i fizičko stanje optuženog";

UZEVŠI U OBZIR da su Drago Josipović, Mirjan Kupreškić, Vlatko Kupreškić, Zoran Kupreškić i Vladimir Šantić trenutno pritvoreni u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Hagu u očekivanju rasprave po žalbi;

UZEVŠI, NADALJE, U OBZIR da je posljednja statusna konferencija u skladu sa potpravilom 65bis (B) Pravilnika održana 13. decembra 2000.;

U SKLADU SA potpravilom 65bis (B) Pravilnika;

OVIM NALAŽE:

  1. da se statusna konferencija za one žalioce i njihove advokate koji joj žele prisustvovati održi pred sudijom Patricijom Wald u utorak, 10. aprila 2001., u 16:00 sati;
  2. da svi žalioci do petka, 6. aprila 2001., dostave obavijest o tome da li namjeravaju prisustvovati statusnoj konferenciji.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

 

/potpis na originalu/
Patricia Wald, sudija
Predžalbeni sudija

Dana 3. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]