PRED ŽALBENIM VIJEĆEM


Sudija: Patricia Wald, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. aprila 2001.

 

TUŽILAC
protiv
ZORANA KUPREŠKIĆA
MIRJANA KUPREŠKIĆA
VLATKA KUPREŠKIĆA
DRAGE JOSIPOVIĆA
VLADIMIRA ŠANTIĆA

NALOG O RASPOREDU

 

Zastupnik optužbe:

g. Upawansa Yapa

Odbrana:

g. Ranko Radović, g. Tomislav Pasarić za Zorana Kupreškića
gđa Jadranka Sloković-Glumac, gđa Desanka Vranjican za Mirjana Kupreškića
g. Anthony Abell, g. John Livingston za Vlatka Kupreškića
g. Luka Šušak, gđa Goranka Herljević za Dragu Josipovića
g. Petar Pavković, g. Mirko Vrdoljak za Vladimira Šantića

JA, PATRICIA WALD, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

NAKON ŠTO SAM, nalogom Žalbenog vijeća od 14. marta 2001., IMENOVANA za predžalbenog sudiju u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU zahtjev koji je Žalbeno vijeće, u skladu sa pravilom 75(D), 3. aprila 2001. uputilo predsjedniku;

IMAJUĆI U VIDU nalog od 10. aprila 2001. kojim predsjednik nalaže objelodanjivanje redigovane verzije pismenih iskaza i transkripta svjedočenja zaštićenog svjedoka u predmetu Tužilac protiv Kordića i Čerkeza (dalje u tekstu: nalog predsjednika);

IMAJUĆI U VIDU da se nalogom predsjednika optužba ovlašćuje da braniocima Vlatka Kupreškića, Drage Josipovića i Vladimira Šantića objelodani redigovanu verziju pismenih iskaza svjedoka AT, te da transkript svjedočenja svjedoka AT objelodani braniocima Vlatka Kupreškića, Zorana Kupreškića, Mirjana Kupreškića, Drage Josipovića i Vladimira Šantića, pod uslovom da se poduzmu mjere koje osiguravaju isti stepen zaštite koji je svjedok AT prethodno uživao u predmetu Tužilac protiv Kordića i Čerkeza i pod uslovom da se redigovana verzija pismenih iskaza svjedoka AT i transkript njegovog svjedočenja ne objelodane nijednoj drugoj osobi osim branilaca i kobranilaca žalilaca;

UZIMAJUĆU U OBZIR da Žalbeno vijeće namjerava nastaviti ovaj žalbeni postupak što je brže moguće;

OVIME NALAŽEM sljedeće:

  1. Optužba će, u skladu s ovlašćenjem iz naloga predsjednika, braniocima dostaviti relevantne materijale najkasnije do utorka, 17. aprila 2001.;
  2. Branioci žalilaca će, ukoliko to još nisu učinili, a namjera im je da to učine, podnijeti podneske u skladu sa pravilom 115 Pravilnika koji se odnose na materijale koje obuhvata nalog predsjednika najkasnije do utorka, 1. maja 2001.;
  3. Optužba će najkasnije do petka, 11. maja 2001. odgovoriti na svaki eventualni podnesak u skladu sa pravilom 115 Pravilnika koji bi mogao biti podnesen u skladu s ovim nalogom.
  4. Branioci žalilaca mogu najkasnije do utorka, 15. maja 2001. podnijeti repliku na svaki takav eventualni odgovor optužbe.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Patricia Wald, sudija
Predsjedavajući sudija

Dana 11. aprila 2001.
U Hagu, Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]