PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Sudija: Patricia Wald, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 12. aprila 2001.

TUŽILAC
protiv
ZORANA KUPREŠKIĆA
MIRJANA KUPREŠKIĆA
VLATKA KUPREŠKIĆA
DRAGE JOSIPOVIĆA
VLADIMIRA ŠANTIĆA


NALOG O RASPOREDU

Zastupnik optužbe:

g. Upawansa Yapa

Odbrana:

g. Ranko Radović, g. Tomislav Pasarić za Zorana Kupreškića
gđa Jadranka Sloković-Glumac, gđa Desanka Vranjican za Mirjana Kupreškića
g. Anthony Abell, g. John Livingston za Vlatka Kupreškića
g. Luka Šušak, gđa Goranka Herljević za Dragu Josipovića
g. Petar Pavković, g. Mirko Vrdoljak za Vladimira Šantića


JA, PATRICIA WALD,
sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (dalje u tekstu; Međunarodni sud),

NAKON ŠTO SAM, nalogom Žalbenog vijeća od 14. marta 2001., IMENOVANA za predžalbenog sudiju u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU Odluku po zahtjevima žalilaca Vlatka Kupreškića, Drage Josipovića, Zorana Kupreškića i Mirjana Kupreškića da se prihvate dodatni dokazi, donesenu 26. februara 2001. na povjerljivoj osnovi;

IMAJUĆI U VIDU da je 30. marta održan usmeni pretres na kojem je od žalilaca zatraženo da iznesu usmene argumente o načinu na koji ponuđeni dodatni dokazi ispunjavaju uslove iz pravila 115 Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU Odluku o prihvaćanju dodatnih dokaza nakon pretresa 30. marta 2001., donesenu 11. aprila 2001. (dalje u tekstu: odluka o prihvatanju dodatnih dokaza) kojom je, između ostalog, djelomično odobren podnesak Vlatka Kupreškića u skladu sa pravilom 115 utoliko što se dokazi svjedoka AVK 4 i Mire Lazarevića, dokazni predmeti ML 1, ML 2 i ML 3; dokazi Muhameda Trake i dokazni predmeti MT 1 i MT 2; dokazi Ivana Ćosića i dokazni predmeti IC 1 i IC 2 uvrštavaju u žalbeni postupak, a da se time ne prejudicira utvrđivanje težine koja će se tim dokazima pripisati;

IMAJUĆI U VIDU da je Žalbeno vijeće odlukom o prihvatanju dodatnih dokaza naložilo da se održi pretres sa izvođenjem dokaza u svrhu izvođenja dokaza gorepomenutih svjedoka;

IMAJUĆI U VIDU da je optužba zadržala pravo da izvede dokaze tokom postupka pobijanja navoda odbrane i unakrsno ispita svakog svjedoka čije su izjave ponuđene na usvajanje;

OVIME NALAŽEM sljedeće:

  1. Pretres sa izvođenjem dokaza održaće se 17. i 18. maja 2001. g. sa početkom u 10:00 sati 17. maja;
  2. Žalilac Vlatko Kupreškić imaće priliku da izvede dokaze svjedoka AVK 4;
  3. Žalilac Vlatko Kupreškić imaće priliku da izvede dokaze svjedoka Mire Lazarevića, Muhameda Trake i Ivana Ćosića, ali se žalilac poziva da saslušanje ovih svjedoka ograniči samo na jednog od trojice imenovanih svjedoka, a da u skladu sa pravilom 92 bis Pravilnika zatraži prihvatanje dokaza druge dvojice imenovanih svjedoka u obliku pismenih izjava.


Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpis na originalu/
Patricia Wald, sudija
Predžalbeni sudija

Dana 12. aprila 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]