PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Patricia Wald, predsjedavajuča
sudija Lal Chand Vohrah
sudija Rafael Nieto-Navia
sudija Fausto Pocar
sudija Liu Daqun

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 11. maja 2001.

TUŽILAC
protiv
ZORANA KUPREŠKIĆA
MIRJANA KUPREŠKIĆA
VLATKA KUPREŠKIĆA
DRAGE JOSIPOVIĆA
VLADIMIRA ŠANTIĆA


NALOG O RASPOREDU

 

Zastupnik optužbe:

g. Upawansa Yapa

Odbrana:

g. Ranko Radovič, g. Tomislav Pasarič za Zorana Kupreškiča
gđa Jadranka Slokovič-Glumac, gđa Desanka Vranjican za Mirjana Kupreškiča
g. Anthony Abell, g. John Livingston za Vlatka Kupreškiča
g. William Clegg (Q.C.), gđa Goranka Herljevič za Dragu Josipoviča
g. Petar Pavkovič, g. Mirko Vrdoljak za Vladimira Šantiča


ŽALBENO VIJEĆE
Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU Nalog o rasporedu od 12. aprila 2001. kojim se nalaže da se pretres s izvođenjem dokaza održi 17. i 18. maja 2001., s početkom u 10:00 sati 17. maja;

OVIME NALAŽE da:

1. Vlatko Kupreškič (dalje u tekstu: žalilac) pozove svjedoke AVK 4, Miru Lazareviča i Muhameda Traku (dalje u tekstu: svjedoci) da lično svjedoče na pretresu sa izvođenjem dokaza;

2. Za svakog svjedoka žalilac ima po jedan sat za glavno ispitivanje, Kancelarija tužioca (dalje u tekstu: Tužilaštvo) ima po jedan sat za unakrsno ispitivanje, a žalilac ima po 10 minuta za ponovno ispitivanje;

3. Braniocu svakog sužalioca dopušta se unakrsno ispitivanje svakog svjedoka samo ukoliko smatra da svjedočenje može nanijeti štetu žalbenom postupku njegovog ili njezinog klijenta;

4. Tužilaštvo ima pravo izvoditi dokaze pobijajuči tvrdnje odbrane samo u pogledu uvjerljivosti svjedoka, međutim, maksimalno dopušteno vrijeme za izvođenje takvih dokaza, uključujuči unakrsno ispitivanje svih eventualnih svjedoka u postupku pobijanja ili predočavanja svih eventualnih pismenih izjava, ograničeno je na tri sata. Pobijanje navoda odbrane če uslijediti po okončanju usmenog svjedočenja žaliočevih svjedoka, i bez drugog pobijanja odgovora odbrane;

5. Pretres s izvođenjem dokaza biče javan, osim ako žalilac do utorka 15. maja ne podnese prijedlog za zaštitne mjere u skladu s pravilom 75 Pravilnika o postupku i dokazima u kojem navodi sve zaštitne mjere koje se predlažu;

6. Ako tokom pretresa žalilac ili Tužilaštvo smatraju da je iz bilo kog razloga nužno da Sud zasjeda uz isključenje javnosti radi zaštite identiteta svjedoka, ta strana dužna je podnijeti takav zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra mjerodavnim.

/potpisano/
Patricia Wald
Predsjedavajuči sudija

Dana 11. maja 2001.
U Hagu,
Nizozemska

[pečat Međunarodnog suda]