MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

Predmet br. IT-95-16-PT

PRED PRETRESNIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Antonio Cassese, predsjedavajući
sudija Richard May
sudija Florence Mumba

Sekretar: gđa de Sampayo Garrido-Nijgh

Datum podnošenja: 9. februar 1998.

 

TUŽILAC
protiv
ZORANA KUPREŠKIĆA
MIRJANA KUPREŠKIĆA
VLATKA KUPREŠKIĆA
DRAGE JOSIPOVIĆA
DRAGANA PAPIĆA
VLADIMIRA ŠANTIĆA
poznatog i kao "VLADO" 

IZMIJENJENA I DOPUNJENA OPTUŽNICA

 

Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, na osnovu svoje ovlasti iz člana 18 Statuta Međunarodnog suda, optužuje:

ZORANA KUPREŠKIĆA, MIRJANA KUPREŠKIĆA, VLATKA KUPREŠKIĆA, DRAGU JOSIPOVIĆA, DRAGANA PAPIĆA I VLADIMIRA ŠANTIĆA

za ZLOČINE PROTIV ČOVJEČNOSTI i KRŠENJA RATNOG PRAVA I OBIČAJA, kako slijedi u nastavku:


Kontekst

1. Na dan 3. marta 1992. Bosna i Hercegovina je proglasila nezavisnost; Evropsko vijeće priznalo ju je kao nezavisnu državu 6. aprila 1992.

2. Od najmanje 3. jula 1992., Hrvatska zajednica Herceg-Bosna ("HZ-HB") smatrala je sebe nezavisnom političkom cjelinom unutar Bosne i Hercegovine.

3. Od najmanje oktobra 1992. pa najmanje do kraja maja 1993. oružane snage HZ-HB, poznate kao Hrvatsko vijeće obrane ("HVO") bile su u oružanom sukobu s oružanim snagama vlade Bosne i Hercegovine.

4. Od početka neprijateljstava u januaru 1993., HVO je sistematski napadao sela pretežno nastanjena bosanskim Muslimanima u području Lašvanske doline u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine. Napadi su rezultirali smrću i ranjavanjem brojnih civila.

5. Progoni bosanskih Muslima civila učestali su početkom 1993., a kulminirali su istovremenim napadima širom Lašvanske doline 16. aprila 1993.

6. Dana 16. aprila 1993., oko 05:30 sati, snage HVO-a napale su grad Vitez i susjedna sela Donja Večeriska, Sivrino Selo, Šantići, Ahmići, Nadioci, Stara Bila, Gačice, Pirići i Preočica. Sva sela nalaze se u krugu od 10 km od sela Ahmići.

7. Za vrijeme napada, grupe vojnika HVO-a išle su od kuće do kuće ubijajući i ranjavajući civile bosanske Muslimane i paleći kuće, hambare i stoku. Ova ofenziva, koja je trajala nekoliko dana, bila je visoko koordinirana vojna operacija u kojoj su sudjelovale stotine vojnika HVO-a.

8. Kad su snage HVO-a 16. aprila 1993. napale sela i gradove u Lašvanskoj dolini, selo Ahmići pretrpjelo je ubijanja i razaranja velikih razmjera. Ahmići se nalaze otprilike 5 kilometara istočno od Viteza i prije napada u selu je živjelo otprilike 466 stanovnika, od toga otprilike 356 bosanskih Muslimana i 87 bosanskih Hrvata. Nakon napada u Ahmićima nije ostao živjeti niti jedan bosanski Musliman.

9. ZORAN KUPREŠKIĆ, MIRJAN KUPREŠKIĆ, VLATKO KUPREŠKIĆ, DRAGO JOSIPOVIĆ, DRAGAN PAPIĆ i VLADIMIR ŠANTIĆ pomogli su u pripremanju aprilskog napada na civile Ahmića-Šantića time što su: sudjelovali u vojnoj obuci i naoružali se; evakuirali civile bosanske Hrvate noć prije napada; organizirali vojnike HVO-a, oružje i municiju u i oko sela Ahmići-Šantići; pripremali svoje domove i domove svojih rođaka kao polazna mjesta i lokacije s kojih je pucano za vrijeme napada; i krili od drugih stanovnika da predstoji napad.

10. Napad HVO-a na Ahmiće-Šantiće bio je usmjeren na kuće, štale, suše i stoku civila bosanskih Muslimana. HVO je prvo iz daljine granatirao Ahmiće-Šantiće, a zatim su grupe vojnika išle od kuće do kuće napadajući civile i njihovu imovinu i koristeći zapaljive svjetleće metke i eksploziv. Vojnici HVO-a su namjerno i sistematski pucali na civile bosanske Muslimane. Vojnici HVO-a zapalili su gotovo svaku kuću bosanskih Muslimana u Ahmićima-Šantićima.

11. U i oko Ahmića-Šantića ubijeno je otprilike 103 civila bosanskih Muslimana. Od 103 ubijenih, otprilike 33 su bili žene i djeca. Vojnici HVO-a razorili su otprilike 176 kuća bosanskih Muslimana u Ahmićima-Šantićima, kao i dvije džamije.

Optuženi

12. ZORAN KUPREŠKIĆ, sin Ante i brat Mirjana, rođen je 23. septembra 1958. u selu Pirići. Bio je vojnik HVO-a na području Ahmića. Prije rata je, zajedno s bratićem VLATKOM KUPREŠKIĆEM, imao privatnu firmu u Ahmićima.

11. MIRJAN KUPREŠKIĆ, sin Ante i brat Zorana, rođen je 21. oktobra 1963. u gradu Vitezu. Bio je vojnik HVO-a u području Ahmića, kao i njegov brat ZORAN KUPREŠKIĆ i bratić VLATKO KUPREŠKIĆ.

14. VLATKO KUPREŠKIĆ, sin Franje, rođen je 1. januara 1958. u selu Pirići. Prije rata živio je i radio u Ahmićima, gdje je imao privatnu firmu sa svojim bratićem ZORANOM KUPREŠKIĆEM. Bio je vojnik HVO-a u tom području kao i njegovi bratići, MIRJAN i ZORAN KUPREŠKIĆ.

15. DRAGO JOSIPOVIĆ, sin Nike, rođen je 14. februara 1955. u Šantićima. Prije rata bio je kemijski tehničar. Bio je vojnik HVO-a u Šantićima.

16. DRAGAN PAPIĆ rođen je u selu Šantići 15. jula 1967. Živio je u Ahmićima kod Viteza i bio vojnik HVO-a.

17. VLADIMIR ŠANTIĆ, poznat i kao "VLADO", rođen je 1. aprila 1958. u Donjoj Večeriskoj. Prije rata živio je u Vitezu, a po zanimanju je bio policajac. Bio je vojnik HVO-a u Vitezu.

Opće postavke

18. Svo vrijeme na koje se odnosi ova optužnica, optuženi su bili dužni pridržavati se zakona i običaja o vođenju rata.

19. Svaki optuženi pojedinačno je odgovoran za zločine navedene protiv njega u ovoj optužnici prema članu 7(1) Statuta Suda. Pojedinačna krivična odgovornost obuhvaća izvršavanje, planiranje, poticanje, naređivanje ili pomaganje i sudjelovanje na drugi način u planiranju, pripremi ili izvršenju bilo kojeg od zločina navedenih u članovima 2, 3 i 5 Statuta Suda.

Optužbe

TAČKA 1
(progoni)

20. Od oktobra 1992. do aprila 1993. ZORAN KUPREŠKIĆ, MIRJAN KUPREŠKIĆ, VLATKO KUPREŠKIĆ, DRAGO JOSIPOVIĆ, DRAGAN PAPIĆ i VLADIMIR ŠANTIĆ progonili su bosanske Muslimane stanovnike Ahmića-Šantića i okolice na političkim, rasnim ili vjerskim osnovama planirajući, organizirajući i provodeći napad smišljen da odstrani ili "očisti" sve bosanske Muslimane iz tog sela i okolnih područja.

21. U okviru tog progona ZORAN KUPREŠKIĆ, MIRJAN KUPREŠKIĆ, VLATKO KUPREŠKIĆ, DRAGO JOSIPOVIĆ, DRAGAN PAPIĆ i VLADIMIR ŠANTIĆ sudjelovali su u ili pomagali i na drugi način podržavali:

(a) namjerno i sistematsko ubijanje civila bosanskih Muslimana;

(b) sveobuhvatno razaranje domova i imovine bosanskih Muslimana; i

(c) organizirano lišavanje slobode i protjerivanje bosanskih Muslimana iz Ahmića-Šantića i okolice.

22. Svojim sudjelovanjem u djelima opisanim u paragrafima 9, 10, 20 i 21 ZORAN KUPREŠKIĆ, MIRJAN KUPREŠKIĆ, VLATKO KUPREŠKIĆ, DRAGO JOSIPOVIĆ, DRAGAN PAPIĆ i VLADIMIR ŠANTIĆ počinili su sljedeće krivično djelo:

Tačka 1: ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI, kažnjiv prema članu 5(h) (progoni na političkim, rasnim ili vjerskim osnovama) Statuta Međunarodnog suda.


TAČKE 2 - 9
(porodica Ahmić)
(ubistvo, nečovječna djela i okrutno postupanje)

23. Kada je rano ujutro 16. aprila 1993. počeo napad na Ahmiće-Šantiće, Sakib Ahmić stanovao je sa sinom Naserom Ahmićem, Naserovom suprugom Zehrudinom, i njihovo dvoje djece Elvisom (star 4 godine) i Sejadom (star tri mjeseca).

24. Naoružan automatskom puškom, ZORAN KUPREŠKIĆ ušao je u kuću Ahmića, pucao u Nasera Ahmića i ubio ga. ZORAN KUPREŠKIĆ je zatim pucao i ranio Zehrudinu.

25. Nakon toga je MIRJAN KUPREŠKIĆ ušao u kuću Ahmića i polio zapaljivu tekućinu po namještaju da bi zapalio kuću. Zatim su MIRJAN KUPREŠKIĆ i ZORAN KUPREŠKIĆ, pomažući i na drugi način podržavajući jedan drugoga, usmjerili paljbu na dvoje djece, Elvisa i Sejada Ahmića. Kada je Sakib Ahmić pobjegao iz zapaljene kuće, ranjena Zahrudina bila je još živa, ali je na kraju nastradala u požaru.

26. Naser Ahmić, Zehrudina Ahmić, Elvis Ahmić i Sejad Ahmić su svi umrli, a Sakib Ahmić je zadobio opekotine po glavi, licu i rukama.

27. Gore navedenim djelima ZORAN KUPREŠKIĆ i MIRJAN KUPREŠKIĆ, pomažući i na drugi način podržavajući jedan drugoga, počinili su sljedeća krivična djela:

Tačke 2 i 3
(ubistvo Nasera Ahmića)

Tačka 2: Ubivši Nasera Ahmića ZORAN KUPREŠKIĆ i MIRJAN KUPREŠKIĆ počinili su ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI kažnjiv prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.

Tačka 3: Ubivši Nasera Ahmića ZORAN KUPREŠKIĆ i MIRJAN KUPREŠKIĆ počinili su KRŠENJE RATNOG PRAVA I OBIČAJA kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i priznato članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija.


Tačke 4 i 5
(ubistvo Zehrudine Ahmić)

Tačka 4: Ubivši Zehrudinu Ahmić, ZORAN KUPREŠKIĆ i MIRJAN KUPREŠKIĆ počinili su ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI kažnjiv prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.

Tačka 5: Ubivši Zehrudinu Ahmić, ZORAN KUPREŠKIĆ i MIRJAN KUPREŠKIĆ počinili su KRŠENJE RATNOG PRAVA I OBIČAJA kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i priznato članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija.


Tačke 6 i 7
(ubistvo Elvisa Ahmića)

Tačka 6: Ubivši Elvisa Ahmića, ZORAN KUPREŠKIĆ i MIRJAN KUPREŠKIĆ počinili su ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI kažnjiv prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.

Tačka 7: Ubivši Elvisa Ahmića, ZORAN KUPREŠKIĆ i MIRJAN KUPREŠKIĆ počinili su KRŠENJE RATNOG PRAVA I OBIČAJA kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i priznato članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija.


Tačke 8 i 9
(ubistvo Sejada Ahmića)

Tačka 8: Ubivši Sejada Ahmića, ZORAN KUPREŠKIĆ i MIRJAN KUPREŠKIĆ počinili su ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI kažnjiv prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.

Tačka 9: Ubivši Sejada Ahmića, ZORAN KUPREŠKIĆ i MIRJAN KUPREŠKIĆ počinili su KRŠENJE RATNOG PRAVA I OBIČAJA kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i priznato članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija.


Tačke 10 i 11
(nečovječna djela i okrutno postupanje prema Sakibu Ahmiću)

Tačka 10: Ubivši porodicu Sakiba Ahmića pred njegovim očima i nanijevši mu teže opekotine time što su spalili njegovu kuću dok je on još bio u njoj, ZORAN KUPREŠKIĆ i MIRJAN KUPREŠKIĆ počinili su ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI kažnjiv prema članu 5(i) (nečovječna djela) Statuta Suda.

Tačka 11: Ubivši porodicu Sakiba Ahmića pred njegovim očima i nanijevši mu teže opekotine time što su spalili njegovu kuću dok je on još bio u njoj, ZORAN KUPREŠKIĆ i MIRJAN KUPREŠKIĆ počinili su KRŠENJE RATNOG PRAVA I OBIČAJA kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i priznato članom 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija.


Tačke 12 - 15
(porodica Pezer)
(ubistvo, nečovječna djela i okrutno postupanje)

28. Prije napada 16. aprila 1993. vojnici HVO naoružani automatskim puškama skupili su se u kući VLATKA KUPREŠKIĆA u Ahmićima. Kad je započeo napad, nekoliko jedinica HVO iskoristilo je kuću VLATKA KUPREŠKIĆA kao polazno mjesto. Drugi vojnici HVO pucali su na civile bosanske Muslimane iz kuće VLATKA KUPREŠKIĆA za vrijeme cijelog napada.

29. Dok je trajala pucnjava članovi porodice Pezer, bosanski Muslimani, okupili su se u svom skloništu kako bi se sakrili pred vojnicima HVO. Ubrzo nakon toga porodica Pezer je zajedno s drugim bosanskim Muslimanima koji su potražili utočište u skloništu odlučila pobjeći kroz šumu.

30. Dok je porodica Pezer, zajedno s drugim bosanskim Muslimanima, trčala pokraj kuće VLATKA KUPREŠKIĆA prema šumi, VLATKO KUPREŠKIĆ i drugi vojnici HVO-a ispred kuće VLATKA KUPREŠKIĆA vikali su na civile u bijegu. VLATKO KUPREŠKIĆ i vojnici HVO-a, pomažući i podržavajući jedni druge, pucali su na tu grupu s položaja ispred kuće VLATKA KUPREŠKIĆA. Dok je porodica Pezer bježala prema šumi, VLATKO KUPREŠKIĆ i drugi vojnici HVO-a, pomažući i podržavajući jedni druge, ranili su Dženanu Pezer, kćer Ismaila i Fate Pezer, i još jednu ženu. Dženana Pezer je pala na zemlju a Fata Pezer vratila se kako bi pomogla svojoj kćeri. VLATKO KUPREŠKIĆ i vojnici HVO-a, pomažući i podržavajući jedni druge, zatim su pucali na Fatu Pezer i ubili je.

31. Gore navedenim djelima i propustima VLATKO KUPREŠKIĆ je počinio sljedeća krivična djela:


Tačke 12 i 13
(ubistvo Fate Pezer)

Tačka 12: Sudjelujući u ili pomažući i podržavajući ubistvo Fate Pezer, VLATKO KUPREŠKIĆ počinio je ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI kažnjiv prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.

Tačka 13: Sudjelujući u ili pomažući i podržavajući ubistvo Fate Pezer, VLATKO KUPREŠKIĆ počinio je KRŠENJE RATNOG PRAVA I OBIČAJA kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i priznato članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija.


Tačke 14 i 15
(ranjavanje Dženane Pezer)

Tačka 14: Sudjelujući u ili pomažući i podržavajući pucanje na Dženanu Pezer, VLATKO KUPREŠKIĆ počinio je ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI kažnjiv prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.

Tačka 15: Sudjelujući u ili pomažući i podržavajući pucanje na Dženanu Pezer, VLATKO KUPREŠKIĆ počinio je KRŠENJE RATNOG PRAVA I OBIČAJA kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i priznato članom 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija.


Tačke 16 - 19
(ubistvo Musafera Pušćula i spaljivanje kuće Pušćulovih)

32. Dana 16. aprila 1993. brojni vojnici HVO-a, među kojima su bili i DRAGO JOSIPOVIĆ i VLADIMIR ŠANTIĆ, napali su kuću Musafera i Šuhrete Pušćul dok je porodica, uključujući i dvije mlade kćeri, bila na spavanju.

33. Za vrijeme napada, DRAGO JOSIPOVIĆ i VLADIMIR ŠANTIĆ i drugi vojnici HVO-a, pomažući i podržavajući jedni druge, prisilno su odveli porodicu iz njihovog doma i zatim ubili Musafera Pušćula.

34. Kao dio tog napada, vojnici HVO-a, među kojima su bili i DRAGO JOSIPOVIĆ i VLADIMIR ŠANTIĆ, demolirali su kuću i zatim je spalili do temelja.

35. Gore navedenim djelima DRAGO JOSIPOVIĆ i VLADIMIR ŠANTIĆ počinili su sljedeća krivična djela:


Tačke 16 i 17
(ubistvo Musafera Pušćula)

Tačka 16: Ubivši ili pomažući i podržavajući ubistvo Musafera Pušćula, DRAGO JOSIPOVIĆ i VLADIMIR ŠANTIĆ počinili su ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI kažnjiv prema članu 5(a) (ubistvo) Statuta Suda.

Tačka 17: Ubivši ili pomažući i podržavajući ubistvo Musafera Pušćula, DRAGO JOSIPOVIĆ i VLADIMIR ŠANTIĆ počinili su KRŠENJE RATNOG PRAVA I OBIČAJA kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i priznato članom 3(1)(a) (ubistvo) Ženevskih konvencija.


Tačke 18 i 19
(nečovječna djela i okrutno postupanje)

Tačka 18: Prisilnim odvođenjem porodice Pušćul iz njihova doma i zadržavanjem članova porodice u blizini dok su ubijali Musafera Pušćula i spaljivali porodični dom, DRAGO JOSIPOVIĆ i VLADIMIR ŠANTIĆ počinili su ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI kažnjiv prema članu 5(i) (nečovječna djela) Statuta Suda.

Tačka 19: Prisilnim odvođenjem porodice Pušćul iz njihova doma i zadržavanjem članova porodice u blizini dok su ubijali Musafera Pušćula i spaljivali porodični dom, DRAGO JOSIPOVIĆ i VLADIMIR ŠANTIĆ počinili su KRŠENJE RATNOG PRAVA I OBIČAJA kažnjivo prema članu 3 Statuta Suda i priznato članom 3(1)(a) (okrutno postupanje) Ženevskih konvencija.

 

Dana 9. veljače 1998.

Potpisao:
/potpis na originalu/
Graham T. Blewitt
Zamjenik tužitelja