PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

Sudija: g. David Hunt, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. septembra 2002.

 

TUŽILAC

protiv

Miroslava KVOČKE, Mlađe RADIĆA, Zorana ŽIGIĆA i Dragoljuba PRCAĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE ROKA ZA ULAGANJE ŽALBE

 

Tužilaštvo:

g. Christopher Staker

Odbrana:

g. Krstan Simić za Miroslava Kvočku
g. Toma Fila za Mlađu Radića
g. Slobodan Stojanović za Zorana Žigića
g. Jovan Simić za Dragoljuba Prcaća

Ja, David Hunt, predžalbeni sudija,

IMAJUĆI U VIDU "Zahtjev o produženju (sic) roka za ulaganje žalbe na odluku sekretara od 08.07.2002.", koji je Zoran Žigić (u daljnjem tekstu: Žigić) podnio 18. septembra 2002. (u daljnjem tekstu: zahtjev), a u kojem Žigić traži dodatno produženje roka za ulaganje žalbe na odluku sekretara od 8. jula (u daljnjem tekstu: odluka);

UZEVŠI U OBZIR da je istraga u korist Žigića odobrena tek 3. septembra i da neće biti završena prije 19. septembra, te da su rezultati te istrage od ključne važnosti za žalbu;

UZEVŠI U OBZIR da se u paragrafu 16 "Uputstva o postupku podnošenja pismenih podnesaka u žalbenim postupcima pred Međunarodnim sudom" (IT/155. Rev. 1) dopušta Žalbenom vijeću da odobri zahtjev za produženje roka ako se za to predoče valjani razlozi;

I UZEVŠI U OBZIR da kašnjenje u dobijanju rezultata istrage jeste valjan razlog;

OVIM NALAŽEM:

  1. Da se Žigiću odobrava produženje roka do 1. oktobra 2002. za ulaganje žalbe na odluku.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 19. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
David Hunt,
predžalbeni sudija
   

[pečat Međunarodnog suda]