PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

Sudija : g. David Hunt, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. septembra 2002.

 

TUŽILAC

protiv

Miroslava KVOČKE

Milojice KOSA

Mlađe RADIĆA

Zorana ŽIGIĆA

Dragoljuba PRCAĆA

 


ODLUKA PO NAJAVI ZORANA ŽIGIĆA

 

Zastupnik tužioca:

gđa Susan L. Somers za tužioca

Zastupnik odbrane:

g. Slobodan Stojanović za Zorana Žigića

JA, sudija David Hunt, predžalbeni sudija,

S OBZIROM NA "Zahtjev za produženje roka za ulaganje žalbe na odluku sekretara od 8. jula 2002.", koji je sastavljen 12. septembra 2002., ali podnesen 18. septembra 2002., u kojem Žigić traži, između ostalog, da mu se odobri pristup bilješkama Sekretarijata sa njegovih sastanaka sa predstavnicima Sekretarijata;

S OBZIROM NA predžalbenu "Odluku po zahtjevu za produženje roka za ulaganje žalbe", podnesenu 19. septembra 2002.;

RJEŠAVAJUĆI PO Žigićevoj "Najavi", podnesenoj 26. septembra 2002., kojom on ponovo traži da mu se dozvoli pristup istim internim dokumentima Sekretarijata;

BUDUĆI DA se ova najava može smatrati zahtjevom upućenim predžalbenom sudiji;

BUDUĆI DA Žigić nije iznio razlog zbog kojeg bi on trebao imati pristup internim dokumentima Sekretarijata;

BUDUĆI DA on sada ima, na jeziku koji razumije, sve materijale koji se nalaze pred Žalbenim vijećem;

BUDUĆI DA će on, u slučaju da Žalbeno vijeće u vezi s ovom žalbom primi bilo kakav novi materijal od Sekretarijata, primiti kopiju tog materijala na jeziku koji razumije;

OVIM ODBIJA zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
David Hunt,
predžalbeni sudija
Dana 27. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
   

[pečat Međunarodnog suda]