PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Mohamed Shahabuddeen, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mehmet Güney
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Inés Mónica Weinberg De Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 10. oktobra 2003.

TUŽILAC
protiv
MIROSLAVA KVOČKE
MLAĐE RADIĆA
ZORANA ŽIGIĆA
DRAGOLJUBA PRCAĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU KOJIM SE TRAŽI PRIMJENA
NOVIJIH PRAVNIH NORMI NA MEĐUNARODNOM SUDU


Tužilaštvo:

Zastupnici žalilaca

g. Norman Farrell

g. K. Simić za M. Kvočku

 

g. T. Fila za M. Radića

 

g. S. Stojanović za Z. Žigića

 

g. J. Simić za D. Prcaća

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI po Zahtjevu kojim se traži primjena novijih pravnih normi na Međunarodnom sudu, koji je žalilac Zoran Žigić dostavio 14. augusta 2003. (dalje u tekstu: Zahtjev, odnosno žalilac), a kojim žalilac traži da se u "ovom predmetu primijeni mens rea na način kako je definirana u članu 30 Statuta stalnog Međunarodnog krivičnog suda" (dalje u tekstu: Statut MKS-a);

IMAJUĆI U VIDU Odgovor optužbe na zahtjev Zorana Žigića kojim se traži primjena novijih pravnih normi na Međunarodnom sudu, dostavljen 25. augusta 2003., u kojem optužba, između ostalog, tvrdi da Zahtjev valja odbaciti, odnosno alternativno, da Zahtjev treba odbiti, a njegov sadržaj i argumente zanemariti s obzirom na stavove strana u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU Repliku na odgovor optužbe na zahtjev Zorana Žigića kojim se traži primjena novijih pravnih normi na Međunarodnom sudu (dalje u tekstu: Replika) od 2. septembra 2003, koja je dostavljena četiri dana prekasno;

IMAJUĆI U VIDU da se pravilom 127 Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik) predviđa da Vijeće može, "nakon što su mu podneskom izneseni dovoljni razlozi, priznati kao valjanu svaku radnju poduzetu nakon isteka tako propisanog roka pod onim eventualnim uslovima koji se smatraju pravednim, i bez obzira na to da li je taj rok već istekao";

S OBZIROM NA tvrdnju žalioca da je njegov zastupnik bio na odmoru u vrijeme kada je trebalo dostaviti repliku;

BUDUĆI DA je u okolnostima ovog predmeta, a osobito s obzirom na činjenicu da žalilac nema sabranioca, potrebno da se Replika prihvati kao da je dostavljena na vrijeme;

BUDUĆI DA, ako žalilac želi izmijeniti svoje žalbene osnove, mora za to pokazati valjane razloge podneskom dostavljenim po pravilu 108 Pravilnika;

BUDUĆI DA žalilac ne traži izmjenu svojih žalbenih osnova, te da u svakom slučaju, čak i da to traži, on za to nije pokazao valjane razloge;

BUDUĆI DA, osim toga, Međunarodni sud mora primjenjivati onu pravnu normu koja je postojala u vrijeme kada su krivična djela po navodima počinjena, te da žalilac u Zahtjevu nije pokazao na koji način se član 30 Statuta MKS-a odražavao na međunarodnom običajnom pravu u vrijeme kada su krivična djela po navodima počinjena;

ZBOG GORE NAVEDENIH RAZLOGA

ODBIJA Zahtjev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

sudija Mohamed Shahabuddeen,

 

predsjedavajući

   
   
   

Dana 10. oktobra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]