PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

U sastavu:

sudija Mohamed Shahabuddeen, predsjedavajući
sudija Fausto Pocar
sudija Mehmet Güney
sudija Wolfgang Schomburg
sudija Inés Mónica Weinberg De Roca

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 17. decembra 2003.

TUŽILAC
protiv
MIROSLAVA KVOČKE
MLAĐE RADIĆA
ZORANA ŽIGIĆA
DRAGOLJUBA PRCAĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU MIROSLAVA KVOČKE


Tužilaštvo:

Odbrana:

g. Norman Farrell

g. K. Simić za M. Kvočku

 

g. T. Fila za M. Radića

 

g. S. Stojanović za Z. Žigića

 

g. J. Simić za D. Prcaća

ŽALBENO VIJEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da je 2. novembra 2001. Pretresno vijeće I izreklo Miroslavu Kvočki osuđujuću presudu i kaznu zatvora u trajanju od 7 godina i da se on trenutno nalazi na izdržavanju te kazne;

IMAJUĆI U VIDU da je 13. novembra 2001. Miroslav Kvočka dostavio Žalbenom vijeću najavu žalbe i da je postupak po žalbi još u toku;

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtjevu za razdvajanje postupka po žalbi Miroslava Kvočke i postupka po zahtjevu Miroslava Kvočke za privremeno puštanje na slobodu do žalbene rasprave", donesenu 24. novembra 2003., kojom je odbijen zahtjev za razdvajanje postupka po žalbi Miroslava Kvočke, ali je Miroslavu Kvočki dat rok od 20 dana od dana donošenja odluke da dostavi podnesak u kojem će se izjasniti o uslovima predviđenim u pravilu 65(I) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik);

RJEŠAVAJUĆI PO "Žaliočevim izmjenama i dopunama zahtjeva za privremeno puštanje na slobodu u skladu sa 'Odlukom po zahtjevu za razdvajanje postupka po zahtjevu Miroslava Kvočke za privremeno puštanje na slobodu do rasprave po žalbi' " (u daljem tekstu: Zahtjev, odnosno: žalilac), dostavljenim 8. decembra 2003., kojima žalilac traži da bude privremeno pušten na slobodu iz, inter alia, sljedećih razloga:

i) žalilac se u zatvoru nalazi od 9. aprila 1998. i odslužio je 2/3 svoje kazne do 9. decembra 2002.; do dana podnošenja Zahtjeva, žalilac je odslužio približno 81 % svoje kazne;

ii) Vlada Republike Srpske dala je potrebne garancije;

iii) nema rizika da se optuženi neće pojaviti na raspravi po žalbi;

iv) žalilac neće predstavljati prijetnju nijednoj žrtvi, svjedoku ili drugoj osobi i nije podnio nikakav zahtjev za izvođenje novih dokaza u žalbenom postupku;

v) njegova porodica nema stalnih prihoda, a supruga mu je bolesna;

IMAJUĆI U VIDU "Garanciju Vlade Republike Srpske" od 9. decembra 2003., kojom se Vlada Republike Srpske obavezuje da će poštovati naloge Žalbenog vijeća i daje brojne garancije u vezi sa privremenim puštanjem na slobodu žalioca;

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor optužbe na 'Žaliočeve izmjene i dopune zahtjeva za privremeno puštanje na slobodu u skladu s 'Odlukom po zahtjevu za razdvajanje postupka po zahtjevu Miroslava Kvočke za privremeno puštanje na slobodu do rasprave o žalbi'" dostavljen 10. decembra 2003., u kojem se optužba ne protivi tome da se odobri privremeno puštanje na slobodu optuženog pod određenim uslovima;

IMAJUĆI U VIDU "Repliku na odgovor optužbe", koju je žalilac dostavio 11. decembra 2003.;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 65(I) Pravilnika nalaže da se Žalbeno vijeće uvjeri da će se žalilac, ako bude privremeno pušten na slobodu:

(i) "pojaviti na žalbenom pretresu, odnosno predati u pritvor po isteku određenog roka;"

(ii) "da žalilac, ako bude pušten, neće predstavljati opasnost ni za jednu žrtvu, svjedoka ni bilo koju drugu osobu", i

(iii) "da postoje posebne okolnosti koje opravdavaju takvo puštanje".

UZIMAJUĆI U OBZIR da su uslovi iz pravila 65(I) i) i ii) ispunjeni, te da činjenica da je žalilac već izdržao oko 80% kazne koju mu je izreklo Pretresno vijeće predstavlja posebnu okolnost koja opravdava njegovo puštanje na slobodu;

OVIM ODOBRAVA Zahtjev i NALAŽE da se optuženi privremeno pusti na slobodu do rasprave o njegovoj žalbi pod sljedećim uslovima:

1. Nizozemske vlasti će Miroslava Kvočku prebaciti na aerodrom Schiphol čim to bude moguće.

2. Na aerodromu Schiphol, on će biti privremeno predat u nadzor ovlaštenih službenih lica Vlade Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) (čija imena se unaprijed moraju dostaviti Žalbenom vijeću i Sekretarijatu) koji će biti u pratnji Miroslava Kvočke tokom preostalog dijela njegovog putovanja u BiH i do njegovog boravišta.

3. Na povratnom letu, u pratnji Miroslava Kvočke će biti službeno lice koje ovlasti država BiH (ili drugo ovlašteno službeno lice koje Žalbeno vijeće eventualno odredi ili prihvati) koje će predati Miroslava Kvočku pod nadzor holandskih vlasti na aerodromu Schiphol onog dana i u ono vrijeme koje odredi Žalbeno vijeće; nizozemske vlasti će ga nakon toga prebaciti u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija;

4. Tokom privremenog boravka na slobodi, Miroslav Kvočka će se pridržavati doljenavedenih uslova, a vlasti Republike Srpske će osigurati da on ispoštuje te uslove:

a) da u roku od 3 dana od dolaska prijavi adresu na kojoj će boraviti sekretaru Međunarodnog suda i da obavijesti sekretara o svakoj eventualnoj promjeni adrese u roku od 3 dana od te promjene;

b) da preda pasoš policijskoj stanici u mjestu u kojem bude boravio;

c) da se svakog mjeseca javlja policijskoj stanici u svom mjestu boravka, pri čemu će dotična policijska stanica o tome voditi evidenciju i pismeno izvještavati Međunarodni sudu o njegovom prisustvu;

d) da neće stupati ni u kakve direktne kontakte i ni na kakav način uticati na žrtve i potencijalne svjedoke niti će na bilo koji način uticati na postupak i sprovođenje pravde.

e) da neće ni s kim, izuzev sa svojim braniocima i članovima uže porodice, razgovarati o svom predmetu, uključujući tu i sredstva javnog informisanja,;

f) da će se pridržavati svih naloga Žalbenog vijeća kojima se budu mijenjali uslovi za njegovo privremeno puštanje na slobodu ili kojima ono bude ukinuto;

g) da će se strogo pridržavati svih uslova koje postave vlasti BiH i Republike Srpske kako bi izvršile svoje obaveze na osnovu ove odluke o privremenom puštanju na slobodu;

h) da će se vratiti na Međunarodni sud u ono vrijeme i onog datuma koje odredi Žalbeno vijeće;

TRAŽI od Vlade Republike Srpske da preuzme odgovornost za sljedeće:

a) ličnu bezbjednost i zaštitu Miroslava Kvočke za vrijeme privremenog boravka na slobodi;

b) sve troškove u vezi s prebacivanjem Miroslava Kvočke s aerodroma Schiphol do njegovog boravišta;

c) neposredno izvještavanje sekretara Međunarodnog suda o sadržaju svih eventualnih prijetnji bezbjednosti Miroslava Kvočke, uključujući cjelovite izvještaje o istrazi provedenoj u vezi s takvim prijetnjama;

d) da će na zahtjev Žalbenog vijeća ili strana u postupku, svim sredstvima olakšati saradnju i komunikaciju između strana i osigurati povjerljivost svih komunikacija te vrste;

e) da će smjesta pritvoriti Miroslava Kvočku ukoliko on prekrši bilo koji od gorenavedenih uslova za privremeno puštanje na slobodu i da će svako kršenje bez odlaganja prijaviti Sekretarijatu i Žalbenom vijeću;

f) da će poštovati prvenstvo Međunarodnog suda u odnosu na bilo koji tekući ili budući postupak u BiH ili Republici Srpskoj koji se odnosi na Miroslava Kvočku;

UPUĆUJE sekretara Međunarodnog suda da se konsultuje s nizozemskim vlastima i vlastima BiH i Republike Srpske u vezi s praktičnim sprovođenjem odluke o privremenom puštanju na slobodu Miroslava Kvočke.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/

 

Mohamed Shahabuddeen,

 

predsjedavajući sudija

   
   

Dana 17. decembra 2003.

 

U Hagu,

 

Nizozemska

 

[pečat Međunarodnog suda]